Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 329 (1889), 330 (1890), 331 (1891), 332 (1892), 333 (1893), 334 (1894), 335 (1895), 336 (1896), 337 (1897), 338 (1898), 339 (1899), 440 (1900), 441 (1901)

* * * scans verkrijgbaar * * *


ingekomen stukken 1897


Ridderkerk: ingekomen stukken 1897

een selectie


- [2449] (Ontv. 3 Januari 1897)
A. No. 2371 (4e Afd.) Onderwerp: jacht en visscherij
Bijlagen 3
's-Gravenhage, den 2 Januari 1897.
Ter uitreiking aan de belangstellenden heb ik de eer U te doen toekomen 3 buitengewone machtigingen tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(in potlood de namen: J. Kool, de Jonge, P. Visser Pz.)

- [2451] (Ontv. 3 januari 1897)
2e Arbeids-inspectie, No. 75, ROTTERDAM, December 1896.
(ziekelijk B1386 dd 20/1/97)
In verband met het opmaken van mijn jaarverslag heb ik de eer UEd. A. beleefd te verzoeken mij, zoo mogelijk voor ultimo Februari e.k. te willen mededelen:
1e. het aantal arbeidskaarten, als bedoeld in art. 10 der arbeidswet, in 1896 door u uitgereikt.
2e. het aantal geldige arbeidskaarten ultimo 1896 in uwe gemeente in omloop, ....
+
- 1. Cornelia de Jong 23 j (O.D.)
2. Aaltje Blaak, 22 j (O.D.)
3. Elizabeth Maaskant, 22 j. (O.D.)
4. Elisabeth Rijsdijk, 19 j. (O.D.)
5. Klazina v.d. Vorm, 25
6. Jannetje Kok, 22
7. Baaltje Kok, 20
8. Mina v.d. Linden, 29
9. Maria Blaak, 20
10. Chatarina [Catharina] van 't Zelfde, 21
11. Jannetje de Koning, 17
12. Aaltje Blaak, 20
13. Pietje Kool, 20
14. Maaike Kool, 21
15. Gijsje Kool, 18
16. Maria de Jong, 20
17. buiten de machine nog in de schuur werkzaam de vrouw van de A. van der Stel en,
18. de vrouw van H. IJsselsteijn Janna Schop)
(zie omme)
+
de 47 volgende
firma wed.e. C. Boele
firma P. Boele Pz
firma Gebr. Pot
firma Gebr. Bos
M. v.d. Kuijl
J. Legerstee
J.H. v. Cappellen
firma W. Smit en Co
Adrs. Bothoff
M. v. Kooten
G. Valkhoff
Bakker en Zn
firma Smulders
Roos en Monhemius
J. v. Drunen
R. v/d Starre
J.D. Hoorman
A. v. Gemerden Cz.
J.L. van Rij
Gebr. Lodder
G.J. Nijman Jz.
G. Coert
Bakker en Co
Joh. Smit
(G.L. Hooijmeijer)
W. Klok
G.O. Geene
D. de Jongh
C. v. Nes
G.L. Hooijmeijer
J(?). van Noppen
J(?). v.d. Blom
A.S. Louter
F.P. van Rij
L. den Hoed
wed. J. Bodegom
G. de Kool
A. v.d. Gijp
J. Schippers
W.J. Meijer
P. Taselaar
firma Boele en Pot
C. v.d. Linden
J.P. v.d. Hoogt
H. Stok
firma Pas
J.R.(?) van Gemerden
P.(?) Huijser

- [2456] (Ontv. 9 Januari 1897) RIJKSTELEGRAAF Kantoor te Ridderkerk, No. 20
Ridderkerk 9 Januari 1897
Ingevolge eene ontvangen missive No. 259 T dd 7 Jan. '97 aan den Heer Directeur Generaal der
Posterijen en Telegraphie heb ik de eer UEA medetedeelen, dat met de aanwijzing van W. de Zeeuw
als tweede vervanger voor den telephoondienst te Slikkerveer genoegen genomen wordt.
De Directeur Brievengaarder
D. Lodder.
Aan het Gemeentebestuur te Ridderkerk

- [2460] (Ontv. 12 Januari 1897)
(30 handtekeningen)
Aan het Gemeente bestuur te Ridderkerk
WelEd. achtbare Heeren
De ondergeteekende alle inwoners te Bolnes, de noodzakelijkheid in ziende dat er met het oog
der nieuwe kieswet, te Bolnes een stembureau komen, en wel voor de navolgende reden
Uitgaande van de veronderstelling dat de mogelijkheid bestaat niet alleen, maar bijna zeker is dat de fabrieken op een en de zelfde tijd de stemmers
geleegenheid zullen geven om te gaan stemmen en dat volgens de wet daar 2 uren voor gegeeven moet worden, zoodat het
stembureau te Ridderkerk vooral met de nieuwe wijze van stemmen en onmogelijk in kan voorzien, als er zulken een groot aantal
stemmers (dat zal blijke niet gering te zijn) voor de deur staan
en alzoo wachtende, binnen die verleende twee ure niet op hun werk terug kunnen zijn. Redenen waarom adressanten U Wel Ed. beleefelijk verzoeken aan hun verlangen te voldoen.
't Welk doende.
Bolnes 2 Januarij 1897.
G. Kamsteeg, Krijn Pas, J.H. van Cappelen, K. de Jong Az, H. van Dam, J.P. v.d. Hoogt, C. Goud Az.
A.N. den Ouden, Firma Gebr. Pot, G.G. van Altena, C. v.d. Waal, V.W.H. Bams, W. Overweg, C. Pieterse(e), W.G. v. Helden
L. v.d. Waal, C.J. Gelderblom, J.L. van Rij, L. Hoornweg, G. van Helden Jz(?), Jacs. Schravesande, C. Scheurwater, J. Schippers
J. de Ruiter, B. Bruijel, A. v. Steenis, M. Aardoom, W.J.P. Toom, D. Drinkwaard, A.S. Louter


- [2471] (Ontv. 27 Januari 1897)
Aan den Raad per gemeente Ridderkerk
Ondergeteeknde onderwijzer in de Fransche en Engelsche talen aan de Openbare school te Bolnes, geeft met verschuldigden
eerbied te kennen, dat hij met 1e Februari e.k. een cursus hoopt te openen in de Engelsche taal, hij verzoekt beleefd daarvoor één der
schoollokalen der O.L. school aldaar te mogen
gebruiken met vuur en licht, als 't koud en donker is.
Hij hoopt dat op zijn verzoek gunstig zal worden beschikt.
't Welk doende, W.A. Kalkman
Bolnes, 27 Januari '97.

- [2481] (Ontv. 31 Januari 1897)
Ridderkerk, 29 Januari 1897.
Edel Achtbare Heeren,
Afgaande op hetgeen wij bekend is omtrent Mejuffrouw van Nes en het getuigschrift dat Mej.
A. de Vries heeft overgelegd, dunkt het mij het best, de voordracht ter
vervulling der betrekking als onderwijzeres aan de openbare school aan den Pruimendijk te doen bestaan uit de dames:
M.W. van Nes en
A. De Vries

met verschuldigde hoogachting heb ik de eer te zijn.
Edel Achtbare Heeren
Uw dw. dnr. J.H. Verkerk
Aan Burgemeester en Wethouders der gemeente Ridderkerk

- [2482] (Ontv. 31 Januari 1897)
Noordeinde 72, Den Haag, 30 Jan. 1897
No. 133
(Beligje & Dientje v.d. Sluis)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen."
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..

- [2487] (Ontv. 4 febr. 1897)
No. 31 Rotterdam 4 Februari 1897
Bericht schrijven D1175 van 28/1 en 1/2 1897 D1183
betreffende Leerplan School te Bolnes
Daar het nog in het minst niet vaststaat dat aan Uwe Gemeente vrijstelling zal verleend worden van de
verplichting om onderwijs in de V.en O. oefeningen te doen geven acht ik het noodig dat daarop, bij de aanhangige
wijziging voor het Leerplan gerekend worde.
Ik verzoek U derhalve het Hoofd der School te Bolnes uit te noodigen
een ander voorstel tot wijziging voor zijn Leerplan in te dienen en daarbij behalve
met het onderwijs in de vr. handerken ook rekening te houden met het onderwijs in vak j.
En daar dit onderwijs met 1 Jan.i j.l. verplichtend is geworden, verwacht ik ook van de andere Hoofden der Scholen
voorstellen tot wijziging .... etc.

- [2488] (Ontv. 4 febr. 1897)
No. 93
Onderwerp Vacature in de School aan den Pruimendijk
's Gravenhage 3 Februari 1897.
In antwoord op Uwe aanschrijving van 1 dezer No. 1180 heb ik de eer, onder terugzending van de daarbij gevoegde
bescheiden, U te berichten dat ik, na onderzoek daarvan en na kennisneming van het advies, door het Hoofd
der School ingebracht, mij kan vereeningen met de voordracht ter vervulling van de vacature in de School
aan den Pruimendijk; mij vereenigende met Uw voorstel om bij ontstentenis van meerdere sollicitanten en bij uitzondering, die
voordracht slechts uit een tweetal te doen bestaan.
de Schoolopziener in het Arrondissement Schiedam,
G.L. Kepper.

- [2389] (Ontv. 7 febr. 1897)
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
1. Johannes Klarenbeek, oud 39 jaren, smid, wonende te Bolnes
2. Neeltje van Dalen, oud 27 jaren, huisvrouw van Pleun Huizer
3. Trijntje Rijsdijk, oud 40 jaren, huisvrouw van Leendert Luijendijk
4. Jannetje Tilburg, oud 23 jaren, huisvrouw van Aart Hagendijk,
allen wonende te Slikkerveer
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d.2 2 Januari 1897 ter zake van:
1. diefstal
2, 3 en 4 diefstal door meer dan twee vereenigde personen
zijn veroordeeld tot:
No. 1 eene geldboete van f 20 subsudair vijf dagen hechtenis
No: 2, 3 en 4 ieder een dag gevangenisstraf.
Dordrecht, 6 Februari 1897.

- [2498] (Ontv. 23 febr. 1897)
Bolnes, 12 Febr. 1897.
Aan den Gemeenteraad te Ridderkerk.
Edel Achtbare Heeren!
De ondergeteekende Haaije Feitsma, heeft de eer U kennis te geven,
dat hij wegens gevorderde leeftijd, zijne betrekking als hoofd der Openbare lagere School te Bolnes, wenscht neder te leggen.
Hij neemt daarom de vrijheid U beleefd te verzoeken, hem uit die betrekking eervol ontslag te verleenen, tegen medio Mei e.k.
Met de meeste hoogachting is hij U Ed. Achtb. dw. d., H. Feitsma

- [2499] (Ontv. 14 febr. 1897)
B No. 175
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Jan den Hartog, oud 34 jaren, ijzerwerker, wonende te Bolnes
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 29 Januari 1897 ter zake beleediging van een ambtenaar in functie
uis veroordeeld tot eene geldboete van f 15 subsidair tien dagen hechtenis

- [2501] (Ontv. 14 febr. 1897)
Ridderkerk, 12 Februari 1897
Edel Achtbare Heeren,
Naar aanleding van het ontslag dat door den Heer FEITSMA is aangevraagd neemt ondergeteekende, hoofd der openbare school aan den Pruimendijk,
de vrijheid zich met verschuldigde eerbied tot u Ed. Achtb. te wenden, met het verzoek als hoofd der school overgeplaatst te worden naar Bolnes.
Dit verzoek wordt door hem voornamelijk gedaan met het oog op verbetering van positite en op betere gelegenheid
om hulp te verkrijgen bij de opvoeding zijner kinderen.
met dde meeste hoogachting heeft hij de eer te zijn.
Edel Achtbare Heeren,
Uw dw. dnr.
J.H. VERKERK
Aan den Edel Achtbare Raad der gemeente Ridderkerk

- [2502] (Ontv. 16 Febr. 97)
Hendrik Ido Ambacht, 15 Februari 1897
No. 74 Onderwerp Burgerlijke Stand
(Willem de Knecht en Maria van Buren)
Ik heb de eer U Ed Achtb. hierbij toe te zenden een uittreksel uit het register van Huwelijken en Echtscheidingen dezer gemeente
met beleefd verzoek op den kant der geboorteacte van de daarin genoemde Maria van Buren, aanteekening te willen houden van hare wettiging
ingevolge koninklijke brieven.
De Ambtenaar van den Burgerlijke Stand te Hendrik Ido Ambacht.
+ (EXTRACT) .... Willem de Knecht en Maria van Buren, echtelieden wonende te Hendrik Ido Ambacht, strekkende ter bekoming van brieven van wettiging voor hunne dochter Maria, voor de voltrekking van hun huwelijk geboren en die zijn verzuimd hebben voor of bij het aangaan van dat huwelijk te erkennen en dat Wij daarop beschikkende, uit krachte van art. 329 ...

- [2505] (Ontv. 19 febr. 1897)
RIJKSLANDBOUWLEERAAR voor Zuid-Holland
Dordrcht, Februari 1897.
Eel Achtbare heer
Het plan bestaat, dat alhier een cursus in landbouwkunde voor onderwijzers zal geopend worden ... etc. ... U.J. MANSHOLT
... a. kennis van den grond etc; b. bemestingleer; c. veevoeding, d. plantenteelt; e. zuivelbereiding, f. veeteelt en g. scheikunde ...
+
- (krantenartikel) HEEREN ONDERWIJZERS die deel wenschen te nemen aan eene te Dordrecht te houden cursus in landbouwkunde,
te beginnen in Mei als en twee zomers durende, gelieven zich op te geven bij ondergeteekende, die gaarne verdere
inlichtingen verstrekt.
W.J. MANSHOLT, Rijkslandbouwleeraar voor Zuid Holland te Dordrecht
Gezien door ons: N. Nieuwdorp, W.J. Swart, K. Dorsman, W.A. Kalkman, C. Kooijman Azn, W.H. Lenselink

- [2510] (Ontv. 20 febr. 1897)
Bloemendaal Loosduinen 19 Februari 1897.
Ik heb de eer U Edel achtbare mede te deelen dat Gerrit VAN HALEM voor rekening van
uwe gemeente alhier verpleegd wordende, heden met eene maand verlof het gesticht heeft verlaten.
De Geneesheer Directeur Dr. ..

- [2516] (Ontv. 27 febr. 1897)
Overschie, den 26 Februari 1897.
ONDERWERP: Justitie
J.M. Muller, wonende van Berkelstraat no. 43 te Rotterdam beweert voor ongeveer 4 weken een
grooten snoekkleurigen hond (gesneden reu) te hebben gekocht van Gerrit Rooiakker, wonende a costi
voor een som van vijftien gulden.
Beleefd heb ik de eer u Ed. Achtb. te verzoeken een onderzoek te willen doen instellen of
deze persoon in uwe gemeente woont en zoo ja hoe hij deze eigendom van bovengenoemden hond
verkregen heeft, daar deze alhier vermist wordt (vermoedelijk gestolen)
Tijdens de vermissing droeg hij een nikkelen halsband waarop de naam van den
eigenaar (C v. Vliet) gegrapheerd was,
De Burgemeester van Overschie, J. Bos

- [2520] (Ontv. 2 Maart 1897)
's-Gravenhage, den 22 feburari/maart 1897.
ONDERWERP: Onderwijs van k j.
Wij ontvongen uwen missive d.d. 27 Januari l.l. D. no. 1177, waarbij tijdelijke ontheffing
wordt gevraagd van de verplichting tot het geven van onderwijs in de vrije- en ordeoefeningen
der gymnastiek. De Districts schoolopziener, daar omtrent door ons gehoord, deelt mede, dat genoemde oefeningen aan de openbare scholen te Rijsoord en aan den Pruimendijk zouden
kunnen worden utigevoerd in aan die scholen ledigstaande lokalen.
In verband hiermde hebben wij de eer U te verzoeken ons te berichten of en zoo ja, welke
grond bij U bestaat om bedoelde lokaliteit, hetzij in ene, hetzij in beide scholen, voor het onderwerpelijke doel
geschikt te achten.
De Gedeputeerde Staten der Commissie Zuid-Holland.

- [2525] (Ontv. 7 Maart 1897)
B. No. 295
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Louis Valk, oud 16 jaren, nagelheeter, wonende te Slikkerveer
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 19 Februari 1897 ter zake mishandeling
is veroordeeld tot drie dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 6 Maart 1897, De Officier van Justitie

- [2534] (Ontv. 11 Maart 1897)
POSTERIJEN Insopectie Zuid-Holland.
No. 778.
's-Gravenhage, den 10 Maart 1897.
De waarn. Inspecteur der Posterijen te 's-Gravenhage in handen van Heeren Burgemeester en Wethouders te Ridderkerk,
ter kennisneming met uitnoodiging te willen mededeelen of het gemeentebestuur zich bereid verklaart om bij weder inhuring van het gebouw dit de noodige herstellingen te doen ondergaan.
+
- (Copie) Ridderkerk 7 Maart 1897.
Rijkstelegraaf Hulppostkantoor te Ridderkerk
No. 71.
Ik heb de eer UH.E.G. met de meeste bescheidenheid mede te deelen, ingevolge een overleg bij de laatste
inspectie, dat de keur van het Post en telegraafgebouw naar mijne meening 15 Februari 1898 afloopt.
De onderhandelingen over de verbeteting van het gebouw welke ik bij missive No. 224 van 6 October 1894 verzocht, zijn door de Heer
Directeur Geenraal bij missive No. 2891/4462 van 22 November 1894 uitgesteld, ten
gevolge van het antwoord van het gemeentebestuur aan UHEG toegezonden bij missive No. 248 van 8 September 1894.
De ervaring sedert dien tijd, noopt mij UHEG nog mede te deelen dat de kap van het gebouw inv ele opzichten havenloos is, en veel te wenschen overlat, en
een gedeelte zolder zich in slechten staat bevindt;
dat het zoogenaamde meidenkamertje iet meer is dan een slecht afgesloten gedeelte van de zolder, met eene bedstede, dat de trap, welke naar de woonkamer leidt,
zeer ongeriefelijk is van wege de moeielijke opgang; dat de woonkamers vroeger slaapkamers van af de balken gemeten, slechts 2 Meter 47 centimeters hoog zijn,
dat het gebouw op den trap slechts door een dun beschot van een kamer (zoogenaamd opkamertje door het Gementebesuur in gebruikt) gescheiden is, welk kamertje in het gebouw aan den
voorkant valt, zoodat het spreken dikwijls bemoeielijkt wordt en waardoor ik geen kamer beneden heb;
dat de beste kamer, zonder eenig licht of ventielatie ... etc.
... de al of niet doelmatigheid van de woning en het kantoor kome inspecteeren voor tot de weder inhuring over te gaan.
De Directeur en brievengaarder (get.) D. Lokker

- [2535] (Ontv. 11 Maart 1897)
Met een Bijlage
Aan het Edel Achtbare Bestuur der Gemeente Ridderkerk.
De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Rijsoord ca als zoodanig wettig bekend bij de Hooge Regeering, heeft door
dezen de eer U te voldoening aan de Wet van 28 Juni 1854 (Staatsblad No. 100) uit de Gereformeerde kerkenordening van Dordrecht anno 1618/19
waarnaar de kerk voornoemd leeft - hier nevens als Bijlage te doen toekomen de bepalingen betreffende de inrichting en het bestuur van hare diaconie.
Namens den kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Rijsoord ca
S. Sleeswijk Visser, praeses
W. Legerstee, Scriba
Rijsoord, den 9 Maart 1897.
+
Bijlage
Bepalingen uit de kerkenordening van de Gereformeerde Kerk te Rijsoord ca
betreffende de inrichting en het bestuurder diaconie.
Art II De diensten zijn vierderlei der Dienaren der woords, der Doctoeren de Ouderlingen en diakenen
Art III ... etc.
Art. XXVI De Diakenen zullen ter plaatse waar .... etc

- [2538] (Ontv. 13 Maart 1897)
Ridderkerk 12 Maart 1897.
Aan den Hoog Edel Achtbaren Raad der Gemeente Ridderkerk.
Hoog Edel Achtbare Heeren,
Geven met verschuldigden eerbied te komen ondergeteekenden, allen inwoners dezer
Gemeente en uitpad hebbende aan den Beneden Rijweg achter hunnen respectieven woningen, dat deze
weg in onhoudbaren toestand verkeert en voor Rij- en Voertuigen niet te berijden is, evenmin
voor Voetgangers te begaan door het gemis van onderhoudgrint en ten gevolge de slechte afwatering.
Redenen waarom ondergeteekenden zich tot UEd. Achtbaren Raad wenden met het
beleefd verzoek ind ezen moderingen toestand spoedig verandering tevens verbetering aan te brengen.
met de meeste Hoogachting,
Dr. J.M. Langeveld, T. Bakker, G. schouten
K. Hooijmeijer, A. Vermeulen, P. den Haan, A. Harthoorn, C. Salij

(Nog heden 13 mrt. 97 te voorzien. Geen grint voorhanden, slechte ... heining .. pad bij de stal.)

- [2539] (Ontv. 14 Maart 1897)
's-Gravenhage, den 9/13 Maart 1897
Onderwerp: onderwijs
Wij hebben de eer u hierbij terug te zenden het bij uwe missive dd 23 dezer D No. 1200
in duplo gevolgd besluit van den Raad uwer gemeente, tot regeling der jaarwedde van het te benoemen hoofd der openbare school te Bolnes.
Wij verzoeken U te willen bevorderen dat het besluit worde aangevuld met de bepaling, dat het hoofd zal genieten vrije woning zoo
mogelijk met eenen tuin.
De bijlagen dezer zien wij daarna gewijzigd weder van U tegemoet.
De Gedeputeerde Staten ...

- [2547] (Ontv. 20 maart 1897)
Aan den Edel Achtbaren Heer Burgemeester van Ridderkerk.
Edel Achtbare Heer !
Namens het Bestuur der Werk-Inrichting voor Blinden te Utrecht, neemt ondergeteekdne de vrijheid, UEA. beleefd te
vezoeken toestemming te verleenen, dat één der blinden DE VRIES met geleider in uwe Gemeente mag werkzaam zijn om te trachten door het verspreiden
van Circualires en Verslagen (als bijgaande exemplaren) meerdere sympathie op te wekken voor bovengenoemde Inrichting.
Genoedme de Vries met geleider hoopt zijne komst in uwe gemeente op dit verzoek een gunstig antwoord te mogen ontvangen.
Waarna ik de eer heb te zijn
Edel Achtbare heer,
UEA Dienw. Dienaar,
Utrecht 20 Maart 1897.
+
Werk-Inrichting voor Blinden, Achter St. Pieter No. 10, Utrecht
De Vereeniging tot Ondersteuning en zedelijke ontwikkeling ....
+
Staat van personen in der inrichting opgenomen:
A. Verhief, 15-1-1868, Utrecht
M. Michiels, 24-2-1878, Utrecht
D. Meijer, 7--1869, Utrecht
C.J. Ente, 22-8-1869, Utrecht
H. van Veen, 1-8-1870, Oudewater
P. Nieuwkerk, 1-8-1870, Utrecht
... etc.
F. Bogers, 9 Aug. 1875, Dordrecht
J. Ket ....
... G. Versteeg, 30-10-1893, Hilversum

- [2549] (Ontv. 21 Maart 1897)
B No. 358
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Hendrik de Jong, oud 43 jaren, sjouwerman, wonende te Ridderkerk.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 5 Maart 1897 ter zake mishandeling
is veroordeeld tot eene geldboete van f 3 subsidair twee dagen hechtenisDe Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Louis Valk, oud 16 jaren, nagelheeter, wonende te Slikkerveer
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 19 Februari 1897 ter zake mishandeling
Hendrik van Brakel, oud 20 jaren, sjouwerman, wonende te Riddderkerk, mede beklaagd wegens voormeld misdrijf, werd hij hetzelfde vonnis vrijgesproken.
Dordrecht, 19 Maart 1897.

- [2554] (Ontv. 24 Maart 1897)
Onderwerp: verlaging van het wettelijk maximum der drankwet.
's-Gravenhage, den 15/23 Maart 1897.
Wij hebben de eer U hierbij ter kennisneming te doen toekomen afschrift van het Koninklijk Belsuit van 1 Maart 1897
No. 22 Strekkende tot verlaging van het maximum aantal vergunningen in Uwe gemeente tot 26 en zulks tot 1 mei 1900.
Wij noodigen U uit hiervan kennis te geven aan den Raad Uwer gemeente
De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland.
+
- In naam van Hare Majesteit Wilhelmina bij de gratie Gods ...
regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap gewijzigd bij de wet van 16 April 1885 (Statsblad no. 78) ....

- [2558] (Ontv. 30 Maart 1897)
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk!
Ondergeteekende allen ambachtslieden wonende binnen de Gemeente Ridderkerk, geven
met verschuldigden eerbied te kennen, dat het hun haast onmogelijk wordt gemaakt,
om de gemeentewerken voor den prijs van 16 cents per uur uit te voeren, daar zij hunne
werklieden die bekwaam zijn voor hun vak, in geen geval tegen bovengenoemd loon kunnen
verkrijgen. Reden waarvoor zij eenparig u Ed. verzoeken den loonstandaard op te voeren naar
de eischen van den tegenwoordigen tijd.
G. Bodegom, L. Velthuizen Gz, L. Velthuizen Az, A. van der Gijp, A. Velthuizen Az, M. Aardoom Gzn,
J. de Zanger, G. Valkhoff, P. Klootwijk, J. van Noppen, C. de Bruin, B. Roos
J. van Schagen, J.L. van Rij, A. van Steenis, Jan van Drunen, G. Baas Jz, Gebrs. J. & H. Bestebreurtje

(Goed voor knappe kundigen, maar gemengd de een met andere, neen)

- [2560] (Ontv. 4 April 1897)
's-Gravenhage, den 30 Maart/3 April 1897
ONDERWERP Pensioenaanvrage
Wij hebben de eer u te verzoeken ons omtrent nevensgaand adres van H. Feitsma eervol ontslagen hoofd der openbare school te Bolnes
te willen dienen vanbericht en raad, onder bijvoeging van eene verklaring waaruit blijkt van het tijdstip
van adressants indiensttreding, en van eene verklaring als bedoeld bij Provinc. Blad No. 122 van 1861.

- [2561] (Ontv. 8 April 1897)
IJsselmonde, den 6en April 1897
Onderwerp: Drankwet.
Wij hebben de Eer u Edel Achtbare beleefd te verzoeken ons wel te willen berichten of aan U feiten bekend zijn
ten gevolge waarvan DIRK VERMEULEN eene vergunning tot verkoop van sterken drank in 't Klein ingevolge de bepalingen
der drankwet zou moeten worden geweigerd.
bedoeld persoon werd 8 dezer uit Uwe gemeente naar hier afgeschreven. Burgemeester en Wethouders van IJsselmonde.

- [2563] (Ontv. 10 April 1897)
Onderwerp: Tijdelijke voorziening in eene vacature aan de Openbare School te Bolnes.
's Gravenhage 10 April 1897.
In antwoord op uwe missive van 8 dezer No. 1224 heb ik de er U mede te deelen, dat ik geheel mij vereenig
met Uw voorstel van den Heer FEITSMA eventueel na 15 Mei a.s. met tot waarnemen der betrekking van Hoofd der Openbare Lagere School te Bolnes te belasten.
de schoolopziener in het Arrondissement Schiedam

- [2567] (Ontv. 14 April 1897)
PARKET van den Ambtenaar O.M. bij de Kantongerechten in het Arrondissement Dordrecht
Dordrecht, 12 April 1897.
Ik heb de eer U edel achtbare ter kennis te brengen dat blijkens mededeeling van den Heer Min. van Justitie is
Afgewezen
het verzoek om gratie der straffe van WILLEM BROUWER te Ridderkerk
veroordeeld bij het Kanton gerecht te Ridderkerk dd 6 Februari 1897 en ingediend door zijnen zuster
W. Brouwers te Rotterdam, doch bij missive van den Heer Burgemeester te Rotterdam dd 10 April
jl. daar niet woonachtig is, verzoek ik U beleefdelijk de belanghebbende er mede in kennis te willen stellen.

- [2570] (Ontv. 18 April 1897)
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Cornelis de Vormer, oud 22 jaren, sjouwer, wonende te Ridderkerk.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 2 April 1897 ter zake van mishandeling
is veroordeeld tot eene geldboete van f 3 subsidair twee dagen hechtenis.
Dordrecht, 17 April 1897.

- [2577] (Ontv. 25 April 1897)
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Jacob de Bel, oud 59 jaren, zonder beroep, wonende te Bolnes.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 9 April 1897 ter zake van mishandeling
is veroordeeld tot eene geldboete van f 2 subsidair een dag hechtenis.
Dordrecht, 24 April 1897.

- Aan den Edel Achtbaren Raad der gemeente Ridderkerk
geven Ondereteekenden Geneeskundigen belast met de Armenpraktijk der Gemeente Ridderkerk, hun verlangen te
kennen, om na het overlijden van Dr. THORN LEESON die met de Armenpraktijk te Bolnes was belast, nu
voortaan even als vroeger die geneeskundige behandeling der Armen van de
geheele Gemeente weer op te dragen aan de beide in de gemeente woonachtige geneeskundigen, met de
wijkverdeeling zooals die veroeger is geweest.
Ridderkerk 27 April 1897.
G. Flohil
J.M. Langeveld


- [2587] (Ontv. 6 Mei 1897)
MH
In antwoord op Uwe missive van 1 Mei 1897 D No. 1237, heb ik de eer U mede te deelen dat voor het geval mijne dienst
van Slikkerveer niet meer werd gevorderd mijne vordering toch ook ongeveer even veel zoude bedragen, en moest het zijn eene
kleine vermindering van mijne tegenwoordige belooning van f 500 (eene vermindering van hoogstens f 30 zegge dertig gulden)
En wel om reden en op mijne officiele lijst van bedeelden door het Burgelijk Armbestuur, slechts 3 (zegge drie) namen voorkomen, wonende te Slikkerveer. [de Zeeuw 4]
en van de Diaconie armen, welken lijst ik wel aangevraagd doch
nog niet gekregen heb, er volgens officieuse mededeling geene op Slikkerveer woont.
Ridderkerk 5 Mei 1897.
J.M. Langeveld, geneeskundig belast met een deel der Armenpraktijk in de gemeente
Aan heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk.

- [2590] (Ontv. 7 Mei 1897)
Heerjansdam, den 5/6 Mei 1897
No. 163
Onderwerp: besmettelijke veeziekte
Ik heb de eer U Ed Achtb. te berichten dat de Districts Veerarts plaatsverv. op den 4 Mei 1897 in deze gemeente mond- en klauwzeer heeft geconstateerd onder de runderen van P. LABRIJN.
bedoelde runderen bevinden zich in eene weide aan de Langeweg.
De Burgemeester van Heerjansdam.

- [2591] (Ontv. 7 Mei 1897)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen
H. van der WOUDE, wonende te Slikkerveer, dat binnenkort zijne buurt door dertien gezinnen wordt bewoond, waarvan twaalf gezinnen geen behoorlijke gelegenheid hebben om hun afval te bezigen
dat de slooten om deze buurt, thans in eene zeer reine en zuivere toestand verkeeren, en hij om gezondheidsredenen, zich zal beijveren om die sloten goed en rein te houden.
dat zal hij dit kunnen, de bevolking van "Woude Stein" gelegenheid dient te hebben om haar vuil ni(e)t anders dan in de slooten te werpen;
dat hij daarom uwen Raad die toch ook voor de volksgezondheid moet en wil waken, beleefd verzoekt om eene bak te plaatsen tot verzameling van het vuilnis;
dat daarvoor eene uitstekende plaats voorhanden is, aan den voet van den dijk, buitendijks, aan de noordzijde van de woning bewoond door Jacob Oostlander.
Redenen waarom hij Uwen Raad beleefd verzoekt aldaar eene behoorlijke ruime bak te plaatsen.
't Welk doende enz, H. v.d. Woude.

- [2594] (Ontv. 8 Mei 1897)
No. 1650
Onderwerp: Besmettelijke veeziekte
Ik heb de er U Ed Achtb. te berichten dat de Districts Veearts, plaatsv. op den 6 Mei jl in deze gemeente
mond- en klauwzeer heeft geconstateerd onder de runderen van D. van der LINDEN, alhier.
bedoelde runderen bevinden zich in eene weide achter zijne woning A. no. 154.
De Burgemeester van Heerjansdam

- Ontvangen van den Burgemeester van Ridderkerk eene ordonnantie N. 4640 dienst 1896 groot f 700, Ridderkerk den 24 Mei 1897. Gs. Plaisier;
- Ontvangen van den Burgemeester van Ridderkerk eene ordonnantie N. 4612 dienst 1896 groot f 966,68, Ridderkerk den 22 Mei 1897. M. Wilschut;
- Ontvangen van den Burgemeester van Ridderkerk eene ordonnantie N. 3962 dienst 1896 groot f 400, Ridderkerk den 21 Mei 1897. K. Roskam;

- [2616] (Ontv. 21 Mei 1897)
No. 276 Militie Bijl. 1
Middelharnis, 19 Mei 1897.
Ikheb de eer u te zenden een paspoort voor Klaas Leensvaart in uwe gemeente woonachtig, met beleefd vezoek dat aan hem te doen uitreiken.
De Burgemeester

- [2618] (Ontv. 22 Mei 1897)
DORDRECHT, den 21 Mei 1897.
A. No. 318
Bijlage 1
Ik heb de eer UEd. Achtb. onder terugzending der stukken nu ge.....(?) bij uwe missive d.d. 20 Mei j.l. no. 1460 te berichten
dt er m.i. geen bezwaar bestaan om Penning te Rijsoord woonachtig omtrent de klacht te hooren en nader van hem te vernemen
waarvoor hij aan het verzoek van Peper niet voldoet. Mocht hij daarvoor geen gegrond redenen kunnen aanvoeren, dan
kunt U er hem op wijzen, dat het van belang naar hem is direct de prijs aan Peper op te zenden
daar U anders verplicht zult zijn de stukken aan mij op te zenden ter beoordeeling of hij ook naar deze handelwijze strafrechtelijk vervolgbaar is.
De officier van Justitie Bosch van Rosenthal.
+
- Aagtekerke 18 Mei 1897
Ed Achtb. Heer !
Met den verschuldigende eerbied ... de ondergeteekende zich tot U om U met het onder staande in kennis te stellen.
Ongeveer half Maart 1897 verzond ik aan C.A. Penning Wzn muziekhandelaar te Rijsoord, de oplossing van een door
hem in "de Veldpost" geannonceerd prijsraadsel met bijvoeging van 30 cts aan
postzgels 20 Maart d.a.v. ontving ik een briefkaart als bewijs van ontvangst
van mijn brief en tevens als bewijs van deelneming aan de aan het prijsraadsel
verbonden verloting, welke ingeveer half April zou plaats hebben.
Den 3en Mei had ik noch geen uitslag der verloting ontvangen waarom ik den heer Penning een briefkaart zond, en hem
verzocht mij met den uitslag in kennis te stellen. Doch op dit schrijven ontving ... etc.
.. Hoogachtend heeft hij de eere te zijn UEd. dv dienaar J. Peper te Aagterkerke (Zeeland)
....
+
- Aagterkerke 27 Mei 1897
Ed Acht Heer
Bij deze heb ik de eer UEd Achtb te berichten dat ik het mij toekomende van P. ontving UEd mijnen dank betuigende voor de bemiddeling in deze zaak mij geschonken verblijf ik,
Hoogachtend UEd. dv. dienaar, J. Peper
+
- [GEDRUKT] No. 5 Prijsraadsel No. 5
2, 3 is een lengtemaat
2 3 4 noemt men een getal
2 3 4 5 is de naam van een Visch
Mijn geheel bestaat uit vijf letters,
en is een stad in Zuid-Holland 1, 2, 3, 4, 5
(oplossing Gelderland prijsraadsel No. 4)

- [2622] (Ontv. 24 Mei 1897)
Gemeentebestuur van Zwijndrecht
24 Mei 1897
Ads. 4 No. 1961c
Aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
Ik heb de eer U mede te deelen dat er d.d. gisteren mond en klauwzeer is geconstateerd
onder de runderen van G. Bodegom aan den Lintschen dijk onder deze gemeente in de
gemeente in de huizinge plaatselijk geteekend wijk D nr. 86
De Burgemeester van Zwijndrecht

- [2626] (Ontv. 31 Mei 1897)
B. No. 759.
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Jan van Driel, oud 30 jaren, sjouwerman, wonende te Bolnes.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 14 Mei 1897 ter zake van mishandeling
is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf.
Dordrecht, 29 Mei 1897.

- [2631] (Ontv. 3 Juni 1897)
Onderwerp: Uitvoering van art. 45 der wet op het Lager Onderwijs
's Gravenhage, den 25sten Mei 1897
Ten einde door ons hunne worden voldaan aan de bepalingen van het eerste lid van art. 4
van het Koninklijk besluit van 13 September 1890 (Staatsblad no. 154) ter uitvoering van ....
OPGAVE der in verband met de overeenkomstig art. 45 der wet op het lager onderwijs
zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 8 December 1889
(Staatsblad No. 175), door het rijk te verleenen bijdragen
.
* Bolnes (f 892,35, per leerling f 3,055)
Haaije Feitsman, 66 jaar, hoofd, 2e rang, gedurende het jaar 1896;
Jogchum Straatsma, 28 jaar
Wouter Adriaan Kalkman, 41 jaar
Pieter Visser, 29 jaar
Krijn Dorsman, 26 jaar
Pieter van Hoogdalem, 29 jaar
Aart de Zeeuw, 22 jaar
Jonanna Catharina Jacoba Elzevier Dom, 29 jaar
* Dorp (f 770,335 per leerling f 2,97)
Petrus Johannes Emck, 47 jaar
Nicolaas Nieuwdorp, 37 jaar
Cornelis Kooijman, 24 jaar
Adriana Suzanna de Kroes, 31 jaar
Arie Adrianus Antonie van Bommel, 36 jaar
Wessel Johannes Swart, 19 jaar
Adriaantje van der Gijp, 19 jaar
* Rijsoord (f 333,70 per leerling f 3,09)
Jannis Cornelis de Back, f 300, 52 jaar, hoofdakte 1857, fransch
Willem Hendrik Lenselink, f 200, 32 jaar, onderwijzer 1878, vrije en orde oefeningen
Willemina Maria van Nes, f 200, 26 jaar, onderwijzer 1878, vrije en orde oefeningen
* Pruimendijk (f 181,825 per leerling f 2,795)
Jan Hendrik Verkerk, f 250, 36 jaar
Cornelis Wilhelm Smoor, f 150, 22 jaar

- [2647] (Ontv. 17 Juni 1897)
Rotterdam 17 Juni 1897.
Naar aanleiding van ons onderhoud op heden heb ik de eer U bij dezen te doen
toekomen de voordracht ter voorziening in de betrekking van Onderwijzer als Hoofd
der school voor L.O. te Bolnes.
De inlichtingen zie ik de eer had U mede te deelen en volgens welke de voorgedragen
onderwijzers wat dienstijver, gedrag en practische geschiktheid betreft, alle aanbeveling
verdienen, voeg ik hierbij, opdat ook Heeren heden van den Raad daarvan inzage zouden kunnden
nemen. Na gemaakt gebruik verzoek ik U de overgelegde brieven te mogen terugontvangen.
Ten slotte wijs ik u op dat de gegeven inlichtingen van vertrouwelijken aard zijn
uitsluitend voor de leden van den Raad bestemd, en dus niet mogen publiek gemaakt worden
De Schoolopziener in het District Rotterdam
+
Alphabetische Voordracht ter voorziening in de betrekking van onderwijzer als Hoofd der
School voor Lager Onderwijs in de vakken a-k te Bolnes, gemeente Ridderkerk

47 C. de Borst, Hoofd der school te Dubbeldam
22. H. Meester, Hoofd der school te Nieuwbuinen
34. A. Schouten, onderwijzer te Vlaardingen
29. G. den Toom, onderwijzer te Middelburg
65. K.R. Westerterp, Hoofd der school te Terband

Aldus opgemaakt overeenkomstig Art. 28 der Wet op het L.O. Ridderkerk/Rotterdam 17 Juni 1897
De Schoolopz. Distr. Rotterdam, Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk

- [2649a] (Ontv. 19 Juni 1897)
Aan den Edelachtbaren Raad der Gemeente Ridderkerk
Geeft met gepasten eerbied te kennen Anthonie Johannes Kasteelen, wonende alhier, eigenaar van het gedeelte Kade, liggende langs de Haven ter eene
en de polder het "Ronde Zand" ter andere zijde
Dat met de tegenwoordig veelvuldig voorkomende hooge waterstanden, de bevolking van het Havenhoofd
de welke in de laate jaren zeer is toegenomen, zijne Kade voor noodpad gebruiken, om hun(n)e woningen en werkplaats
te bereiken, onrede deze door het water, alsdan langs de gemeente weg zeer moeielijk zijn te bereiken.
Dat door het geregeld aanleggen van booten of schuiten, zijne Kade veel schade leid niet alleen aan het
daarop staande grasgewas zooals op heden 19 Juni, maar te meer door het gevaar voor doorbraak
hetwelk, hierdoor voor hem adressant onrustbaren toeneemt, omrede zijne Kade voor veerhoofd of aanlegsteiger niet bestand is, vooral niet zoo als op heden
nu deze door de hooge vloed doorweekt is.
Reden waarom adressant zich bij deze tot U wend, teneinde Uwe aandacht op dit dreigende gevaar te vestigen en met het beleefd en dringens verzoek, aan deze voor hem zoo zeer schadelijke en gevaarlijke toestand een einde te willen maken
daar hij adressant thans de lasten of althans een gedeelte der lasten moet dragen van de burgerij, waarvan de gemeente de baten bekomt.
't Welk doende enz
Ridderkerk 18 Juni 1897.
A. v. Kasteelen.

- [2649] (Ontv. 19 Juni 1897)
Noordeinde 72, Den Haag, 18 Juni 1897
No. 682
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen."

De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den heere Burgemeester van Ridderkerk.
(Wordt de man ook van andere zijden gesteund, want ook bij eventueel gunstig advies, kan met het oog op de vele aanvragen slechts eene bijdrage worden voorgesteld)

- [2650] (Ontv. 20 Juni 1897)
ONDERWERP: Verordening Kieswet.
's-Gravenhage, den 14/19 Juni 1897.
Bij Uw schrijven van 9 Juni ll No. 2 1260 ontvingen wij de hierbij teruggaande verordening tot
aanwijzing der stemlokalen voor de verkiezing van een lid van de 2e Kamer ter Staten Generaal en van een of meer
leden van de Provinciale Staten of van den gemeenteraad
Naar aanleiding daarvan merken wij op dat op dit oogenblik Uwe Gemeente nog maar alleen verdeeld is in 2 stemdistricten voor de
2e Kamer krachtens de beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 20 Februari ll
Het voornemen bestaat bij ons College - gelijk reeds uit ons schrijven van 8 Juni ll. No. 121 U gebleken is - wat aangaat
de verkiezing voor leden van de provinciale Staten ons besluit van 4 Februari 1889, No. 32 (Provinciaal ......
+
(Afschrift) De Raad der Gemeente Ridderkerk
Gezien art 65 der Kieswet
Heeft besloten:
Voor de verkiezingen van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal de Probinviale Staten
en den Gemeenteraad wordt de Gemeente vedeeld, in die stemdistricten te weten:
(1) Eerste stemdistrict omvattende Bolnes zijnde geheel wijk A, Slikkerveer, zijnde gedeeltelijk wijk B, voor zooveel betreft de woningen of huizen gelegen ten Noorden van de Muizenkade aldaar
Als stemlokaal voor dit stemdistrict wordt aangewezen een lokaal ter openbare lagere school te Bolnes
(2) Tweede stemdistrict omvattende: Slikkerveer, zijnde gedeeltelijk wijk B, voor zoveel betreft de woningen of huizen, gelegen ten zuiden van de Muizenkade aldaar.
De Eenigendijk zijnde gedeeltelijk wijk B.
Het Dorp, zijnde geheel wijk C.
De Molendijk tot en met de buurt De Oude Molen, zijnde gedeeltelijk wijk D.
De Lagendijk zijnde geheel wijk H.
Als stemlokaal voor dit stemdistrict wordt aangewezen eenlokaal van het Gemeentehuis, alswaar ook het hoogdstembureau zal zitting houden.
(3) Derde Stemdistrict, omvattende
De Oostendam, zijnde gedeeltelijk wijk D.
De Pruimendijk, zijnde geheel wijk E.
Rijsoord en Strevelshoek, zijde geheel wijk F.
De Waaldijk, De Straatweg en De Noldijk, zijnde geheel wijk G.
Als stemlokaal voor dit stemdistrict wordt aangewezen een lokaal der openbare lagere school te Rijsoord.
Gedaan te Ridderkerk ter openbare raadsvergadering van den 21 Mei 1897.
De Secretaris (get.) A. van 't Zelfde, Wethouder
De Burgemeester (get.) L. Kruijff
Voor eensluidens afschrift
De Secretaris
De Burgemeester


- [2651] (Ontv. 20 Jun 1897)
B No. 866
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
1. Christina Louisa Langen, oud 23 jaren, huisvrouw van J.L. Laarschot.
2. Hendrik van der Waal, oud 21 jaar, arbeider
3. Jan Cornelis van der Waal, oud 20 jaren, arbeider
4. Gerrit de Weerd, oud 16 jaren, vlasarbeider
5. Johannes Arie de Ruiter Tzn, oud 17 jaren, vlasarbeider
allen wonende te Ridderkerk
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 4 Juni 1897 ter zake van mishandeling
zijn veroordeeld tot No. 1 eene geldboete van f 3 subs. 2 dagen hechtenis.
No. 2 eene geldboete van f 20 subs. 8 dagen hechtenis.
No. 3 eene geldboete van f 20 subs. 8 dagen hechtenis.
No. 4 eene geldboete van f 20 subs. 8 dagen hechtenis.
No. 5 eene geldboete van f 25 subs. 10 dagen hechtenis.
Dordrecht, 18 Juni 1897.

- [2666] (Ontv. 4 Juli 1897)
A. No. 1061 (4e Afd.)
Onderwerp: Jacht en visscherij
's Gravenhage, den 3 Juli 1897.
Ingevolge no. 15 der punten van administratie ter uitvoering der wet van den 13den Juni 1857 (Staatsblad no. 87), heb
ik de eer U hiernevens te zenden 2 kostelooze vergunningen tot uitoefening der visscherij, met verzoek die zoo spoedig
mogelijk aan de belangstellenden te doen uitreiken.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(J. [Johannes] de Bel, P. v. Buiten)

- [2667] (Ontv. 4 Juli 1897)
A. No. 1059 (4e Afd.)
Onderwerp: Jacht en visscherij
's Gravenhage, den 3 Juli 1897.
Bijlagen 9
Ter uitreiking aan de belanghebbende heb ik de eer U te doen toekomen 9 buitengewone machtigingen tot het
schieten van konijnen en andere schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
in potlood: zelf:
J. Boonstoppel
S. [Schalk] Boonstoppel
A. Zwart
J. den Hoedt
B. Nugteren Lz
K. Aardoom
B.J. Aalbers
J. Huiser
+
J. Smit voor L. Zwart Jz, wed. C. Groenenboom, J. v.d. Kulk Mz, I. v.d. Waal


- [2684] (Ontv. 13 Juli 1897)
Dubbeldam, 12 Juli 1897
Den Wel Edele Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Edel Achtb. Heeren !
Dankbaar voor het door den Raad der gemeente Ridderkerk in mij gestelde vertrouwen, heb ik de eer u Ed Achtb. te melden, dat ik
de betrekking van Hoofd der School te Bolnes aanneem. Ik hoop U Ed. A te kunnen toonen, dat ik door ijver en nauwgezette plichtsbetrekking
mijn uiterste best wil doen tot het heil der jeugd te Bolnes en zoodoende, het in mij gestelde vertrouwen te
verdienne. heden nog zal ik mijne ontslagaanvrage alhier indienen, en hopp U Ed. A spoedig te kunnen mededeelen, wanneer ik mijn
nieuwe betrekking zal kunnen aanvaarden.
Van U Edel Achtb. de dw. dienaar C. de Borst, hoofd van School 4 te Dubbeldam benoemd Hoofd der School te Bolnes
(dus hebben zij aldaar B, heeft akte Fransch, Duitsch, vrij orde oefen.)
+
- (Ontvangen 6 Augustus 1897)
Dubbeldam 3 Aug. '97.
Den Wel Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Bij dezen heb ik de eer U Ed. A te melden dat i heden bericht intving, dat ik door den Raad der Gemeente
Dubbeldam met 1e October a.s. eervol ontslagen ben uit mijne betrekking van Hoofd der School N. 4 te Dubbeldam.
In verband hiermede kan ik U Ed. A melden, dat ik met 1e Oct. a.s. mijne betrekking als Hoodfd der School
te Bolnes hoop te aanvaarden.
Van U Edel Achtb.
de dw. dien: C. [Cornelis] de Borst

- [2685] (Ontv. 13 Juli 1897)
A. No. 1131 (4e Afd.)
Onderwerp: Jacht en visscherij
's Gravenhage, den 12 Juli 1897.
Bijlagen 1
Ter uitreiking aan de belanghebbende heb ik de eer U te doen toekomen 1 buitengewone machtigingn tot het
schieten van konijnen en andere schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(in potlood: L.C. v/d Waal)

- [2692] (Ontv. 18 Juli 1897)
Koninlijke Marechaussee 1e Divisie Brigade Commandant
No. 126
Willemstad, 17 Juli 1897
Onderwerp: C. Groenewoud
Ik heb de eer Uwe Edel Achtbare te berichten dat j.l. Dinsdag des namiddags een persoon, zich noemende Cornelis
van Straaten
, schipper, wonende te Puttershoek in het logement kwam van C. Otsen, alhier, voorgevende dat hij met zijn vader
een aak groot 300 last bevaar; dat hij op zijns vaders last op gemelde dag des namiddags te Dordrecht van boord was gegaan ten einde
te Zwaluwe voor zijn vader een boodschap te doen en hij daarna zich ...rt begeven naar Willemstad, alwaar zijn vader hem met bedoeld schip zou
komen afhalen, want dat zij naar Zeeland moesten om een vracht vlas.
Dat genoemde persoon onder gezegde naam en voormelde voorgevens in gemeld logement heeft gelogeerd en naar hartelust
heeft gegeten en gedronken, doch toen met achterlating van zijn jas en vest heimelijk is vertrokken
zonder te betalen en wel [gisteren n/m 2 1/2 uur] op het hetzelfde oogenblik dat zekere Pieter van Gemerden, oud 20 jaren, vroeger wonende te
Ridderkerk (Slikkerveer) thans milicien hospitaal-soldaat van de lichting 1897 alhier in garnizoen, hem in
genoemd logement ontmoeten en hem bij zijn naan noemde
Genoemde van Gemerden is nadat hij de zaak ter kennis kwam, door mij gehoord en deze verklaarde dat de zich
noemden C. van Straaten werkelijk genaamd is Cornelis GROENEWOUD, loteling van dit jaar, arbeider, wonende te Ridderkerk
ten huizen van zijn vader die veldarbeider is en woont recht tegen over de korenmolen van van der Hilt ter uwent.
Wanneer zulks waarheid bevat dan verzoek ik UEA genoemde Cornelis Groenewoud zoo die in uwe gemeente
mocht terug keeren te doen aanhouden en mij dat dan per draad te berichten
daar ik hem dan naar een gedeelte kan doen afhalen en verder hier te confronteeren.
Vriendelijk verzoek ik UEA mij per aangaande te berichten of een en ander voor zoover U kan nagaan waarheid bevat.
Ook wordt deze C. Groenewoud nog verdacht van diefstal van een b..(?) zilveren tabaksdoos; hij is voortvluchtig en gekleed
met donker ...en(?), kamgaren broek, pet met rechte klep en platte pantoffels.
De Brigadier brigade Commandant, J. van Dijk.
+
- TELEGRAM No. 4
Aangenomen te Willemstad 19/7 1897
Ontvangen te Ridderkerk 19/7 1897
Burgemeester Ridderkerk
Cornelis Groenewoud, zie mijn missive dd 17 deze no. 126 is door mij wegens
oplichting aangehouden. De brigadier der marechaussee van Dijk.

- [2704] (Ontv. 29 Juli 1897)
Onderwerp: Justitie
Naaldwijk, den 28 Juli 1897.
Ik heb de eer U Ed. Achtb. beleefd te verzoeken mij wel te willen mede deelen of U ook de verblijfplaats bekend is van Cornelis
Groenewoud
, oud 19 a 20 jaren wonende bij zijne ouders in uwe gemeente, van beroep arbeider
Bedoeld persoon wordt verdacht van zich alhier te hebben schuldig gemaakt aan het ontvreemden van een gouden
ring en het verduisteren van een zivleren dameshorloge.
De Burgemeester van Naaldwijk
Aan den heer Burgemeester van Ridderkerk

- [2726] (ontv. 19 Aug. 1897)
Ridderkerk, 18e Augustus 1897.
Edel Achtbare Heeren !
De Ondergeteekende alle bewoners van den Oostendam onder Uwe Gemeente wenden zich tot Uw mijne heeren met het eerbiedig verzoek,
of er aan de onhoudbare toestand, vooraf om deze tijd van het jaar, niet eenige verandering kan komen, wegens de
vreeselijke stank die hier heerscht, voortkomende uit het beenderenhok van Arie Wildeman lompenhandelaar alhier
met allen eerbied!
't welk doende
C. Lodders
L. Groeneveld
J. Budding
Johs. van der Staaij
H. van der Wilt
M. Vermeer
G. v. Batenburg
D.T. van Halem

Aan Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk

- [2741] (Ontv. 31 Augs. 1897)
Noordeinde 72, Den Haag, 30 Augs. 1897
No. 920
Bijlage een
(B1467 dd. 5 Juni '97)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen."

De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den heere Burgemeester van Ridderkerk.
(L. v.d. Staaij Az(?))

- [2743] (Ontv. 3 Sept. 1897)
Werkendam, den 31 Augustus 1897.
No. 406
Onderwerp: Watersnood
naar aanleiding van een ontvangen schrijven van de alhier geconstitueerde watersnood commissie heb ik de eer u Ed Achtb.
te willen bewantwoorden van den persoon in uwe gemeente woonachtig, die bij den hoogen watervloed van 18 en 19 Juni jl schade geleden heeft als
Pieter de Koning
1. Hoe is die persoon bij U bekend als welgesteld gegoed, minvermogend, of onvermogend
2. Is hij in den Hoofdelijken Omslag uwer gemeente over 1897 aangeslagen zoo ja naar welk inkomen
De Burgemeester van Werkendam

- [2757] (Ontv. 11 sept. 1897)
's-Gravenhage, den 10 September 1897.
Onderwerp: Ordonnantien.
Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen eene ordonnantie, hieronder vermeld, met verzoek den ontvang daarvan per omgaande te berichten. U ... etc.
16473 J.C. de Back, f 43095, reis- en verblijfkosten, f 1,34

- [2758] (Ontv. 13 Sept. 1897)
Aan Eld. Ach(t)bare Heere Burger Meester en Wet Houders van de Gemeente Ridderkerk.
Deze is diendende u te verzoeken of er gelegenheid bestont(sic) om
met een pijp ana te sluiten voor mijne koste(sic), aan den Hevel welke te Slikkerveer licht(sic)
doord en dijk met voldoende pijppen(sic), om vandaar het water te leiden tot aan de nieuw te bouwen
vleeschhal met pijppen onder de grond door zoo als het nu bestaande voor komt hier
toe vragende Adressand beleefdelijk de vergunning aan Burger Meester en Wet Houders dezer gemeente
't Welk doende enz
J. Stinis Cz
Krimpen a/d Lek
7 September 1897

- [2761 - getypte brief] (Ontv. 15 Sept. 1897)
Mr. J.M. RENS, advocaat, procureur & dispacheur, Wijnstraat 69/71
kantooruren 9 a.m. en 4-8 p.m.
Dordrecht, 11 September 1897
In zake
(Aan den heer A. de Zeeuw Gzn, Wethouder Ridderkerk)
Edelachtbare heer
By dezen neem ik de vryheid U ter bevestiging van myn gisteren gegeven mondeling advies het volgende te berichten.
Ten eerste. Volgens uwe mededeeiong is een Uwer belastingschuldigen geassocieerd in een konynenfokkery, welke gebouwd is en wordt
gedreven op den grond van zyn compagnon.
Aannemende, dat de grond, waarop die fokkery staat, niet in de Vennootschap is gebracht, behoort volgens art. 626 B.W. die konynenfokkery aan den eigenaar van den grond, welke behoudens
speciaal beding, volstaan kan met aan zyn vennenoot, Uw belastingplichtige, by liquidatie, wanneer hy de inrichting
der fokkery aan zich houdt, de halve waarde en anders de halve afbraak uit te keeren, terwyl de compagnon bovendien
allicht gelden aan zyn vennoot, Uw belastingschuldige, ter zake der Vennootschap zal zyn verschuldigd.
Onder deze omstandigheden acht ik het niet gewaagd om onder den compagnon-grondeigenaar ten laste van den vennoot-belastingplichtige executoriaal derde arrerst te leggen.
De kosten zullen in de gewone omstandigheden zeker niet de f 100,- te boven gaan.
Wat betreft uwe vraag, of het aanbeveling verdient om ... etc.

- [2777] (Ontv. 26 Sept. 1897)
B. No. 1260
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
1. Jan Boerman, oud 25 jaren, ketelmaker, wonende te Slikkerveer.
2. Jan de Jong Jzn, oud 28 jaar, tuinder, wonende te Ridderkerk
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 10 September 1897 ter zake van
1. wederspannigheid
2. diefstal
zijn veroordeeld tot
No. 1. vijf dagen gevangenisstraf
No. 2 eene geldboete van f 30 subsidiair tien dagen hechtenis
Dordrecht, 25 September 1897.

- [2781] (Ontv. 28 Sept. 1897)
Ridderkerk 25 September 1897.
Neemt beleefd de vrijheid zich tot UED Achtb. te wenden: Pieter van Kooten, klompmaker alhier, om met afwijking van
het bepaalde in Artikel 17 der Verordening op het bouwen, vergunning te vragen om op zijn
erf van de Havenkade een schuurtje in hout te mogen herbouwen tot stalling van zijn hit.
Tot deze verbouwing was hij genoodzaakt doordien zijn hit in het bestaande schuurtje niet
voldoende was gevrijwaard bij hooge vloeden;
terwijl bedoeld stalletje geheel valt buiten het aaneengebouwd gedeelte der kom en niet
grenst aan den openbaren weg, reden waarom hij durft hopen dat tegen dezen herbouw
bij Uwe Vergadering geen ernstige bezwaren zullen bestaan.
't Welk doende P. van Kooten
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk.

- [2784a] (Ontv. 29 Sept. 1897)
Aan Edl. Achtbare Heere Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ridderkerk.
Daar het voornemen bestaat door de Wed. H. Plaizier te Slikkerveer tot het bouwen van een woonhuis
Op het perceel ope(n) grond bezijde den hevel en bij het Kadaster bekent(sic) in No. 3282 Zoo stel ik u voor
om den ...dering(?) van de westgevel Zoo veel dieper te liggen zoo dat de versnijdinge onder den hevel komt
te liggen. Om bij latere reperaci(sic) geene moeijelijk hede(n) te krijggen(sic), Welk bedrag van meerdere
koste(b) zouw beloopen plm. eene Som van f 2500 Waarvoor door onder geteekende als schadevergoeding wordt toe
gelent(sic) van de Gemeente.
't Welk doende enz. wed. H. Plaisier(sic)

- [2785] (Ontv. 2 Oct. '97)
Den Heer Voorzitter van den Raad der Gemeente Ridderkerk
Beleefd neemt ondergeteekende de vrijheid wegens benoeming tot onderwijzer met verplichte hoofdakte
te Stellendam ontslag te vragen tgen 1 December of liever nog zoo spoedig mogelijk uit zijne betrekking als onderwijzer
aan de Openbare School te Bolnes.
't Welk doende
Me de meeste hoogachting U.U.E.A. dienstw. dienaar
P. van Hoogdalem
Bolnes, 1 october 1897.

- [2789] (Ontv. 4 October 1897)
Aan den Edel Achtbaren Raad der Gemeente Ridderkerk.
Geven ondergeteekenden geneeskundigen belast met de armenpraktijk dezer gemeente met verschuldigeden
eerbied hun verlangen te kennen dat bij de nu aanhangige regeling der verschillende traktementen
en toelagen van Ambtenaren dezer gemeente ook aan hen eenige meerdere bezoldiging voor hunne steeds
grooter wordende moeiten en kosten worden toegestaan omdat, bij de steeds toenemende bevolking alhier, het
aantal armlastigen en daaraan grenzende gezinnen ruimschoots gelijken tred houdt.
De daardoor veroorzaakte meerdere kosten van armenlasten zijn steeds, voor zoover zulks woning-voeding-kleeding
onderwijs etc, betreft gedragen door gemeenschap - door de belastingschuldigen. Alleen de meerdere
lasten voor geneeskundige behandeling dier armen zijn uitsluitend gelegd op de schouders der geneeskundigen
met de armenpraktijk belast.
En dat die zorgen en moeiten niet gering zijn, heeft het gemeentebestuur in een zijner vergaderingen dezes
jaars duidelijk erkend, door het besluit te nemen een derde geneeskundige uit een naburige gemeente
een deel dier armenpraktijk op te dragen, omdat volgens zijne meening twee geneeskundigen niet
voldoende waren om in de geneeskundige behoeften van de vele armen dezer gemeente naar behooren te
kunnen voorzien.
Redenen waarom ondergeteekende voor hun steeds moeitevoller en meer kosten vereisschende taak een hooger en billijker
belooning wenschen te ontvangen, en zich wenden tot den Edel Achtbaren raad dezer gemeente om een gunstig
besluit op hun verzoek te vragen.
't Welk doende enz.
G. Flohil en J.M. Langeveld
(Achterkant: extra betalingen .. nog al eens hoog loopen 1 hebben zij te nemen omdat 2 niet voldoende was en dan een derde met vermindering van een der Heeren)

- [2813] (Ontv. 22 October 1897)
Aan den raad der gemeente te Ridderkerk.
De Ondergeteekenden alle inwoners te Bolnes, de onverantwoordelijkheid inziende, dat op zulk een druk gebouwd gedeelte van dat wijk geen verlichting worde daargesteld,
komen langs dezen weg nogmaals tot UWE met het beleefd en dringend verzoek dat zulks ten kosten onzer gemeente mogt gebeuren.
Is in een vroeger genomen besluit der raadsvergadering bepaald, dat wanneer de burgerij buiten de kom der gemeente palen en lantaarns aanschafte, de gemeente dan voor de verdere verlichting zou zorgen.
Om naar aanleiding van dat besluit het zoo zeer gewenschte doel te bereiken, is reeds 3 jaren lang van tijd tot tijd door
sommige bij de ingezeteren onzer wijk getracht hiertoe medewerking te verkrijgen
doch door velen en wel de gegoedste werd dit (en niet ten onrechte) van de hand gewezen
op grond dat de zoo zeer vereischte verlichting voor een wijk als Bolnes met
2 Scholen 3 kerken, en 2 scheep(s)werven als ook een slooperij, gieterij enz waar ongeveer
400 man werkt, geen particulier maar wel degelijk een voornaam gemeente belang is.
Bovendien van particulieren voor dat doel gaven te eischen is zeer ongerijmd, want dan
moet ten slotten ten kosten van de gewillige door hem den onwillige licht worden verstrekt.
Was de finantiëele druk onzer gemeente mischein hoofdoorzaak dat vroeger dit deel onzer gemeente door
UWE dien aangaande in zulk een voornaam belang moest worden achtergezet, thans in gunstige omstandigheden
zijnde vertrouwen wij dan ook dat gij door het daarstellen van behoorlijke verlichting aan het zoo zeer verlangend
publiek zal voldoen.
Bolnes 21 Oct. 1897.
C. v.d. Waal, Krijn Pas, G. Kamsteeg, G. Bodegom, W. van Oossanen, H. van Dam
J. v.d. Hoogt, J. Schippers, A.N. den Ouden, W. Overweg, J.L. van Rij
Jacs. Schravesande, J.J. Vrolijk, B. Bruijel, D. de Jongh


- [2814] (Ontv. 22 October 1897)
Aan den Edelachtb. Raad der Gemeente Ridderkerk.
Geven met verschuldigden eerrbied te kennen de ondergeteekenden alle belasting betalende inwoners van Bolnes Dat zij reeds jaren
met verlangen naar een Gemeentelijke straatverlichting in hunne Wijk uitzien;
dat bij het zeer drukke verkeer in den avond, vooral van de talrijke werklieden, die van hun werk huiswaarts keeren,
zeker in geen deel der Gemeente meer behoefte aan verlichting bestaat dan hier en hoogst waarschijnlijk ernstige
ongelukken te wachten staan, indien in dezen onhoudbaren toestand niet spoedig voorzien wordt.
dat, nu de Gemeente financien in een zoveel gunstiger toestand dan vroeger verkeeren, het geldelijk bezwaar geen beletsel meer kan zijn,
om alhier een 20tal lantarens te palatsen,
dat, volgens uit het verslag van den gemeenteraad van den 6en October 1897 blijkt, dat eene gemeenteverordening Uwe
Vergadering belet, het voorstel van den Heer L. van der Waal tot verlichting van Bolnes, in behandeling te nemen.
dat zij mitsdien uwe vergadering dringend verzoeken, genoemde verordening in dien zin te wijzigen, dat aan het billijk verlangen
van honderden burgers voldaan kan worden.
Bolnes, October 1897.
J.H. van Cappellen, Johs. Pas
Wed. G. de Kool, H. van Dam G. Kamsteeg, W. van Oossanen, G. Bodegom, K. de Jong, K. Dorsman
C. Scheurwater, wed. K. den Hartog, W. Overweg, S. Boonstoppel, A.S. Louter, J. Schippers
J. de Zanger, P. v.d. Starre, W.J.T. Toom, E. v.d. Blom, A. van Steenis, Jacs. Schravesande,
B. Bruijel, L. van Gelder, W. Bams
A.N. den Ouden, J.T. v.d. Hoogt, G. van Gelden Gz, A. de Jong Kz, P. van Hoogdalem, G. van Helden Lz, W.M. van Helden
C. de Borst, W.A. Kalkman, P. Visser, J. Straatman, J.C.J. Elzevier Dom


- [2817] (Ontv. 24 Oct. 1897)
B. No. 1405
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Maria de Kok, oud 30 jaren, huisvrouw van Jan Moerkerken, wonende te Slikkerveer.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 3 October 1897 ter zake van
mishandeling
is veroordeeld tot eene geldboete van f 15 subsidair twee dagen hechtenis.

- [2820] (Ontv. 26 oct. 1897)
Aan den Edel Achtbaren Raad der gemeente Ridderkerk
Ingvolge zijne benoeming tot Hoofd der School te Elkerzee, heeft de ondergeteekende, onderwijzer
met verplichte hoofdakte aan de Openbare Lagere School in Uwe gemeente, tevens belast met het geven
van onderwijs in het handteekenen de eer U beleefdelijk te verzoeken, hem eervol inslag uit
zine betrekking te willen verleenen, ingaande op 1 Jan.i 1898.
Met den verschuldigden eerbied, Uw dw. dn., N. Nieuwdorp.
Ridderkerk, 26 October 1897.

- [2829] (Ontv. 2 Nov. 1897)
HOOFDBESTUUR DER POSTERIJEN EN TELEGRAPHIE
No. 14162.
8e Afdeeling
Betreffende post- en telegraafgebouw te Ridderkerk
's-Gravenhage, 30 october 1897.
Nadat door den Inspecteur der posteryen en telegraphie te 's-Gravenhage de wenschelykheid was uitgesproken
tot het aanbrengen van eenige wyzigingen aan het post- en telegraafkantoor in uwe gemeente, en tot het maken van eene
kamer op de benedenverdieping, is de Ryksbouwmeester in het 2e district door my uitgenoodigd hiervoor een plan op te
maken, welk plan U hiernevens wordt toegezonden.
Ik heb de eer U te verzoeken my mede te deelen, tegen welke verhooging van huur Uwe gemeente bereid is tot zoodanige
verbouwing over te gaan. Wordt tot deze verbouwing besloten, dan kan tevens voorzien worden in eene betere stookgelegenheid
voor het kantoor door gebruik te maken van den schoorsteen in de voorgestelde keuken.
tevens zal het noodig zyn om de tegen den muur in de wachtkamer zich bevindende lessenaar hooger te plaatsen, en
zullen herstellingen aan het dak noodig zyn, tot het wegnemen van de oorzaak van het doorlekken daarvan.
De Directeur-Generaal

- [2830] (Ontv. 2 Nov. 1897)
Posterijen Hulp-kantoor Slikkerveer
Slikkerveer, den 2 November 1897
Edel achtbare Heer!
Beleefd neem ik de vrijheid U Ed. achtbare te verzoeken mij voor het bedrag dat de Gemeente Jaarlijks in
de bestellingskosten der telegrammen alhier bijdraage, een betaling mandaat te willen afgeven.
Het aantal der te bestellen berichten bedroeg sedert 1 Januari 1440 stuks, waaraan door mij voor bestelloon
ruim f 100 werd betaald.
Hoogachtend heb ik de eer te zijn
U Ed. Achtb. Dv. Dr.
J. de Zeeuw, telefoonkantoorhouder

- [2838a] (Ontv. 12 Nov. 1897)
Aan den raad der Gemeente te Ridderkerk
Ondergeteekende inwoners te Bolnes zijn in kennis gekomen dat in de raadsvergadering van 3 Nov. het
ingekomen adres van verscheidene ingezetene dier wijk, om verlichting is van de hand gewezen.
Dat door dit besluit de ontevredenheid bij vele dier adressanten hierdoor is ten top gestegen behoeft geen betoog
te meer, daar de behoefte aan behoorlijke verlichting op een wijk als Bolnes zich oneindig meer doet gevoelen, dan zelfs
in de kom der gemeente, en daarom dan ook de verantwoordelijkheid van
de tegenstanders tegenover de belangen van de Bolnesse ingezetenen ten zeerst wordt gelaakt, vooral daar hier het onbillijkheidsgevoel
zich dermate uitspreekt dat het eene deeld er gemeente zoowel meer wordt bevoorrecht boven het andere.
Moet evenwel het vroeger genomen raadsbesluit der gemeenteraad als een wet van Perzen en Meden worden
beschouwd, namelijk: dat al wat niet tot de kom der gemeente behoort, verlichting
kan verkrijgen, mits de belanghebbende palen en lantaarns aanschaffen, dan voorzeker zullen zijvoortdurend in den duister blijven, want ieder weldenkend burger van Bolnes is te zeer overtuigd
dat het hier geen particulier, maar wel degelijk een voornaam gemeente belang geldt
terwijl het toch ook van de gelden moet worden daargesteld, die ook door hun zijn geofferd.
Om echter toch verlichting te verkrijgen en in die dringende behoefte spoedig worde voorzien, biede zij UWE
dit bijliggend voorstel van zelfontwikkelde gasverlichting aan, wat bij onderzoek zal
blijken dat uit finantieel oogpunt behouwen het de gemeente nog minder zal kosten dan de gewone
verlichting en bovendien voor de benoodigde lantaarns worden gezorgd.
Bolnes 12 November
't Welk doende
Krijn Pas
J.H. van Cappelen
A.N. den Ouden
D. de Jongh
C. v.d. Waal
J.L. van Rij
J.P. v.d. Hoogt
B. Buijel


- [2845] (Ontv. 19 Nov. 1897)
Aan den Raads der gemeente Ridderkerk.
Edelachtbare Heeren !
Ondergetekende Willem Hendrik Lenselink, onderwijzer aan de Openbare School te Rijsoord, geeft U hierbij te kennen
dat hij met leedwezen vernomen heeft dat hij de eenige onderwijzer in de geheele gemeente is, wiens tractement niet verhoogd wordt.
Wel is waar, geniet hij f 600 tractement, maar verklaarde de geachte Voorzitter in Uwe laatstgehouden Vergadering zelf
niet dat de Heer Kalkman als onderwijzer f 25 meer heeft dan adressant? En toch wordt dienst tractement verhoogd! Waarom
nu den eenen onderwijzer bevoorrecht boven den anderen?
Kan de Heer Kalkman bogen op een langdurigen dienst, het zal u toch wel meest allen bekend zijn dat ondergeteekende
met 1 Januari a.s. ook reeds twaalf jaar in de gemeente werkzaam is. Hij behoort dus met den Heer Kalkman tot
de oudste onderwijzers.
Wordt de Heer Kalkman geroemd als een degelijk onderwijzer, en dien roem zal adressant hem geenszins betwisten
het doet hem pijn, dat geen enkel lid uwe vergadering een woord van lof voor hem over heeft. De meesten toch Uwer
is het bekend, dat hij reeds twee keer te Rijsoord als Hoofd der School heeft moeten optreden en wel in het najaar van
1895 en dit jaar van af April tot einde Juli. Zijn patroon, de Weldle. heer J.C. de Back, trad toen als deskundige op
bij het examen, bedoeld bij art. 56a der Wet op het Lager Onderwijs.
Nooit of te nimmer heeft adressant van één uwer noch van het Dagelijksch Bestuur een woord van dank ontvangen voor de degelijke wijze, waarop hij, volgens zijn patroon, de regeling der werkzaamheden bestuurd.
Dat alles overwegens, verzoekt adressant U vriendelijk, nogmaals op uw besluit terug te komen en hem ook in de verhoging
te doen deelen. Mocht u welks niet kunnen of willen goedkeuren, dan neemt hij de vrijheid, U eene geldelijke belooning
te vragen voor de extra-diensten, die hij de gemeente als plaatsvervangend Hoofd bewezen heeft.
Met alle hoogachting heeft hij de eer te zijn Edelachtbare heeren,
Uw ond. dw. W.H. Lenselink
Rijsoord, November 1897.

- [2849] 9Ontv. 22 Nov. 1897)
Edelachtbare Heeren,
Ter voldoening aan art. 28 der Wet op het Lag. Ond. heeft de ondergeteekende de eer te berichten
dat hij van de zes sollicitanten, welke zich hebben aangemeld voor de betrekking van eersten onderwijzer
die eerlang vacant komt door het vertrek van den Heer N. Nieuwdorp als hoofd der school naar Elkerzee,
inlichtingen ingenomen en daarna een drietal tot het geven eener proefles uitgenoodigd heeft. Daar een hunnen van wien de inlichtingen gunstig
waren, zich bereids heeft teruggetrokken en omtrent twee andere de vertrouwelijke mededeelingen, uit vertrouwbare bronnen verkregen, van dien
aard waren, dat een verder onderzoek hem overbodig scheen, heeft hij er slechts drie in de gelegenheid gesteld door het geven eener proefles
van hunne geschiktheid als onderwijzer te doen blijken. Bij eene eerste kennismaking was de indruk, welken de HH A. De Jong Kz te Ammerstol
C.H.B. Tollenaar, te Haarlem
J.H. Strooband te Vaassen
maakten gunstig, wat no. 2 aangaat, zelfs zeer gunstig terwijl ook de ontvangen informatie goed mogen
heeten. Des te meer betreurt ondergeteekende het dat hij niet verklaren mag, dat hun optreden voor de klasse aan de verwachting heeft beantwoord. Toch
meent hij geen overdreven eischen te hebben gesteld. De keuze der te behandelen leerstof was vrij en de tijd van voorbereiding, volgens eigen verklaring ruim voldoende.
De proefles heeft bestaan in: de behandeling eener leesles, het doen eene kleine vertelling, zooveel
mogelijk in verband met de strekking der gelezen les, dus een stukje "morale en actien"; de bespreking van een geschied- aardrijks- of natuurkindig onderwerp naar keuze en het laten zingen van een aan de leerlingen bekend stukje.
De behandeling der leesles was van allen minder of meer voldoende, van geen enkele goed, en de keuze der vertelling was no. 1 het gelukkigst, no. 2 in de voordracht het natuurlijkst. Allen kozen ter bespreking een onderwerp uit de
dierkunde. No. 1 vestigde de keuze op den walvisch, no. 2 op de leeuw, en no. 3 gaf de voorkeur aan paard, koe en schaap.
Zowel dit gedeelte
gaf weinig reden tot tevredenheid. Daarbij bleek, dat no. 1 minder op de hoogte was de leerstof .. etc
Hoogachend Het Hoofd der School P.J. Emck
Ridderkerk 20 Nov. 1897.

- [2853] (Ontv. 22 Nov. 1897)
RIJKSTELEGRAAF Hulppost kantoor te Ridderkerk
No. 279
Ridderkerk, 22 November 1897.
Ingevolge een ontvangen schrijven van den Heer Inspecteur der Posterijen en Telegraphie
naar aanleiding van het besluit tot invoering van een derden postdienst, heb ik de eer U.E.A.
beleefd te verzoeken mij te willen berichten of er bezwaren zijn tegen eene wijziging in de
openstelling van dit kantoor en dat te Slikkerveer op werkdagen, ten einde de aankomende en vertrekkende
posten in de kantooruren te doen vallen.
[THANS] De uren van openstelling van het kantoor zijn thans 8 1/2 tot 1 1/2, 3 1/2 tot 6 1/2 (spoortijd)
De uren van aankomst der post 7 uur v/m en 5.15 v.m, die van vertrek 1.10 v/m en 1.245 n/m (spoortijd)
[DAN] Bij de invoering van den derden postdienst worden de uren van aankomst der post 7 uur v/m 1.55 uur
n/m en 7 uur m/m, die van vertrek 1.10 v/m 9 uur v/m en 3.15 n/m (alles spoortijd).
Ten einde nu de aankomende en vertrekkende posten in de kantooruren te doen vallen,
zou het kantoor alhier en te Slikkerveer opengesteld worden van 8 tot 12, 1 1/2 tot 4 en 5 1/2 - 7 uur (spoortijd)
dan is het kantoor des morgens 1 uur en des middags 1 3/4 uur voor eht vertrek der post geopend, en kan bij sluiting
des avonds ten 7 uur door de beide bestellers met de bestelling van de op dien tijd aankomende post worden aangvangen.
De Directeur brievengaarder D. Lokker.
Aan het Gemeentebestuur te Ridderkerk.
(20 minuten bijtellen)

- [2860] (Ontv. 24 Nov. 1897)
No. 360
Onderwerp: Vacature te Ridderkerk
diverse bijlagen
's Gravenhage 28 November 1897.
In antwoord op twee missive van gisteren No. 1386 heb ik de eer, na inzage van de hierbij teruggaande
bescheiden, U voor te stellen om, overeenkomstig Uw advies van het Hoofd van de Openbare Lagere School te Ridderkerk,
ter benoeming van een Hoofdonderwijzer aan de School de volgende voordracht op te maken:
1. A. de Jong Kz, te Ammerstol
2. C.H.B. Tollenaar, te Haarlem
3. J.H. Stroband, te Vaassen
de Schoolopziener in het Arrondissement Schiedam
G.L. Kepper
Aan den Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk

- [2879] (Ontv. 8 Dec. 1897)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk,
Geven met verschuldigde eerbied te kennen:
1. H. v.d. Woude, deurwaarder
2. Jacobus van der Velde, werkman
3. Jacob Oostlander, werkman
4. Pieter Slaa, werkman
5. Arie van der Jagt, werkman
6. Meine Jan Stropsma, werkman
7. Hendrik Sterkman, werkman
8. Krijn Schook, werkman
9. Cornelis van der Linden, werkman
10. Ewout Arie van Kwawegen, werkman
11. Lourens Verheij, werkman
12. Arie Valk, werkman
allen bewoners van "Woudestein" te Slikkerveer
dat de requestranten uit het Raadsverslag vernomen hebben, dat Uwe Raad den 24 November 1897 heeft besloten te Bolnes,
straatverlichting aan te brengen en die te Slikkerveer uit te breiden tot de 13 huizen
, dat adressanten deze beslissing toejuichen omdat eene
behoorlijke straatverlichting te Bolnes en te Slikkerveer om bekende redenen, is eene eisch der noodzakelijkheid
en in het belang der zedelijkheid.
dat het daarom den adressanten spijt, dat Uwe Raad, niet heeft gelet op de vraag van het Raadslid den Heer Zwart, luidende
of er bij adressanten ook niet een paal moest staan?
dat toch de dijk bij "Woudestein" niet breeder is al bij de "13 huizen" en daar de straatverlichting zoowel dienst voor de passanten langs den dijk
als voor de bewoners die er aan wonen en met trappen
er op en af moeten, de adressanten zoo vrij zijj op te merken dat op "Woudestein" ook dertien
gezinnen, van den dijk moeten gebruik maken, en vaak in den donker rondtasten om thuis te komen.
Dat het hun niet te doen is om Uwe gemeente op finantieele alles te jagen, maar nu uw College toch palen
en lantaarns of een van beide, moet aanschaffen de gelegenheid aangewezen is, om de adressanten, die ook
hunnen belangen hebben, en ook hunne belasting betalen, met een ...it de duisternis te helpen, door één zegge slects één lantaarn
te plaatsen op den dijk bij Woudestein.
dat dit offer zeer gering mag heeten, en de adressanten dan ook vertrouwen dat, waar voor waterkeering enz voor andere ingezetenen,
dieper in de beurs wordt getast - waar over zijt rouwens geen oordeel velle - uw College hen een lantaarn met licht, niet zult willen onthouden.
dat dit adres ernstig us gemeend, waarom adressanten er bij dezen geen belang instellen, dat men hen met eene aardigheid als daar zijn genoemd
"heer van Woudestein" en dergelijke, op grappige manier in den donker rond laat tasten.
't Welk doende enz
Slikkerveer 6 December 1897.
H. v.d. Woude
Jacs. v.d. Velde
J. Oostlander
J.L. Slaa
A. v.d. Jagt
H. Sterkman
Kr. Schook
C. v.d. Linden
M.J. Stropsma
E.A. van Kwawegen
L. Verheij
A. Valk


- [2881] (Ontv. 9 dec. 1897)
Onderwerp: jacht en visscherij
's-Gravenhage, den 8 December 1897.
Ter uitreiking aan de belanghebbenden heb ik de eer U te doen toekomen 3 buitengewone machtigingen tot het visschen als het water met ijs is bedekt.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(J. de Bel, P. v. Buiten, W.H.G. van Nes)

- 's-Gravenhage den 13 December 1897.
met f 10.
Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen een bedrag van f 10
als gratificatie vanwege Hare Majesteit de Koningin verstrekt aan A. van Driel, te Rijsoord (Ridderkerk)
waarvoor mij de kwitantie in goede orde is geworden
Voor den Thesaurier van Hare Majesteit de Koningin ...

- [2885] (Ontv. 14 dec. 1897)
Onderwerp: veldwachters
De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland,
Gezien de missive van den heer burgemeester der gemeente Ridderkerk van den 10 Dec. 1897 B. no. 1874,
betreffende de vervulling der betrekking van veldwachter in die gemeente:
Gelet op ar. 191 der gemeentewet:
Heeft goedgevonden:
1. met ingang van 1 Januari 1898
1e te benoemen tot veldwachter der gemeente Ridderkerk
DIRK LAVERMAN, agent van politie 3e klasse te Rotterdam
2e. den burgemeester voornoemd uit te noodigen:
a. om aan dit besluit het noodig gevolg te geven en de hiernevens gevoegde comissie en instructie aan den benoemde uit te
reiken, alsmede om de daarvoor verschuldigde zegel- en legesgelden ten gezamenlijken bedrage van f 5,80 van hem in te vorderen en op de
gebruikelijke wijze over te maken;
wordende de overgelegde sollicitatiestukken hierbij weder teruggezonden.
b. om zoo nodig ... etc.
De Commissaris der Koningin voornoemd

- [2890] (Ontv. 16 Dec. 1897)
G.S. No. 26
Onderwerp: Adres
's-Gravenhage, den 13/15 December 1897.
Wij hebben de eer U te verzoeken ons omtrent nevensgaand adres van de heeren J.M. Langeveld en H.C. van den Bijllaardt, artsen wonende
in uwe gemeente, houdende verzoek, om het besluit van den Raad waarbij de heer J.P. Schouten, arts
benoemd is, tot gemeente geneesheer voor de wijken Slikkerveer en Bolnes te vernietigen
te willen dienen spoedig van bericht en raad.
De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland.
+
- Geven met verschuldigde eerbied te kennen Langeveld, Johannes Marie, en Bijlaardt van den, Henri Carl, beiden
artsen belast met den armendienst voor de wijken Slikkerveer en Bolnes gemeente Ridderkerk, dat de raad van
voornoemde gemeente in de vergadering van 24e Nov. ll. tot gemeentegeneesheer voor de wijken Slikkerveer en Bolnes
benoemden, den heer J.P. SCHOUTEN, arts, dat eerste ondergeteekende volgens zijne instructie in dienst
blijft tot 1 Janr. 1899 dat de tweede ondergetekenden eveneens nog in functie blijft tot medio '98;
dat in de wijken Slikkerveer en Bolnes geen behoefte aan geneeskundige hulp bestaat, aangezien er dagelijks minstens drie medici die wijken bezoeken
, dat het benoemen van een derde geneesheer te Slikkerveer en Bolnes uitgaat van een antirevolutinaire partij, welke in
hun zomervergadering besloten te trachten een geneesheer te krijgen, die in principe met hen medeging, dat
de raad van de gemeente Ridderkerk voor het meerendeel antirevolutinair is.
dat voor de te benoemden geneesheer f 50 is uitgetrokken, zijnde f 300 meer dan de geneeskundige dienst thans kost of heeft gekost
dat de gemeente Ridderkerk, is een arme gemeente waar de percentage van de hoofdelijke omslag 5% van het inkomen tot nu toe was.
dat in 1898 dus drie gemeente geneesheren voor genoemde wijken, zullen zijn waarvoor de utigaven van de gemeente
met minstens f 300 worden verhoogd.
Redenen waarom requastranten U Gr. Ed. Achtb. beleefd doch dringend verzoeken om zoo mogelijk het
besluit van de raad genomen op 24 Nov. ll ongeldig te verklaren met het oog op de niet nodzakelijkheid in de meedere uitgaven.
Het welk doende (get) J.M. Langeveld, (get) H.C. van den Bijllaardt
Ridderkerk, 28 Nov. 1897

- [2895] (Ontv. 21 dec. 1897)
Aan den Edelachtbaren Raad der Gemeente Ridderkerk
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Maarten van der Kuijl, Scheepsbouwer te Slikkerveer
dat hij gezien hebbende door uEd. ebsloten is om Bolnes te verlichten van den Steenen paal tot aan de Weduwe Boonstoppel.
hij verzoekt alsnog den weg van af de Weduwe Boonstoppel tot aan zijne werf alwaar de laatste lantaarn
van Slikkerveer staat in de verlichting op te nemen omrede die weg ook des
avonds door vele personen geloopen wordt en verlichting daar evenzeer noodig is.
het welk doende
M. van der Kuijl.

- [2899] (Ontv. 23 december 1897) Rotterdam, 22 Dec. 1897
Bericht op schrijven van 15 December 1897
D. No. 1406
In antwoord op nevensgemeld schrijven, heb ik de eer U te berichten dat ik met de voorstellen van de Hoofden
der Openbare Scholen, betreffende de regeling van het onderwijs in de vr[ouwelijke] handwerken voor den loopende cursus, genoegen
kan nemen, doch mij voorbehoud, die regeling, voor den aanvang van den nieuwen cursus, met de betrokken Hoofden nader te bespreken.
Tegen de boekenlijst heb ik geen bezwaar
De van U ontvangen stukken gaan hierbij terug met verzoek van de Hoofden van de vier openbare scholen in Uwe Gemeente
op te dragen mij een afschrift te zenden zoowel van de boekenlijst als van de regeling der vr. handwerken.
De Schoolopziener in het District Rotterdam
(Gezien door ons hoofden der openbare scholen: P.J. Emck, J.H. Verkerk, J.C. de Back, C. de Borst)
Tevens...
+
- Ridderkerk 9 Decr. 1897
Edelachtbare Heeren
Naar aanleiding uwer missive heeft de ondergeteekende de eer U te berichten, dat
hij zich in de regeling der schooltijden, noch in de indeeling der lesuren ten opzichte van het vak k eenige
verandering heeft voor te stellen, daar de tegenwoordige regeling geheel in overeenstemming is met die, aangegeven in het leerplan,
zooals het na wijziging van den 1en Mei 1893 wettelijk is vestgesteld.
Wenschelijk is het den anderen hoofden van scholen en hem voorgekomen, eene nieuwe gemeenschappelijke boekenlijst ter goedkeuring
aan te beiden, welke hij bij dezen de eer heeft over te leggen.
Hoogachtend Het Hoofd der School P.J. Emck.
+
- (Archief) (Dec. 1897) Boekenlijst voor de Openbare Scholen in de Gemeente Ridderkerk
Lijst der boeken in gebruik bij het onderwijs in leven, Taal en Rekenen aan de Openbare Scholen te Ridderkerk.
Leesboeken:
Douma en Lem Ons Leesboek 1ste leerjaar;
J. Versluijs De Eerste Trap van 't Leesonderwijs 1e leerjaar;
Bouwman en Hildebrand, Schrijf Leesonderwijs I-VII;
Schoonbrood, Het Eerste Leesonderwijs I-VII 1e leerjaar;
C. Honigh en G.J. Vos, Van Eigen Bodem A I-VI; B I-VI 2e-6e leerj.; C I, II 5e en 6e leerjaar;
J. Wijma, De Jonge Lezer, A I-VIII; B I-VIII; Vooruit VIII 2e-6e leerjaar;
Meerwaldt en Nijk, In Woord en Beeld I-VIII 2e-6e leerjaar;
Leopold, Meiregen; Douwdruppels; Sneeuwvlokken, Mosroosjes; A. Ben C. Wildzang, Klimop; Stofgoud, A. en B 2e-6e leerjaar;
Nederlandsch Leesboek V-Viii 4e-6e leerjaar;
Bosman, Rood, Wit en Blauw, 1e st. 2e leerjaar, Zoutkorreltjes, 5e en 6e leerjaar;
Oostveen, Wie leest mee? In 't Hoekje van den Waard;
Wijma: De Kleine Vaderlander, De Nederlander; Onze Spreekwoorden I en II 4e-6e leerjaar;
Van Heijningen, Bosch, Nieuwe Moeder Anna;
Vierhout, Hulshoff's Geschiedenis van Jozef;
Ten Hove en Laban, Verhalen en schetsen 1e en 2e st. 5e en 6e leerjaar;
Huizinga, Uitstapjes in het Rijk der Natuur I en II 5e en 6e leerjaar;
Baas, Onze Historie 5e leerjaar;
Kanon, verleden en heden, Vertellingen bij de Historieplaten van IJkema 6e leerjaar;
Rijsens, Vaderlandsche Geschiedenis 6e leerjaar;
T. Pluim, Vaderlandsche Geschiedenis 6e leerj.;
Gouverneur, Overal heen;
Tollens, Overwintering op de Noord Zembla;
Van Pelt, Korenaren, 1e st. 6e leerj.;
Schmal, De Nijveheid 6e leerjaar;
Bakker en Deelstra Op reis door Nederland, Kent gij ons land? 6e leerj;
Hofkamp ... etc.

- [2905] (Ontv. 28 Dec. 1897)
B No. 1736
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Maarten Bode, oud 31 jaren, magazijnmeester, wonende te Slikkerveer.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 10 December 1897 ter zake van
mishandeling
is veroordeeld tot eene geldboete van f 4 subsidair vier dagen hechtenis.
Dordrecht, 27 December 1897.

- [2909] (Ontv. 30 Dec. 1897)
Alblasserdam, den 28 December 1897.
Ondewerp: Nalatenschap A. Dusseldorp
Ik heb de eer U hierneens per postwissel te doen toekomen eene som van f 9,405 waarvan 5 ct voor port is afgetrokken, met beleefd verzoek die
aan den ten uwent te Slikkerveer wonende C. Dusseldorp ter hand te stellen.
De quitantie na geteekend en gelegaliseerd te zijn, zie ik met de stukken, die ter informatie hiernevens gaan, weder van U tegemoet
De Burgemeester van Alblasserdam.
M. Burggraaf
(retour 3 Jan. 98)

- [2910] (Ontv. 31 Dec. 1897)
Onderwerp: Jacht en visscherij
's-Gravenhage, den 30 December 1897.
Ter uitreiking aan den belanghebbende heb ik de eer U te doen toekomen 1 buitengewone machtiging tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(P. v/d Staaij Cz)

Laatst gewijzigd: oktober/december 2017, februari-maart-april 2018.