Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 329 (1889), 330 (1890), 331 (1891), 332 (1892), 333 (1893), 334 (1894), 335 (1895), 336 (1896), 337 (1897), 338 (1898), 339 (1899), 440 (1900), 441 (1901)

* * * scans verkrijgbaar * * *


ingekomen stukken 1898


Ridderkerk: ingekomen stukken 1898

een selectie

- [2912] (Ontv. 1 Januari 1898)
's-Gravenhage, den 28/31 December 1897.
ONDERWERP: Adressen
Wij hebben de eer U te verzoeken ons omtrent neensgaande adressen van ingezetenen uwer gemeente betreffende de benoening van een derden geneesheer.
De geduputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland.
+
- Ridderkerk, den 5 Januari 1898
Onderwerop: Adres van enkele Raadsleden tegen het besluit der benoeming van eene Geneeskundige
Wij hebben de eer bij deze te dienen op U Ed. Gr. A. Missive van 28/31 December des vorigen jaars B. No. 4514 Afd. G.S. No. 15
onder toezending van een adres van U Ed. van den Raadsleden Smit, d'Aulnis en Zwart, alsmede van
een adres van Dr. Langeveld aan zijne Exc. den Heer Commissaris der Koning met een bijgevoegd Uittreksel onzer Raadsnotulen van
6 October 1897 alles betrekkelijk de plaats gehad hebbende benoeming van een Geneeskundige te Bolnes.
In de eerste plaats moeten wij verwijzen tot ons bericht van 17 December jl. D No. 1400 op UEd. Gr. A brief van 13/15
December te voren betreffende een adres over dezelfde zaak van de Geneeskundigen, meergen.
Langeveld en van den Bijlaardt uit IJselmonde.
De Heer Langeveld die voor zijne practijk concur(r)entie vreest bij de benoeming voor Bolnes
vindt steun bij de Heeren Smit en d'Aulnis zijnde leden van den Raad 13 in getal
Naar aanleiding van art. 72 der gemeentewet vroeg hij en verkreeg afschrift der besluiten van 6 October en 24 November;
het eerste wordt overgelegd ingezonden aan Zijne Excellentie waarvan het andere niet? Wij hebben de
eer het hierbij overteleggen.
De Notulen waarin die besluiten opgenomen zijn, werden goedgekeurd, het eerste .... etc.

- [2914] (Ontv. 4 Januari 1898)
Onderwerp: Uitvoering van art. 45 der wet op het lager onderwijs
's Gravenhage, den 27/31 December 1897.
(uiterlijk 20 Januari)
Met verwijzing naar onze missive van den 6den Januari 1891, B. no. 45 (3de afd.) G.S. no 16 hebben wij de eer U
hierbij te doen toekomen twee tabellen model A, betrekkelijk de uitvoering van art. 45 der wet op het lager onderwijs, met beleefd
verzoek na nauwkeurige invulling, één exemplaar aan ons terug te zenden voor of uiterlijk 20 Janauri a.s.
Bij de invulling .... etc.
+
STAAT
- Ridderkerk, Dorp, 257 kinderen (15-1-1898) (Emck, de Jong, Zwart, Kooijman, v.d. Gijp, Visser);
- Ridderkerk, Bolnes, 279 kinderen (15-1-1898) (de Borst, Straatman, Kalkman, Visser, Dorsman, Elzevier Dom);
- Ridderkerk, Rijsoord, 107 kinderen waaronder 9 uit Zwijndrecht (15-1-1898) (de Back, Lenselink, W.M. van Nes);
- Ridderkerk, Pruimendijk, 67 kinderen waaronder 4 uit H.I. Ambacht (15-1-1898) (Verkerk, H.W. van Nes);
+
- Openbare School te Bolnes
Op den 15 Januari 1898 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 279.
van deze waren volgens de schoolgeldheffing 24 onvermogend 182 minvermogend (lett. g.h.)
(get.) C. de Borst, Hoofd der School
+
- Openbare School op het Dorp
Op den 15 Januari 1898 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 257.
van deze waren volgens de schoolgeldheffing 33 onvermogend 152 minvermogend (lett. g.h.)
(get.) P.J. Emck
+
- Openbare School a/d Pruimendijk
Op den 15 Januari 1898 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 67.
van deze waren volgens de schoolgeldheffing 13 onvermogend 37 minvermogend (lett. g.h.)
(get.) J.H. Verkerk
Burgemeester en Wethouders wenschen tegelijkertijd te ontvangen eene lijst aanwijzende de namen van de kinderen hier bedoeld, met aanwijzing der buurt waar woonachtig. De Burgemeester L. Kruijff
+
- Openbare School te Rijsoord
Op den 15 Januari 1898 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 107.
van deze waren volgens de schoolgeldheffing 32 onvermogend 38 minvermogend (lett. g.h.)
(get.) J.C. de Back
Burgemeester en Wethouders wenschen tegelijkertijd te ontvangen eene lijst aanwijzende de namen van de kinderen hier bedoeld, met aanwijzing der buurt waar woonachtig. De Burgemeester L. Kruijff
verzoeke tevens de opgaven ontvangen benoodigd tot het inzenden eener declaratie aan Zwijndrecht betreffende het schoolgaan bij U van kinderen uit die gemeente over 1897.
+
Rijsoord, den 15 Januari 1898.
Edelachtbare Heeren!
Behalve door de 94 kinderen, tusschen 6 en 12 jaren, wier namen vermeld zijn op de lijst, den 1 Januari ll.
door mij opgemaakt en dezer dagen aan U toegezonden wordt de openbare school te Rijsoord op heden nog bezocht door:
95. Aalbers, Maria Anteunet, F71
96. Back, Jannis de, F51
97. Flohil, Hendrika G41
98. Flohil, Jan Thomas, G41
99. Giessen, Hendrik van der, E151
100. Kruithof, Teuntje, Zwijndrecht
101. Lodder, Leendert Wouter, G74
102. Moerkerken, Pleun, E71b
103. Oijen, Gerardus van, F71a
104. Poel, Anna Cornelia van der, E157
105. Versteeg, Jacobus, G181
106. Wit, Jan de, G13
107. Zeeuw, Geertrui Adriana de, E113
het hoofd der openb. school te Rijsoord, J.C. de Back
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Ridderkerk
+
Naamlijst der Leerlingen van de Openbare School aan den Pruimendijk (gemeente Ridderkerk) 15 Januari 1898
1. Jan Alderliesten, Pruimendijk
2. Teunis Alderliesten, Pruimendijk
3. Hendrik Alderliesten, Pruimendijk
4. Teuntje Alderliesten, Pruimendijk
5. Pietje Alderliesten, Pruimendijk
6. Hendrik Alderliesten, Pruimendijk
7. Jannetje Baas, Pruimendijk
8. Leendert Baas, Pruimendijk
9. Neeltje Lijntje Barendregt, Oostendam
10. Hendrika van den Berg, Pruimendijk
11. Bastiaantje van den Berg, Pruimendijk
12. Teunis van den Berg, Pruimendijk
13. Elizabeth van den Berg, Pruimendijk
14. Izaäc van Driel, Pruimendijk
15. Johannes van Drunen, Oostendam
16. Aaltje Dijksman, Oude Molen
17. Maria Dijksman, Oude Molen
18. Willem Arie Dijksman, Oude Molen
19. Adrianus Dijksman, Oude Molen
20. Pieter Eenhoorn, H.I. Ambacht
21. Pieter van Es, Pruimendijk
22. Leendert Gerritse, Oostendam
23. Adriana van Gog, Pruimendijk
24. Adriaantje Goudswaard, Oude Molen
25. Maartje Goudswaard, Oude Molen
26. Adriana van der Graaf, H.I. Ambacht
27. Jacobus Pieter van Halem, Oude Molen
28. Adrianus van Halem, Oude Molen
29. Neeltje Huizer, Pruimendijk
30. Arie Klootwijk, Molendijk
31. Willem Kooi, Pruimendijk
32. Trijntje Antje van Kooten, Pruimendijk
33. Hendrik Jan van Kooten, Pruimendijk
34. Pieter van Kooten, Pruimendijk
35. Teunis van Kooten, Pruimendijk
36. Francina van Kooten, Pruimendijk
37. Johanna van Kooten, Pruimendijk
38. Jan van der Linden, Molendijk
39. Adriaantje Aagje Molendijk, Oostendam
40. Cornelis Simon Noorlander, Oostendam
41. Johanna van Oudheusden, Oude Molen
42. Neeltje van Oudheusden, Oude Molen
43. Arie Penning, H.I. Ambacht
44. Leendert Penning, Pruimendijk
45. Josina Aaltje Penning, Pruimendijk
46. Bastiaan Plaisier, H.I. Ambacht
47. Maria Hendrina Plantfeber, Pruimendijk
48. Maria Roodbol, Pruimendijk
49. Johanna Roodbol, Pruimendijk
50. Leendert Roodbol, Pruimendijk
51. Gerrit Rijsdijk, Pruimendijk
52. Gerritje Rijsdijk, Pruimendijk
53. Barbara Schuier, Pruimendijk
54. Joost Sintmaartendijk, Pruimendijk
55. Leendert Verhoeven, Oude Molen
56. Johanna Vingerling, Molendijk
57. Pieter Vingerling, Molendijk
58. Johanna Visser, Oostendam
59. Jan Visser, Oostendam
60. Saartje Visser, Oostendam
61. Leendert van Vliet, Oude Molen
62. Elizabeth van der Vorm, Pruimendijk
63. Hendrik van der Vorm, Pruimendijk
64. Cornelis Gerrit Vos, Pruimendijk
65. Leendert Willemstein, Molendijk
66. Aaltje van Wingerden, Oude Molen
67. Aaltje de Wit Pruimendijk

- [2921] (Ontv. 9 Januari 1898)
B. No. 67
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Pieter Molendijk, oud 58 jaren, kastelein, wonende te Ridderkerk.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 24 December 1897 ter zake van
het toedienen van bedwelmende drank van iemand ie in kennelijken staat van dronkenschap verkeert
is veroordeeld tot dertien dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 8 Januari 1898.

- [2923] (Ontv. 12 Januari 1898)
HOOFDBESTUUR DER POSTERIJEN EN TELEGRAPHIE
No. 334.
7 Januari jl D No 8
betreffende verbouwing post- en telegraafgebouw te Ridderkerk
Alvorens op nevensvermeld schryven eene beslissing te kunnen neven, heb ik de eer U te verzoeken, my het plan
voor de verbouwing van den Ryksbouwmeester, U toegezonden by myn schryven van 30 october jl. No. 14162
weder te doen toekomen.
De bestaande huurovereenkomst wordt geacht in werking te blyven totdat de verbouwing zal zyn afgeloopen en goedgekeurd.
De Directeur-Generaal

- [2925] (Ontv. 16 Januari 1898)
B. No. 105
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Hendrika Verhoeven, oud 19 jaren, vlasarbeidster, wonende te Ridderkerk.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 29 December 1897 ter zake van
mishandeling
is veroordeeld tot eene geldboete van f 2 subsidair een dag hechtenis.
Dordrecht, 15 Januari 1898.

- [2927] (Ontv. 18 Januari 1898)
Dordrecht, 17 Januari 1898
Waterstaat 10de district Zuidelijk-Arrondissement No. 19
Onderwerp: Adres: Burg. en Weth. van Ridderkerk Plaatsen van lantaarnpalen Rijksweg Katendrecht-Zwijndrecht te Rijsoord
Een adres van UEd. Achtb. aan den heer Commissaris der Koningin in deze provincie dd: 19 Jan.
jl. No. 11 verzonden werd mij om bericht en raad toegezonden en onderzocht ik heden op het terrein
Daar UEd. Achtb: in dit adres vermeldt, dat de palen reeds gezet zijn, trof ik er geen enkele aan
Mijne beleefde vraag is nu, mij te willen berichten, op welken berm zij gesteld zullen worden, op den noordelijken of op den zuidelijken
van den Rijksweg en of UEd. Achtb. aan de eventueel te geven vergunning geene groote uitbreidings wil geven, b.v. dat
er o.a. vergunning wordt verleend, tot het plaatsen van lantaarnpalen op den Rijksweg van Katendrecht naar
Zwijndrecht van af 34.400 K.M. (Noldijk) tot 36.800 K.M." voorbij de laatste huizen naar de Rijsoordsche steeg; de
meest bebouwde kom, hebt hij dan en behoeft voor het plaatsen van meerdere palen dit niet meer aangevraagd te worden
mijdunkt, dat dit meer afdoende is en kan laten, zoo men dit verkist, grootere uitbreiding aan de verlichting gegeven worden.
gaarne vernam ik spoedig hierop antwoord
De opzichter van Rijkswaterstaat J.C. Baumann.
s.v.p. mijn naam op het adres te vermelden

- [2928] (Ontv. 21 Januari 1898)
HOOFDBESTUUR DER POSTERIJEN EN TELEGRAPHIE
No. 766.
8e Afdeeling
bericht op schrijven van 7 januari D No. 8 13 Januari
betreffende verbouwing post- en telegraafgebouw te Ridderkerk
's-Gravenhage, 19 Januari 1898
Ik heb de eer U mede te deelen dat met het door U bij schrijven van 7 dezer
No. 8 ingezonden plan voor de verbouwing van het post en telegraafgebouw in uwe gemeente genoegen wordt genomen.
Nadt de verbouwing zal zijn afgeloopen en goedkeurd, zal eene huurovereenkomst worden gesloten over een tijdvak van 10 jaren tegen f 400 's jaars.
De Directeur Generaal

- [2942] (Ontv. 30 Januari 1898)
B. No. 156
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Lena van der Perk, oud 49 jaren, huisvrouw van Arie Rijsdijk, wonende te Ridderkerk.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 14 Januari 1898 ter zake van
mishandeling
is veroordeeld tot eene geldboete van f 2 subsidair een dag hechtenis.
Dordrecht, 29 Januari 1898.

- [2955] (Ontv. 12 febr. 1898)
B. No. 254
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Pieter Molendijk, oud 58 jaren, kastelein, wonende te Ridderkerk (beklaagde in verzet).
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 28 Januari 1898 ter zake van
het toedienen van bedwelmende drank aan iemand die in kennelijken staat van dronkenschap verkeert
is veroordeeld tot veertien dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 12 Februari 1898.

- (Model no. 1 ) OPGAAF volgens art. 1 van het Koninklijk besluit van 29 December 1897 (Staatsblad no. 269)
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Ridderkerk
A. De bevolking op 1 januari 1896 bestond uit 8121 inwoners.
De som bedoeld bij art. 2 paragr. 2 der wet, bedraagt dus f 8121
B. kohier belastingjaar 1896 f 14043,45 1/2
Zuivere inkomsten over het jaar 1896 ... f 14043,45 1/2
Opvenseten op de personeele belasting
bedrag dienstjaar 1895-1896 f 4336,017 waarvan 1/3 f 1445,34
bedrag dienstjaar 1896-1897 waarvan 2/3 = f 2969,69
Totaal f 4415,03
Af: aandeel dier opcenten in de kwade posten over het dienstjaar 1893-1894 f 324,59 1/5
= f 40,90,43 1/2
Belasting in natura als bedoeld in art. 239 der gemeentewet
.... etc.
C. (Art. 1e van het Koninklijk besluit)
Gewone uitgaven
Bezoldiging of belooning van genees- heel- en verloskundigen f 1831,91 (1894), f 1286,50 (1895), f 1557 (1896)
Kosten van verpleging van krankzinnigen in gestichten voor dezen ..
Kosten van het begraven van armen ----
Subsidien aan instellingen van weldadigheid
Anderen gewone uitgaven wegens de armenzorg f 10 (1894), f 10 (1895), f 270 (1896)
..... etc

- [2975] (Ontv. 4 Maart 1898)
Aan den Edel Achtbaren Raad der Gemeente Ridderkerk.
met deze nemen wij de vrijheid een klacht in de(sic) dienen over de toestand der Pruimendijk, voor ons erf en gebouw,
dat er door afgraving door Moerkerk [Moerkerken] zich een verzamelplaats van waer, gemaakt is voor de schuur van M(?). de Zeeuw, zoo zelfs dat hij
dien droogs voets niet betreden kan, en zelve water belangrijk schade berokkend aan het gebouw.
Hoopende adt Ed Achtb. heeren hierin verandering zal laten brengen.
teekenen wij p.o.
De Wed. C. Karsseboom Geb. Karsseboom

- [2991] (Ontv. 15 Maart 1898)
Aan den Edelachtbare Raad der gemeente Ridderkerk.
Edelachtbare Heeren!
Ondergeteekenden, uitmakende de voorloopige commissie ter voprbereiding van dde a.s. Inhuldigingsfeesten, verzoeken
U beleefdelijk, hun te vergunnen tot het houden van Bestuur- en Algemeene Vergaderingen, gebruik te maken van de Openbare School te Rijsoord.
U Edl. dw. dn
Adrs. [Adrianus] de Lijster
W.H. Lenselink
H. de Kool
C.W. v.d. Kulk
A.R. van Nes Cz.
G. Stok
P.A. Visser Bz
Joh. van Nes

Rijsoord, 15 Maart 1898.

- [2998] (Ontv. 19 Maart 1898)
B. No. 254
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Johannes Verschoor, oud 41 jaren, sjouwerman, wonende te Bolnes.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 4 Maart 1898 ter zake van
diefstal
is veroordeeld tot eene geldboete van f 10 subsidair vijf dagen hechtenis.
Dordrecht, 19 Maart 1898.

- [3002] (Ontv. 22 Maart 1898)
Hendrik-Ido-Ambacht, 21 Maart 1898.
No. 1
ONDERWERP: Armwezen.
Sedert eenige dagen is alhier in werking getreden eene verordening op het venten van koopwaren, zoowel langs den
openbaren weg, als langs de huizen der ingezetenen.
Deze verordening is in het leven geroepen om de steeds toenemende vermomde bedelary in deze gemeente te keer te gaan.
Onderscheidene vergunningen zyn reeds door my aan Ingezetenen der gemeente Ridderkerk afgegeven.
Den 18den maart j.l. vervoegden zich by my tot het verkrygen eener vergunning om te venten, Aartje de Pater, een ongelukkig meisjes en
Annigje Stolk, eene arme weduwe, beiden wonende aan den Oostendam, of in den omtrek daarvan onder Uwe Gemeente.
Beiden waren voorzien van een mandje met koopwaar (lucifers en schoensmeer).
Op eene daartoe door my aan hen gerichte vraag, kwamen zy er echter eerlyk voor uit, dat het mandje met koopwaar
diende als vermomming om te bedelen.
De vergunning om in deze Gemeente te venten heb ik hun dan ook geweigerd.
Bovengenoemde personen worden door het Burgerlyk-Armbestuur in uwe Gemeente bedeeld met eene wekelyksche toelage van negentig cents,
terwyl de financieële schade, veroorzaakt door de weigering der vergunning om te venten voor ieder vyftig cents 's weeks bedraagt.
Het doel van dit schrijven is de hooggewaardeerde tusschenkomst van U, EdelAchtbare! in te roepen om het daarheen te willen leiden,
dat de wekelijksche bedeeling van bovengenoemde personen zoodanig worde vermeerderd, dat zy door myne weigering geen geldelijk verlies ondervinden.
Het zal my zeer aangenaam zyn binnenkort een gunstig antwoord van u te mogen ontvangen.
De Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht

- [3020] (Ontv. 5 April 1898) Noordeinde 72, Den Haag, 4 April 1898
No. 535
Bijlage f 20
Mag ik mij veroorloven Uwe welwillende tusschenkomst interoepen tot het doen uitreiken van de hierbij gevoegde gelden ten bedrage van f 20
door Hare majesteit de Koningin-Regentes als gratificatie nog voor ééns verleend aan
F. Plaizier
(geheimhouding gewenscht)
en waarvan de te onderteekenen kwitantie eveneens hierbij gaat
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.W.H. Bijlevelt
Aan de Heer Burgermeester van Ridderkerk

- [3023] (Ontv. 9 April 1898)
IJs(s)elmonde, 8 April '98.
Edelachtbare Heeren,
Ondergeteekende, onderwijzer aan de Openbare School te Bolnes, verzoekt bij dezen beleefelijk,
tegen 1 Juli eerstkomende, eervol uit zijne betrekking te worden ontslagen
Met verschuldigde gevoelens heeft hij de eer te zijn,
Uw dienstv. dien. P. Visser
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk.
(Onderwijzer, gevraagdt tegen 1 Juli a.s. openbare School der gemeente Ridderkerk te Bolnes, nabij Rotterdam, vakken a-k, jaarwedde f 550 met twee jaarlijksche verhoogingen a f 25. Adres franco aan het hoofd der School)

- [3027] (Ontv. 11 April 1898)
B. No. 663
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Dingeman van Dongen, oud 17 jaren, ijzerwerker, wonende te Slikkerveer.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 25 Maart 1898 ter zake van
het opzettelijk en wederrechtelijk beschuldigden van eens anders goed
is veroordeeld tot eene geldboete van f 4,- subsidair twee dagen hechtenis.
Dordrecht, 9 April 1898.
De Officier van justitie

- [3031] (Ontv. 15 April 1898)
Onderwerp: Beschikking
's-Gravenhage, den 14 April 1898.
Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen de beschikking hieronder
vermeld, met verzoek die aan de belanghebbende uit te reiken
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
Min. van B.Z. 9 April 1898 no. 1617 (afd. B.B.) M. [Maria] Steenbergen, echtgenoote van P. [Pieter] de Koning (E81), beschikking op verzoek om financiele bijstand;
Aan den heer Burgemeester der gemeente Ridderkerk

- [3039] (Ontv. 24 April 1898)
B. No. 663
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Gerrit Ouwens, oud 45 jaren, ijzerwerker, wonende te Bolnes.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 7 April 1898 ter zake van
mishandeling en beleediging van een ambtenaar in functie
is veroordeeld tot twee dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 23 April 1898.
De Officier van justitie

- [3046] (Ontv. 29 April 1898)
Bolnes, 20 April 1898.
Aan de Gemeenteraad van Ridderkerk.
Weledl. Achtbare Heere,
het veschuldigde de hoogachting komt de ondergteekende tot u met een beleefd verzoek,
of de Chr. Zangvereeniging een lokaal der school zou mogen gebruiken voor wekelijksche oefening
liefst s maandags n.m. van 7.30- tot 8.30 voor de verlichting
hoopt de vereeniging, zelf te zorgen hopende op een goede uitslag, verblijf ik Namens de Zangvereniging
H.J. Meijer, Directeur
(Bolnes heeft er een oude ... de Zeeuw(?))(met de herhalingsschool reken houden; overleg met 't hoofd)

- [3053] (Ontv. 7 Mei 1898)
Noordeinde 72, Den Haag, 6 Mei 1898
No. 646
Bijlage een
(C. v/d Stel)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen."

De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den heere Burgemeester van Ridderkerk.

- [3055] (Ontv. 9 Mei 1898)
Ridderkerk, 9 Mei 1898.
Edelachtbare Heeren,
Teneinde tegemoet te komen aanhet verzoek van ouders met schoolgaande kinderen alhier tot verandering van den tijd der zomervacantie, wlke nu
in September valt - een verzoek, waarvan zij de billijkeheid erkennen - stellen de hoofden der Openbare scholen voor de
volgende wijziging in de Regeling aan de Vacantiën te brengen, De Vacantiën zijn:
c. De tweede en derde week in Augustus, tenzij gedwongen vacantiën hebben plaats gehad.
a, b en d blijven ongewijzigd
Door deze verandering zal worden verkregen, dat voor de jeugd, zoveel als voor de ouders, de tijd van inspanning samenvalt met dien, welke elders
wonende familieleden en vrienden ten deele valt, tegenover welk voordeel huns inziens geen enkel bezwaar staat.
In het vertrouwen, dat deze verandering ook Uwe goedkeuring moge wegdragen, teekenen wij hoogachtend,
Namens voornoemde Hoofden
P.J. Emck, Hoofd der Dorpsschool
Aan Burgmeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk

- [3072] (Ontv. 19 Mei 1898)
Onderwerp: Uitvoering van art. 23 der wet op het Lager Onderwijs
's Gravenhage den 9 Mei 1898.
Ten einde door ons hunne worden vodaan aan de bepalingen van het eerste lid van art. 4 van het Koninklijk belsuit van
13 September 1890 (Staatsblad no. 154) ter uitvoering van art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk
gewijzigd bij die van 8 Deember 1889 (Staatsblad no. 175) hebben wij de eer U te verzoeken om bij de inzending der rekening
Uwer gemeente, dienst 1897, te willen voegen nevensgaande opgave, nadat die door U zal zijn ingevuld, die ons in
staat zal stellen, voor zooveel uwe gemeente en genoemden dienst betreft, te doen invullen die kolommen van den staat model D .... etc
+
Dienst 1897. Gemeente Ridderkerk
(archief)(bij ink. 3072 van 1898)
OPGAVE der, in verband met de overeenkomstig art. 45 der wet op het Lager Onderwijs
zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 8 December 1889 (Staatsblad No. 175),
door het rijk te verleenen bijdragen.
* Bolnes (f 901,35 per leerling f 2,96 1/2)
Haaije Feitsman, 67 jaar, hoofd, van 1 Jan-15 Mei 1897
Haaije Feitsman, 67 jaar, waarnemend hoofd, van 16 Mei-30 Sept 1897
Cornelis de Borst, 34 jaa, hoofd, van 1 October-31 December 1897
Jogchum Straatsma, 29 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1897
Wouter Adriaan Kalkman, 42 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1897
Pieter Visser, 30 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1897
Krijn Dorsman, 27 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1897
Pieter van Hoogdalem, 30 jaar, onderwijzer, van 1 Jan-30 Nov 1897
Joanna Catharina Jacoba Elzevier Dom, 30 jaar, onderwijzeres, gedurende het jaar 1897
* Dorp (f 798,17 12/ per leerling f 3,08)
Petrus Johannes Emck, 48 jaar, hoofd, gedurende het jaar 1897
Nicolaas Nieuwdorp, 38 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1897
Cornelis Kooijman, 25 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1897
Wessel Johannes Swart, 20 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1897
Adriaantje van der Gijp, 20 jaar, onderwijzeres, gedurende het jaar 1897
Johanna Visser, 20 jaar, onderwijzeres, van 15 Februari-31 December 1897
* Rijsoord f 268, 07 1/2 per leerling f 3,41
Jannis Cornelis de Back, 53 jaar, hoofd, gedurende het jaar 1897
Willem Hendrik Lenselink, 33 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1897
Willemina Maria van Nes, 27 jaar, onderwijzeres, gedurende het jaar 1897
* Pruimendijk f 172,02 1/2 per leerling f 2,68 1/2
Jan Hendrik Verkerk, 37 jaar, hoofd, gedurende het jaar 1897
Cornelis Wilhelm Smoor, 23 jaar, onderwijzer, van 1 Jan-27 Febr. 1897
Maria Willemina van Nes, 26 jaar, onderwijzeres, van 1 Mei-31 Dec. 1897

- [3087] (Ontv. 25 Mei 1898)
Aan den Edel Achtbare Raad der gemeente Ridderkerk
Geeft met gepasten eerbied te kennen:
De Commissie voor de a.s. Inhuldigingsfeesten te Hendrik Ido Ambacht en Oostendam gemeente Ridderkerk;
dat zij bij gelegenheid van de troonsbestijging van onze geëerbiedigde Konigin Wilhelmina, zich hoofdzakelijk ten doel stelt een schoolfeest
te organiseeren zoowel van kinderen die in de gemeente Hendrik Ido Ambacht ter school gaan, als van de kinderen
die onderwijs genieten op de openbare School aan den Pruimendijk onder uwe gemeente, hoofd de heer J.H. Verkerk;
dat zij dat feest zoo aangenaam mogelijk voor de kinderen zou willen maken, ten einde bij de kleinen eene blijvende
herinnering te doen geboren worden aan een zoo gedenkwaardig feit en tevens den Oranjezin bij hen meer op te wekken;
dat wil men echter de kinderen eens flink doen feestvieren daarvoor betrekkelijk veel geeld noodig is;
dat zij, waar van zeer veel gemeenten reeds bekend is dat men geen kosten ontziet om de kinderen op kosten der gemeente een feestelijken dag
te bereiden, zij zich te meer durft vleien dat de Gemeenteraad van Ridderkerk zich niet ongevoelig zal betoonen om ook voor de schoolkinderen aan den
Pruimendijk en tevens voor die kinderen uit uwe gemeente ter school gaande op de Christelijke Scool te Hendrik Ido Ambacht, hoofd de heer E. de Vries,
eene ruime bijdrage uitmde gemeentekas aftezonderen.
Redenen waarom zij U Mijne Heeren beleefd verzoekt om voor bovengenoemde scholen eene ondersteuning uit de gemeentekas te willen toestaan,
in evenredigheid tot het aantal kinderen dat op genoemde scholen onderwijs geniet en woonachtig is in uwe gemeente.
Hendrik Ido Ambacht/Oostendam, 23 Mei 1898
De Feestcommissie voornoemd
K. Paisier Jz, voorzitter
J. Plantfeber, secretaris
J.H. Verkerk, Hoofd der openbare School a/d Pruimendijk
E. De Vries, Hoofd der Christelijke School te H.I. Ambacht


- [3089] (ontv. 27 Mei 1898)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk.
Edel Achtbare Heeren!
In Januari ll. werd alhier eene vereeniging opgericht genaamd "Vooruitgang".
Deze vereeniging bestaande hoofdzakelijk uit leden van den werkende stand stelt zich ten doel ontwikkeling en veredeling
van het volk en bij verkiezingen mede werksaam te mogen zijn, in het belang van gemeente en staat.
Deze vereeniging telt (70 zegge zeventig leden) te veel om in den alhier bestaande publieke lokalen behoorlijk te kunnen vergaderen.
Het is daarom dat het bestuur zich tot U Edelachtbare wendt met het verzoek om één der lokalen van de openbare school alhier
(aan te wijzen door U Ed. Achtbare of het hoofd der school) te mogen gebruiken tot het houden
hunner buitengewone vergaderingen, die zich beperkten tot hoogstend drie per jaar, en gehouden moeten worden telkens des avonds
van zes of zeven uur tot hoogstens tien uur.
Buitengewone vergaderingen zijn die, waarbij wij iemand wenschen uit te noodigen, die buiten de vereeniging staat, door het houden
van eene lezing of redevoering.
De eerste buitengewone vergadering zal worden gehouden binnen eene maand, en zal denkelijk geleid worden door den Heer D. de Klerk
lid der tweede Kamer te Rotterdam.
Met verschuldigden eerbied
Namens het bestuur Johs. [Johannes] Pas, secre.
Bolnes, 22 Mei '98.

- [3090] (Ontv. 27 Mei 1898)
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk
Geeft te kennen.
de Commissie voor een gedeelte der gemeente in zake de Kroningsfeesten in September 1898.
Mijne Heeren, krachtens de wet en door den wil der kiezers vertegenwoordigers eener gemeente, tellende 8365 zielen; kan ons
hoofdplaats; en hoofdplaats van een kiesdistrict voor de 2e kamer ende Provinciale Staten.
Als Commissie tot regeleing van een Oranje Feest, begroeten wij U met een "Oranje Boven!", de aloude leuze, de liefde
vanons volk voor t ons dierbaar geworden huis van Oranje Nassau vertolkens, en wij zijn overtuigd dat U van ganscher
harte met dien juichtoon, straks feesttoon, instemt.
Immers, treden wij terug tot 23 November 1890 - daar overlijdt onze geëerbiedigde geliefde Koning Z.M. Willem III,
de laatste mannelijke telg van ons roemrijk en doorluchtig vorstenhuis van Oranje.
3 December d.a.v. legt onze veel beminde en geëerbiedigde Koning-weduwe Emma voor de verenigde kamers der Staten Generaal den eed af als Regentes, tot tijd en wijle hare hooggeëerde en geliefde eenige dochter Wilhelmina den leeftijd zal hebben bereikt om als Koningin der Nederlanden plaats te nemen op den troon harer doorluchte voorvaderen.
31 Augustus a.s. zal - Deo volente - voor ons Vaderland den dag aanbreken waarop dat Regentschap eindigt en Paulina-Maria van Oranje Nassau,
Neerlands oogappel - als Koningin bij de Gratie Gods den troon der Nederland zal beklimmen.
Jonkvrouwelijke Gratie. Thans reeds zoo zeer geacht en bemind. Toegerust met zooveele buitengewone gaven, dank zij de nimmer
genoeg te waardeeren opvioeding harer Koninklijke Moeder.
Voorzeker, met het oog daarop; Op de kostelijke gave ons Vaderland geschonken in die laatste Vrouwelijke spruit
van ons Oranje Huis, waar aan Nederland zoo onuitsprekelijk veel heeft te danken en waarop naast God zooveele verwachtingen zijn
gebouwd; op dat jeugdige geliefde Koningskind dat nu reeds door geheel Nederland als op de handen wordt gedragen, en vervuld met dankbaarheid voor die gave
ons geschonken zal trachten den druk der kroon niet al te zwaar te doen zijn voor dat jeugdige Koninklijke hoofd.
Zoo immer, dan past op 31 Augustus 1898 uit volle borst de vaderlansdche juichtoon "Oranje Boven!"
23 November 1890, dag van rouw in Nederland
31 Augustus 1898 reden tot blijdschap en verheuging.
Geen wonder dan ook dat alom in ons land men zich opmaakt het feestelijke herdenking en viering van die zoo hoogst gewichtige dag en gebeurtenis.
Het kan dan ook niet wel anders of het hart van Ridderkerk Vertegenwoordigers en der Burgerij klopt reeds sneller met het oog daarop en de oproeping
van uwen Voorzitter tot vorming eener Feest Commissie moest ook in deze gemeente het gewenscht gevolg hebben.
De adresseerende Commissie is er het resultaat van Uwen Voorzitter eere-voorzitetr dier COmmissie en ook eenige uwer mede-leden, waaronder
een der Heeren Wethouders, zijn tot leden verkozen geweest, doch hebben gemeend darvoor te moeten bedanken.
Wij hebbben evenwel het ons opgedragen mandaat aanvaart, hoewel bewust van de last en moeite daaraan verbonden en bekend met de
te verwachten kritiek in goed of afkeurenden zin waaraan wij ons bij uitvoering onvermijdelijk blootstellen,
wetende, dat dit in den regel iedere feestcommissie zal en moet te beurt vallen bij zooveel verschil van inzicht en meening;
maar ons sterk gevoelende door de overtuiging in ons, dat de geheele burgerij met ons is één in liefde voor onze jeugdige Koningin Wilhelmina.
Daarop bouwende, heeft de Commissie zich reeds te werk gesteld tot uitvoering; is door haar bij de burgerij reeds aangeklopt om den zoo noodzakelijk finantieelen steun.
Aanvankelijk niet zonder bepaald ongunstig succes.
De adresseerende Commissie sterkt hare bemoeienis uit over de gemeente-deelen Bolnes, Slikkerveer, Eenigendijk, Dorp, Molendijk en Lagendijk.
Het is haar en zeker ook U bekend dat het gedeelte Rijsoord met Straatweg en gedeelte Pruimendijk, bij afzonderlijke feeescommissie en het gedeelte Oude Molen, Oostendam
en gedeelte Pruimendijk - in vereeniging met H.I. Ambacht, zich opmaakt tot feesttooi en viering.
Verschillende redenen en plaatselijke omstandigheden hier niet ter zake doende of noodig te releveeren(?), meesten daartoe leiden, maar
wij houden ons met U overtuigd dat dit geen dissonant zal of behoeft te veroorzaken in den algemeenen feesttoon, als zijnde
allen bezield met het zelfde gevoel en najagende hetzelfde doel "feestelijke herdenking van den 31 Augustus 1898".
En ons verzekerd mogende houden van Uwe eenstemmige gevoelend in al deze zaken, wenden wij ons dan met volle vrijmoedigheid ook thans tot U.
Ongetwijfeld behoort bij zulk een Orankefeest, ter eere van zulk eene jeugdige Koningin, in de eerste en voornaamte plaats onze aandacht gevestigd te zijn
op onze Spel patria, onze jeugdige medeburgers, de kinderen der burgerij, de toekomst des Vaderlands, de bevolking van de Scholen der gemeente, waarvan
wij in onze kring tellen 2 te Bolnes en 2 op het Dorp, alsmede 2 bewaar- of kleinkinderscholen, te zamen tellende op heden een getal van 889 kinderen.
Wij zeggen in de eerste en voornaamste plaats: niet enig en uitsluitend;
ook opname van festiviteiten meer bijzonder voor het overige deel der bevolking, ligt in ons programma.
Voor Schoolfeesten en andere festiviteiten stellen wij ons voor de ons door de burgerij toebehoren(?) feestgaven aantewenden.
Edoch, zullen die schoolfeesten van dien aard kunnen zijn dat de herinnering daaraan niet al te spoedig verflauwt, maar tot in verderen leeftijd
het jeugdig hart en gemoed bijblijft, dan zullen wij daarvoor meer bijzonder finantieelen steun behoeven.
Dit beseffende deed ons besluiten ons te wenden tot den Raad dezer gemeente, als beschikkende over de koorden der gemeente-beurs.
En wij doen dit in vertrouwen.
Immers, Mijne heeren ziet aan; bijna geen dagblad of het vermeld de tijding "de Raad vandier en die gemeente heeft zoo of zooveel beschikbaar gesteld voor Schoolfeesten op 31 Augustus"
Dit zelfde vragen wij als Feestcommissie uit en voor een gedeelte dezer gemeente ook thans aan U.
Niet voor eenige andere festiviteit, waar omtrent mogelijk de denkbeelden zouden kunnen verschillen, maar eenig en uitsluitend voor en ten behoeve van de bevolking der
scholen hiervoren reeds genoemd; en liefst eene toelage of bijdrage per kind, aangezien dit ons inziens is de billijkste en evenrediogste feestgave en tevens het onpartijdigste en doelmatigste
te verantwoorden, ook wanneer nader door andere feest-commissien een te verwachten gelijksoortig verzoek bij U inkomt ten behoeve van de beide Scholen te Rijsoord en voor die aan den Pruimendijk.
Mijne Heeren! Ridderkerk de grootste gemeente in het eiland IJsselmonde, belangrijk en toongevend als in den aanhef dezes vermeld;
tellende 7 Scholen, met te zamen 1232 kinderen [op 1 Jan. 1898]
die Gemeente mag, kan, wil en zal niet achterblijven waneer daar in 1898 die feesttoonen klinken
en alom in het Vaderland wordt gejubeld en feestgevierd en de adresserende feest Commissie houdt zich tevens van den wil die in U is om als vertegenwoordigers
haar te willen stenen in haar pogen en doel om de Schooljeugd der gemeente glasrijk te doen deelen in die vaderlandsche gebeurtenis en zoo de jeugdige
toonen hooger te doen klinken bij den feestgroet:
Oranje Boven! Heil Wilhelmina van Nassauen!
't Welk doende
Namens Feestcommissie voornoemd De Secretaris Kruijff.
Ridderkerk 26 Mei 1898

- [3092] (Ontv. 28 Mei 1898)
Bolnes 28 Mei 1898
Den Weledel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Edel Achtb. Heeren!
Naar aanleiding van artikel 28 der Wet op het Lager Onderwijs heb ik de eer U Ed. A te melden,
dat door mij uit de 18 sollicitanten (14 mannel. en 4 vrouwel.) naar de met 1e Juli a.s. vaceerende onderwijzersbetrekking
aan de Openb. School te Bolnes 8 mannel. sollicitanten zijn opgeroepen tot eene proefles (n.l. L. Lewijt te Dordrecht
W. de Zeeuw te Slikkerveer, W. de Mooij te Schiedam, L.J. Dormaar te Renesse, J.M. de Feijter te Stavenisse
W. v.d. Straaten te Papendecht, Jan Jochems te Vianen, Govert den Burger te Leksmond
)
Op grond van deze persoonlijke kennismaking in hun houding voor de klasse, hun manier van onderwijzer, hun
wijze van omgang met de leerlingen, hun takt om door de leerlingen gemaakte fouten te verbeteren enz in verband
met de deels vertrouwelijke inlichtingen omtrent hen ontvangen, mede in verband met het tijdstip, waarop zij de
betrekking kunnen aanvaarden, ben ik na nauwgezet overwegen gekomen tot het volgende lijstjes, dat aanwijst in welke
volgorde zij mij het best bevielen:
1. Wouterus van der Straaten, onderw. te Papendrecht
2. Lion Lewijt, onderw. te Dordrecht
3. Govert den Burger, onderw. te Leksmond
Eerstgenoemde ontving zijne opleiding te Nijmegen aan de kweekschool voor onderwijzers en werkte in lagere zoowel
als in hoogere klassen der leerschool, daaraan verbonden;
de tweede is aan de Rijksnormaallessen te Dordrecht opgeleid en werkte in de meeste klassen der school van den heer
H.J. Knaap te Dordrecht, terwijl de derde zijne theoretische vorming ontving aan de Rijksnormaallessen te Ameide
en practisch werkzaam was aan de school van den heer Vink te Leksmond.
Alle drie verklaarden de betrekking terstond te kunnen aanvaarden.
In de hoop, dat door UEdA. geen bezwaar zal gevonden worden bovengenoemde heeren in deze volgorde aan den Raad dezer Gemeente
voor te stellen en dat het door U.Ed A. daar heen geleid moge worden, dat N. 1 het meest in aanmerking komt.
heb ik de eer te zijn van U Ed. A. de dw. dien. C. [Cornelis] de Borst.

- [3096] (Ontv. 1 Juni 1898)
N. 180.
Onderwerp: Voordracht onderwijzers Diverse bijlagen
's Gravenhage, 31 Mei 1898.
In antwoord op uwe missive van 28 dezer No. 11 heb ik de eer U na kennisneming van de bijlagen en onder terugzending
daarvan, te berichten dat ik, in overeenstemming met het advies van het Hoofd der Openbare School te Bolnes, mij kan vereenigen
met uw voorstel om ter vervulling van de vacature aan die school, de volgende voordracht op te maken:
1. W. van der Straten te Papendrecht
2. L. Lewijt te Dordrecht
3. G. den Burger te Leksmond
de Schoolopziener in het Arrondissement Schiedam.
G.L. [George Lodewijk 1842-1919] Kepper
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk

NB.
Uit een 18-tal sollicitanten is benoemd tot onderwijzer aan de school te Bolnes,
gemeente Ridderkerk, de heer W. van der Straaten, te Papendrecht.
[bron: Rotterdamsch nieuwsblad 3-6-1898]

- [3113] (Ontv. 19 Juni 1898)
B. No. 1075.
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
1. Gerrit Lodder Gzn, oud 15 jaren
2. Pieter Lodder Jzn, oud 14 jaren
3. Huig Lodder Wzn, oud 15 jaren, allen wonende te Ridderkerk.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 3 Juni 1898 ter zake van
opzettelijke en wederrechtelijke beschadiging van een anders goed
zijn veroordeeld tot ieder eene geldboete van f 0,50 subsidair een dag hechtenis.
Dordrecht, 18 Juni 1898.
De Officier van justitie

- [3114] (spoed)(Ontv. 23 Juni 1898)
Politie te Schiedam
Letter U No. 426
BIJMAGEN
Schiedam, 22 Juni 1898
Op den 18e Mei jl. is onder deze gemeente zwervende gevonden een meid die, na allerlei opgaven welke later bleken
leugens te zijn, omtrent haar naam en herkomst te hebben gedaan mij zoo even als de waarheid opgeeft, dat zij genaamd zou
Cornelia Overschot, geboren te Pruimdijk gemeente Ridderkerk 20 Mei 1879 dochter van Piet Overschot en Catharina van Leeuwen,
dat haar ouders met wien zij steeds te Ridderkerk gerwoond heeft, zijn overleden, dat zij, daarna ongeveer 2 1/2 jaar is verbleven bij haren
oom Jacob Overschot, wonende aan den Noldijk in uwe gemeente war zij ruim 1 jaar gelegen is vertrokken.
Na dien tijd zou zij hebben rondgezworven.
Beleefd heb ik de eer U te verzoeken naar de waarheid dezer opgaven een onzeroek te doen instellen, en mij den uitslag daarvan
liefst met eenige spoed te berichten.
Indien haar opgaven waar blijken te zijn dan zal ik tevens gaarne zoo nauwkeurig mogelijk omtrent haar gedrag en antecendenten
worden ingelicht, ook omtrent de vraag of zij onder voogdij staat, zoo ja, van wie.
De Commissaris van politie

- [3119] (Ontv. 26 Juni 1898)
B. No. 1114
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
1. Maria Konijnenburg, oud 26 jaren, huisvrouw van Johannes Marius Oostlander, wonende te Bolnes
2. Jacobus Johannes van der Padt, oud 21 jaren, koopman, wonende te Ridderkerk
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 10 Juni 1898 ter zake van
1. mishandeling
2. weerspannigheid
zijn veroordeeld tot
N: 1 eene geldboete van f 6 subsidair 2 dagen hechtenis.
N: 2 eene geldboete van f 15 subsidair 5 dagen hechtenis.
Dordrecht, 25 Juni 1898.
De Officier van justitie

- [3124] (Ontv. 29 Juni 1898)
Onderwerp: Jacht en visscherij
Bijlagen: 12
's-Gravenhage, den 25 Juni 1898.
Ter uitreiking aan den belanghebbende heb ik de eer U te doen toekomen 12 buitengewone machtigingen tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(P. v/d Staaij Cz
L. en C. v.d. Waal (door Ph. Smeulers)
P. Tactor [Taktor]
B.K. [Bernardus Kornelis] Aalbers
S. Boonstoppel
K. [Klaas] Aardoom
J. Huizer
B. Nugteren Lz
J. Kool
J. Boonstoppel
D. Boonstoppel
J. de Heer(?))


- [3125] (Ontv. 29 Juni 1898)
A. No. 962 (4e Afd.)
Onderwerp: Jacht en visscherij
's Gravenhage, den 25 Juni 1898.
Ingevolge no. 15 der punten van administratie ter uitvoering der wet van den 13den Juni 1857 (Staatsblad no. 87), heb
ik de eer U hiernevens te zenden 2 kostelooze vergunningen tot uitoefening der visscherij, met verzoek die zoo spoedig
mogelijk aan de belangstellenden te doen uitreiken.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(J. [Johannes] de Bel, P. v. Buiten)

- [3143] (Ontv. 12 Juli. 1898)
Noordeinde 72
Den Haag, 11 Juli 1898
No. 860
(Corns. van der Linden)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
+
(achterkant:) Cornelis v.d. Linden, 31 jr, sigarenmaker op Woudenstein, 4 Aug. '97 gekomen uit Almkerk;
eerst knecht bij G.L. Hooijmeijer te Slikkerveer
darna vóór zich zelven
vrouw oud 32 jr.
1 d oud 11 j.
1 z. oud 1 j.
1 d. oud 9 j.
1 d. oud 6 j.
1 d. oud 3 j.
1 z. oud 1 j.
1 z. oud 1 maand


- [3144] (Ontv. 12 Juli 1898)
Aan Den Edelachtbaren Raad der gemeente Ridderkerk
Edelachtbare Heeren,
Ondergeteekende onderwijzers aan de Openbare Lagere School te Bolnes, wendt zich tot U Edele Achtb. met het beleefd
verzoek hem eervol ontslag uit die betrekking te verleenen, aangezien hij in gelijke betrekking te Rotterdam is benoemd.
Ten einde het Kroningsfeest met de kinderen alhier te kunnen meemaken, verzoekt hij U Edel Achtb. beleefd, hem dit
ontslag te willen verlenen tegen 15 Septemer e.k.
Met de meeste hoogachting heeft hij de eer te zijn.
Edelachtbare Heeren UEd dienstw. Dienaar, K. Dorsman
Bolnes, 11 Juli 1898.

- [3148] (Ontv. 16 Juli 1898)
No. 1108 (4e Afd.)
Onderwerp: Jacht en visscherij
Bijlagen: 2
's-Gravenhage, den 14 Juli 1898.
Ter uitreiking aan den belanghebbende heb ik de eer U te doen toekomen 2 buitengewone machtigingen
tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(A. Zwart Jz, L.A. Zwart Jz.)

- [3149] (Ontv. 17 juli 1898)
Onderwerp: ordonnantien
's-Gravenhage den 16 Juli 1898.
Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen eene ordonnatie, hieronder vermeld... etc.
10925 J.C. de Back, f 243,10, reis- en verblijfkosten, f 1,08

- [3150] (Ontv. 17 Juli 1898)
B. No. 615
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Arie Stolk, oud 20 jaren, sjouwer, wonende te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 30 Juni 1898 ter zake van
mishandeling en beleediging van een ambtenaar
is veroordeeld tot
vijf dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 16 Juli 1898.

- [3156] (Ontv. 24 Juli 1898) Centraal Bureau van Politie ROTTERDAM
Litt. A 3451
Bijlage
ROTTERDAM, 22 Juli 1898
Door Johanna Koster, huisvrouw L. Plaizier, is heden aan mijn bureau namens de moeder
de opsporing van de verblijfplaats verzocht van Jannigje de Vries, oud 21 jaren, die voor ongeveer 14 dagen
geleden de Kraamzaal alhier, alwaar zij van een jongen was bevallen, had verlaten zonder adres achter te laten.
Uit het ingesteld onderzoek is gebleken dat gemelde Jannigje de Vries zich thans als dienstbode bevindt ten huize
van den logementhouder J.G. Balkman, wonende aan den Schiedamschendijk No. 151 alhier.
ik heb de eer UEdel Achtbare beleefd te verzoeken aan de moeder van die meid, wonende aan den Molendijk No. 54
ten uwent te willen doen kennis geven waar haar dochter zich thans ophoudt.
De Hoofd Commissaris van politie

- [3162] (Ontv. 3 Aug. 1898)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Neemt beleefd de vrijheid zich tot Uwe Vergadering te wenden, Wouter van der Hilt, alhier om uwe bizondere aandacht te verzoeken
voor den toestand van den Eenigendijk van af J. Groenenboom tot de Wed. P. Heester.
Deze dijk toch heeft bij de plaats gehad hebbende verhoogingen een baan breedte of beter smalte gekregen waardoor het vooral in den winter
bij gladde wegen elkander te passeren, waardoor het adressant wenschelijk voorkwam uwe vergadering in overweging te geven om te besluiten dat
door U Ed. Achtb. of door Uw bemiddeling genoemd dijkvak op vier of meer plaatsen worden voorzien van voldoende wisselplaatsen.
t welk doende
W. v.d. Hilt
Ridderkerk, 3 Aug. 1898.

- [3164] (Ontv. 4 Aug. 1898)
Rijksveldwacht 5de District
MIDDELBURG 3 Augustus 1898
Naar aanleiding van uw schrijven van 25 juli ll B. no. 159, heb ik de eer U E A berichten dat mij na een ingesteld
onderzoek is gebleken dat het niet in het belang van 's Rijksdienst zoude zijn indien de rijksveldwachter (brigadier titulair)
M. [Melis] van Hardeveld van Ridderkerk naar Rijsoord werd verplaatst.
Op grond daarvan kan ik dan ook geene stappen doen om de door u voorgestelde verplaatsing tot stand te doen brengen.
De inspecteur der Rijksveldwacht.

- [3166] (Ontv. 6 Augustus 1898)
Bolnes, 5 Augs. 1898
Den Weledel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
naar aanleiding van art. 28 der Wet op het Lager onderwijs heb ik de eer u Ed. A. te melden, dat van de
betrekking van onderwijzer aan mijne school eenige zijn opgeroepen toe eene proefles. Op grond van deze persoonlijke
kennismaking hunne houding voor de klasse, hun takt om onderwijs te geven enz, in verband met de deels vertrouwelijke
inlichtingen omtrent hen ontvangen, is door mij het volgende lijstje samengesteld, dat aantoont in welke volgorde zij mij
het best bevielen:
1. G. den Burger te Lesmond
2. A.L. v.d. Linde te Oostvoorne
3. C. Pels te Dordrecht

De eerstgenoemde ontving zjne opieiding aan de Rijksnormaallessen te Ameide en is practisch werkzaam aan de school van den Heer J. Vink
te Lexmond; de tweede wordt opgeleid aan de Rijksnormaallessen te Nieuwenhoorn en werkt als volontair aan de school van den Heer A. v.d. Linde te
Oostvoorne, terwijl de derde gebruik heeft gemaakt van de Rijksnormaallessen te Dordrecht en in de school van den Heer H.J. Knaap
aldaar onderwijs gaf. Alle drie verklaarden de betrekking terstond te kunnen aanvaarden.
In de hoop, dat door U Ed. A. geen bezwaar zal worden gevonden bovengenoemde heeren in deze volgorde aan den Raad der Gemeente voor te stellen
en dat het daar heen geleid worde, dat N. 1 het meest in aanmerking komt, heb ik de eer te zijn
Van U Ed A de dw. dien. C. [Cornelis] de Borst

- [3169] (Ontv. 7 Aug. 1898)
No. 1301 (4e Afd.)
Onderwerp: Jacht en visscherij
Bijlagen: 1
's-Gravenhage, den 6 Augustus 1898.
Ter uitreiking aan den belanghebbende heb ik de eer U te doen toekomen 1 buitengewone machtiging
tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(J. v/d Kulk Wz)

- [3171] (Ontv. 9 Aug. 1898)
N. 237.
Onderwerp: Vacature te Bolnes
Diverse bijlagen
's Gravenhage, 8 Augustus 1898.
In antwoord op uwe missive van 6 dezer D No. 168 heb ik de eer U na kennisneming van de daarbij gevoegde bijlagen en onder terugzending
daarvan, te berichten dat ik, mij kan verenigingen met Uw voornemen om, overeenstemming met het advies van het Hoofd der lagere School te Bolnes
de voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de School op te maken als volgt:
1. G. den Burger te Lexmond
2. A.L. v.d. Linde te Oostvoorne
3. C. Pels te Dordrecht
de Schoolopziener in het Arrondissement Schiedam.
G.L. [George Lodewijk 1842-1919] Kepper
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk

- [3182] (Ontv. 23 Aug. 1898)
Onderwerp: Wijziging en vervallen van modellen
's-Gravenhage den 19 Augustus 1898.
Ik heb de eer UEd. Achtb. te melden, dat een herhaald verzoekschrift voor gratie thans ten behoeve van Johannes Smit,
gedetineerd te Utrecht, ingediend door M. van Driel te Ridderkerk (Bolnes), als geen redenen
bevattende die aanleiding kunnen geven om terug te komen op de afwijzende beschikking medegedeeld bij missive van het
Departement van Justitie dd. 15 April 1898, Afdeeling 2 B. No: 126, buiten beschikking wordt gelaten.
W..(?) gelieve naar aanleiding eener missive aan Z.E. den heer Minister van Justitie d.d. 16 Augustus jl. 2de afd. B No: 125 de adressante
hieraan te onderrichten, onder de.... etc

- [3184] (Ontv. 29 Aug. 1898)
Kab. No. 133, 1e afd.
ONDERWERP: Gedenkpenningen
BIJLAGEN 94 gedenkpenningen
's-Gravenhage, 20 Augustus 1898
In herinnering aan de plechtige inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina is een gedenkpenning geslagen.
Ten behoeve van elke openbare en bijzondere school voor lager onderwijs wordt door de Regeering een twaalftal
exemplaren beschikbaar gesteld, om te worden uitgereikt aan de leerlingen, die wegens gedrag en vlijt, naar het oordeel der
onderwijzers, daarvoor in de eerste plaats in aanmerking komen.
Bovendien worden ter beschikking van elken burgemeester tien exemplaren van dien penning gesteld om die binnen zijnen gemeente
te verspreiden op de wijze als hem het meest geschikt voorkomt.
Ik heb de eer U, namens den Minister van Binnenlandsche Zaken, het voor Uwe gemeente benoodigd aantal exemplaren te doen toekomen
en verzoek U zorg te willen dragen dat de uitreiking daarvan volgens de bestemming geschiede op of na 6 September a.s. doch voor den 10den dier maand
Voor enig bericht aangaande de ontvangst houd ik mij aanbevolen
De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland
Aan de heer Burgemeester der gemeente Ridderkerk
+
- (Back 7) Rijsoord, den 6 September 1898.
Weledelachtbare Heer !
Naar aanleiding van Uwe missive dd 29 Augustus 1898 neem ik de vrijheid U te berichten dat ik zoo gelukkig ben een grooter aantal leerlingen
te hebben dan 12 of 7, die zich door gedrag en vlijt onderscheiden.
Door de namen van een bepaald getal op te geven, zou ik willekeurig te werk gaan en dus tegenover de niet genoemde, maar toch ijverige
leerlingen onrechtvaardig zijn. Beschuldigingen van bevoorrechting zouden niet uitblijven, en ik zou mij daaraan schuldig weten.
Beleefdelijk verzoek ik U daarom mij van de opgedragen taak te ontheffen, terwijl ik U met bescheidenheid in overweging geef, door het
lot de gelukkige bezitters van den gedenkpenning te laten aanwijzen.
met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn.
Uw dienst. dienaar
J.C. de Back
(R., 2 Sept 98, H., Naar aanl. van U Ed. schrijven dd. 1 dezer heb ik de eer U te kennis te geven dat ook andere Hoofden van Scholen gestaan hebben voor dezelfde moeijelijkheid als u Ed. doch deze hebben opgelost door loting, zoodat ik ook U in overweging geef die weg inteslaan. Namens den Burgemeester. Aan het Hoofd der openb. School te Rijsoord.)
+
(Emck 19) namen der Leerlingen van de Openbare Dorps School, die in aanmerking komen voor het ontvangen van een gedenkpenning ter herinnering
aan de plechtige inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina
Lena van Nes, leerling 6e kl.
Cornelis de Kat, leerling 6e kl.
Maaike Taselaar, leerling 6e kl.
Anna Flach, leerling 6e kl.
Rientz van der Woude, bij loting, leerling 6e kl.
Neeltje den Ouden, bij loting, leerling 6e kl.
Cornelis Nijman, bij loting, leerling 5e kl.
Cornelia Stolk, bij loting, leerling 5e kl.
Johannes Roos, bij loting, leerling 5e kl.
Hendrina Belder, bij loting, leerling 5e kl.
Hendrikus Valkhoff, bij loting, leerling 4e kl.
Jacob Gravestein, bij loting, leerling 4e kl.
Klazina van Gent, leerling 4e kl.
Maria Driesprong, bij loting, leerling 4e kl.
Arie Bakker, leerling 3e kl.
Aplonia Slooff, leerling 3e kl.
Willem Flach, bij loting, leerling 2e kl.
Anna den Hoed, leerling 2e kl.
Willem Lodder, leerling 2e kl.
(get.) P.J. Emck
+
(10 burgemeester:)
Floris de Zeeuw
Teuntje Boer
Anna Plaisier Wd
Arie Nijman
P. van Noppen
Neeltje Aardoom
Joh:a van Beek
Piet Maaskant
Christina van Gameren
Maria van de Kulk
(get.) W.J. van Prooijen
M.
Hierboven ontvangt U de namen der 10 gevraagde leerlingen.
Met achting, uw dw. W.J. v. P.
Den heer L. Kruiff Lz.
+
(Laan 16) Rijsoord, 2 Sept. 1898
Edel Achtbare Heer,
Naar aanleiding van Uwe missive van 29 Augs. j.l. verzoek ik beleefd dat voor het ontvangen der bedoelde gedenkpenning
in aanmerking mogen komen de volgende zestien kinderen:
Leendert Alblas
Gerrit van den Berg
Huig Broekzitter
Gijs van Die
Aart Hooijmeijer
Adrianus Huizer
Pieter de Jong
Leendert Moerkerken
Pieter van Nes
Aart Nugteren
Willem de Zeeuw
Wilhelmina Bestebreurtje
Hadewij van der Linden
Annetje van Neutegem
Elisabeth Visser
Cornelia IJselstein
Tevens zij het mij vergund U beleefd dank te zeggen voor de toezending van het portreet van H.M. Koningin Wilhelmina.
Het Hoofd der bijz. School te Rijsoord
Jacob van der Laan
+
- Rijsoord, den 10 September 1898.
Weledelachtbare Heer!
Hierbij heb ik de eer U te berichten dat door het lot de gedenkpenning is toegewezen aan:
Geertruida Adriana de Zeeuw
Jan van Vugt
Trijntje Adriana Visser
Lijntje van der Linden
Pieter van 't Zelfde
Willemijntje Reedijk
Gijsbert Kruithof
Met de meeste hoogachting heb ik de er te zijn
Uw dientw. dienaar J.C. de Back, Hoofd van openb. school
+
(Verkerk 5) Ridderkerk, 31 Augustus '98
Edel Achtbare Heer
In antwoord op uw brief van 29 Augustus diene het volgende lijstje:
1. Leendert Penning
2. Ariaantje Aagje Molendijk
3. Antje Trijntje van Kooten
4. Teuntje Alderliesten
5. Teunis Alderliesten
Het hoofd der school, J.H. Verkerk
+
(21 Borst) Bolnes, 1 Sept. '98
Den Wel Edel Achtb. Heer Burgemeester van Ridderkerk.
Naar aanleiding van U Ed. A.'s schrijven d.d. 29 Aug. j.l. heb ik de eer U Kennis te geven, dat ik heb gemeend,
in overeenstemming, te handelen met de bedoeling, door de 21 gedenkpenningen zoodanig over de leerlingen mijner school
te verdeelen, dat in elk der 7 klassen, 3 kinderen, door gedrag en vlijt uitmuntende, in aanmerking moesten komen.
Het lijstje wordt U Ed A. heirachter aangeboden. Hopende alzoo aan het verzoek naar mijn beste weten te
hebben voldaan, teeken ik mij
van U Ed. A. de dw. dien, C. de Borst
+
1e klas
1. Trijntje van den Berg
2. Anna C.a Pas
3. Job. de Jong
2e klas
1. Trijntje Bakker
2, Gerrit v. Halem
3. Jansje Hoorman
3e klas a.
1. Willemijntje Roos (er stond: Klaz.a van de Ven)
2. Gerritje Noorland (er stond: Eliz.th Kooijman)
3. Adriana Maria Kalkman (er stond: Jan Hendr. Hardenbol)
3e klas b.
1. Johs. Plaisier
2. Pietje Westbroek
3. Dirkje Bode
4e klas
1. Aagje Constandse
2. Aaltje de Jong
3. Francina v.d. Berg
5e klas
1. Maartje de Jong
2. Adriana Bode
3. Arie Schippers
6e klas
1. Jan Sparreboom
2. Dirkje Jac.a de Jong
3. Johannis van der Staaij
+
Bolnes, 3 Sept. 98
Den Weledel Achtb. Heer Burgemeester van Ridderkerk
Onder de kinderen, opgegeven om in aanmerking te komen voor eene medaille komen onder de 3de klasse a voor
1. Klaz.a [Klazina] v.d. Ven
2. Eliz.th [Elizabeth] Kooijman
3. Jan H. Hardenbol
Bij nader overweging werd mij door den heer Kalkman opgemaakt, dat deze drie voreger al een zijn blijven zitten, zoodat
zij toch eigenlijk niet in de eerste plaats moesten in aanmerking komen, al zijn het nu ook ijverige leerlingen.
In de plaats van hen, kwam hem wenschelijk voor, nu op te geven:
1. Willemijntje Roos
2. Gerritje Noorland
3. Adriana Maria Kalkman

Zoo er geen overwegens bezwaar bij U bestond nog eenige verandering in het lijstje aan te brengen,
wenschte ik wel, dat de drie opgegeven namen werden doorgehaald en de drie andere daarvoor in de plaats gesteld.
Hopende, dat hierin nog de gewenschte verandering van aangebracht worden, teeken ik mij.
Van U Ed. A. de dw. dien: C. de Borst
+
- (Somsen 6) Bolnes, 2 Sept. 1898
Edel Achtbare Heer!
Naar aanleiding van Uw schrijven van 29 Aug. heb ik de eer van uw verzoek te voldoen en hieronder de namen der 6 door
U bedoelde leerlingen te laten volgen:
Willemina de Jong
Maria Overweg
Izaäk van Gelder
Lodewijk van Buuren
Jaantje de Jong
Rokus van Rietschoten

Ik dacht, naar aanleiding van een desbetreffend bericht in de couranten, dat elke school 12 gedenkpenningen kreeg.
Heb ik verkeerd gedacht en was bericht onjuist, duid mij deze opmerking dan niet ten kwade.
Hoogachtend Uw dienstv. dien G. Somsen, Hoofd der Bijz. School
Den Edel Achtbaren heer Burgemeester der gem. Ridderkerk.
+
- Gedenkpenningen
R(idderkerk), 5 Sept. 98
Ten vervolge op mij schrijven dd. 29 Aug. jl die ik U thans bij deze toekomen een getal van [-] gedenkpenningen,
met verzoek die namens de Regeering te willen uitreiken aan de leerlingen uwer School vermeld in de mij door u verstrekte opgave.
De Burgemeester.
(Oorspronkelijk had ik plan de penningen persoonlijk uittereiken, maar ik heb daartoe geen gelegenheid)
+
Emck 296 k - 19
Borst 327 - 21
Back 111 - 7
Verkerk 77 - 5
Laan 255 - 16
Prooijen 156 - 10
Somsen 91 - 6
= 1313 krijgen tezamen 84 stuks
of elke 15,5 1 stuks
(optegeven voor 1 Sept.)
+
A No. 2843 (1e Afd.)
Onderwerp: Gedenkpenningen
's Gravenhage, den 29 Augustus 1898
Naar aanleiding van Uwe missive dd 27 Augustus no. 176 D heb ik de eer U te berichten dat Uw
verlangen om de U toegezonden gedenkpenningen over de scholen in Uwe gemeente te verdeelen in
verhouding tot het aantal leerlingen op elke dier scholen bij mij geen bezwaar ontmoet.
De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland.

NB.
De Gedenkpenning.
De heer Hendrik Baars [Hendrikus Johannes Adrianus 1875-1899], beeldhouwer alhier, die het model voor den officieelen gedenkpenning vervaardigde,
heeft ons een exemplaar laten zien. Wij vertrouwen dat velen zulk een herinnering aan de feesten zullen willen bezitten.
Die in goudbrons, welke slechts f 0.15 kosten, maken reeds een goeden indruk. Voor onzen nog jeugdigen stadgenoot is het een
voldoening de ontwerper van den penning te zijn. Trouwens, reeds een 6-tal penningen, waarvoor de Koninginnen poseerden
en die HH. MM. als prijzen voor tentoonstellingen enz. bestemmen, zijn van zijn hand, en ook de draagmedaille, voor
„menschlievend hulpbetoon" ingesteld, werd door Baars ontworpen.
[bron: Algemeen Handelsblad 20-8-1898]

(Gedenkpenning Inhuldiging Koningin Wilhelmina 6 september 1898; kleine penning (24mm; 7 gr.; 75.000x goudbrons) die van overheidswege werd uitgedeeld, onder andere aan schoolkinderen)(haffmansantiek.nl)

- [3192] (Ontvangen 1 Sept. 1898)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergeteekenden B. Bakker Bz en F. Bakker Bz fabrikanten alhier.
dat zij Uw geacht college op merkzaam wenschen te maken op de zeer onregelmatige gang van het torenuurwerk.
Hierdoor toch is het adressanten onmogelijk de werkzaamheden in hunne fabrieken naar dien tijdaanwijzer te regelen.
Door deze ongeregelde gang ondervinden adressanten en hunnen werklieden vele onaangenaamheden en verliezen.
Heden morgen bedraagt het verschil in tijd, gerekend naar Amsterdamsche tijd weder 14 min. terwijl op andere dagen
de klok tot soms 20 min achtergaat.
Reden waarom adressanten Uw geachte college beleefd doch dringend verzoeken wel zulke maatregelen te willen nemen.
dat in deze ongeregelde loop spoedig worde voorzien, hetzij door vernieuwing of herstelling van het uurwerk of door een betere controle hierop.
't welk doende enz B. Bakker Bz, T. Bakker
Ridderkerk 1 Sept. 1898.
+
Ridderkerk, 16 Sept. '98
Den Edel Achtbare Heer Burgemeester der Gemeente Ridderkerk
Edel Achtbare Heer
Wij zijn zoo vrij weder beleefd opmerkzaam op te maken dat heden de dorpsklok weder 11 minuten verschilt met de Amsterd. tijd.
Met de meeste hoogachting, U eds. dw. dien. Bakker & Zoon.

- [3212 (3218)] (Ontv. 28 September 1898)
HOOFDBESTUUR DER POSTERIJEN EN TELEGRAPHIE.
No. 13492
2e Afdeeling
's-Gravenhage, 26 September 1898.
Blykens bygaand schryven verzoekt de Directeur van de "Electrotechnische Industrie" te Slikkerveer om uitbreiding
van de uren van openstelling in de middaguren van het telephoonkantoor aldaar.
Naar aanleiding daarvan heb ik de eer U te verzoeken my, onder terugzending van de bylage, te dezer zake uwe
meening kenbaar te maken, als wanneer in overweging zal worden genomen of aan het verzoek kan worden voldaan.
Reeds nu doe ik opmerken, dat de diensturen van het kantoor te Slikkerveer verband moeten houden met die van het
overgangskantoor te Ridderkerk.
De Directeur-Generaal
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van RIDDERKERK

- [3223] (Ontv. 30 Sept. 1898)
Noordeinde 72
Den Haag, 29 Sept. 1898
No. 1279
(Joh. Schreuder)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..

- [3245] (Ontv. 16 Oct. 1898)
B. No. 1656
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
1. Gerrit den Breeijen, oud 36 jaren, sjouwerman, wonende te Bolnes
2. Dingeman van Dongen, oud 18 jaren, werkman, wonende te Slikkerveer
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 30 September 1898 ter zake van
1. wederspannigheid en mishandeling
2. opzettelijke vernieling
zijn veroordeeld tot
No. 1 acht dagen gevangenisstraf
No. 2 eene geldboete van f 12 subs. 4 dagen hechtenis.
Dordrecht, 15 October 1898.

- [3252] (Ontv. 30 October 1898)
B. No. 1750
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
1. Jan van Driel, oud 31 jaren, sjouwer
2. Pieternella Sparreboom, oud 33 jaren, huisvrouw van Jan van Driel, beiden wonende te Bolnes
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 30 September 1898 ter zake van
1. het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen van eens anders goed
2. mishandeling
zijn veroordeeld tot
No. 1 eene geldboete van f 5 subs. 2 dagen hechtenis.
No. 2 drie dagen gevangenisstraf
Dordrecht, 29 October 1898.

- [3268] (Ontv. 6 Nov. 1898)
B. No. 1811
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
1. Inge de Bel, oud 57 jaren, sjouwerman,
2. Adrianus Onderdelinden Czn, oud 13 jaren, ijzerwerker, beiden wonende te Bolnes
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 21 October 1898 ter zake van
1. overtreding der verandering op de hondenbelasting te Ridderkerk
2. diefstal
zijn veroordeeld tot
No. 1 eene geldboete van f 5 subs. 2 dagen hechtenis.
No. 2 eene geldboete van f 3 subs. 2 dagen hechtenis.
Dordrecht, 5 November 1898.

- [3276] (Ontv. 13 Nov. 1898)
B. No. 1863
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Arie Abraham Crooswijk, oud 22 jaren, ijzerwerker, wonende te Slikkerveer
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 28 October 1898 ter zake van
mishandeling
is veroordeeld tot
eene geldboete van f 5,- subs. twee dagen hechtenis.
Dordrecht, 12 November 1898.

- [3279] (Ontv. 15 Nov. 1898)
Noordeinde 72
Den Haag, 29 Sept. 1898
No. 1480
(Arend Visser)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [3285] (Ontv. 17 November 1898 (n/m 1 1/2 uur)
Bakker & Co, Ridderkerk, Fabriek en herstelplaats van Stoom- en andere Werktuigen, ijzer- en metaalgieterij
Specialiteiten in MACHINES en Gietstukken tot het bouwen van IJzeren Schepen, als :...
Ridderkerk, 17 Nov. 1898
Telegram-adres: BAKKER RIDDERKERK
Den Edel achtb. Heer Burgemeester alhier.
Edelachtb. Heer,
Had even met een beleefd verzoek lastig te vallen, de toestand namelijk van den Eenigendijk
is op 't oogeblik van dien aard, dat men er zooveel paarden als voertuigen letterlijk vermoord, indien men er met
eene vracht over moet; dit is hoofdzakelijk te wijten aan de verschillende diepe putten, welke men er aantreft,
wij hebben daarom gisteren den gemeente architect beleefd verzocht dien putten te doen vullen, wijl er toch grint
gereden wordt, tot nog toe echter zonder gevolg, waarom wij dit verzoek nogmaakt bij UEd. herhalen
niet twijfelende of UEd zult hier aan inhet algemeen belang direct gevolg willen laten geven.
Inmiddels verblijven wij
Hoogachtend Uw dw dien. Bakker & Co.

- [3290] (Ontv. 20 Nov. 1898)
B. No. 1898
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Kors den Breeijen, oud 25 jaren, sjouwerman, wonende te Bolnes
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 4 November 1898 ter zake van
eenvoudige belediging van een ambtenaar in functie
is veroordeeld tot
eene geldboete van f 12,- subsidair vier dagen hechtenis.
Dordrecht, 19 November 1898.

- [3296] (Ontv. 27 Nov. 1898)
No. 204 Kabinet
Onderwerp: Arrestantenlokalen.
's-Gravenhage, den 22 November 1898.
Van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken ontving ik eene missive, waarin het volgende wordt medegedeeld:
"Blijkens bericht van den Minister van Justitie zijn in den laatsten tijd herhaalde malen klachten ingekomen over den toestand der bewaarplaatsen,
waarin van misdrijf verdachte, doch niet zelden geheel onschuldige, personen hier te lande tijdelijk worden opgesloten alvoren ter
beschikking van den Officier van Justitie te worden gesteld.
Is de Minister van Justitie wel ingelicht, dan komt het voor, dat verdachten, bij gebreke aan een bed of matras verplicht zijn zich op den grond uit te strekken, zelfs in den winter niet door een behoorlijke deken beschut
tegen de koude in de onverwarmde, vaak bovendien nog slecht geventileerde ruimten. Ook overigens moet de verzorging van de in die arrestantenlocalen
opgesloten verdachten dikwijls veel te wenschen overlaten en het niet zeldzaam zijn, dat hun, zelfs bij een langer verblijf,
als eenig voedsel slechts droog brood met koffie wordt verstrekt. De Minister van Justitie acht deze toestand te bedenkelijker, om dat de arrestantenlocalen niet alleen betemd zijn voor ...
+
Ridderkerk, 9 December 1898
B. No. 252
Onderwerp: Arrestantenlokalen.
Dienende op uwe Excellentie circulaire dd. 22 November kl N. 204 Kabinet betreffende de toestand van arrestantenlokalen heb ik de eer te berichten:
dat het arrestantenlokaal in den toren op het Dorp is de vroegere kantonnale gevangenis, ruim en geventileerd, doch niet verwarmd wordende;
voorzien van twee britsen met matras en deken en waarin aan personen, behalve dronkaards, bij eenigzins verlengd verblijf eene boterham en soms ook koffij wordt verstrekt;
het arrestantenlokaal in de onlangs gebouwde veldwachterswoning te Bolnes, is ongehgelijks geventileerd, ook niet verwarmd, en mede voorzien van een brits met matras en deken en aldaar heeft dezelfde behandeling plaats.
(zie omme)
Naar gelang van de omstandigheden en de positie waarin de aangehouden personen verkeeren, bijv: door de gevolgen
van misbruik van sterken drank, blijven zij korter of langer tijd in bewaring of wel worden zij vandaar
overgebracht en ter beschikking gesteld van den Heer Officier van Justitie.
De B(urgemeester) v(ab) R(idderkerk)
[Aan:] Comm. der Koningin.

- [3298] (Ontv. 27 Nov. 1898)
B. No. 1940
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Cornelis Huizer, oud 19 jaren, arbeider, wonende te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 11 November 1898 ter zake van
mishandeling
is veroordeeld tot
drie dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 26 November 1898.

- [3302] (Ontvangen 30 November 1898)
Aan het Bestuur der gemeente Ridderkerk
Edel Achtb. Heeren
Ondergeteekenden vragen beleefd aan of het bouwen van één schuur tot berging van lijkwagens vooral met het oog
op het schoonmaken dier voertuigen in één zijtak van de haven waaraan alle ondergeteekenden wonen of het water
daaruit gebruikten het zij om te drinken of als benoodigd voor de uitoefening van hun bedrijf als daar zijn:
bakkers, slagers, bierbottelerij[sic], vischverkoopers, sigarenfabriekanten, koffiehuis enz enz geen gevaar op zou
kunnen leveren vor de gezondheid voral ten tijde van besmettelijke ziekten.
Mogen wij alle ondergeteekenden dit UEd. Achtb. in ernstige overweging geven daar dit ons niet
slechts in onze gezondheid bedreigd maar ook in de uitoefening hunnen zaken.
Dringend verzoeken wij tevens of het niet mogelijk zou kunnen zijn deze tak der haven eens flinks schoongemaakt
wordt en er scherp toezicht wordt gehouden op de verontreiniging van het water.
het welk beleefd vragen
L.H.A. Monhemius
Wed. W.G. Nugteren
A.H. [Abraham H.] Nugteren
L. v.d. Sijde
B.J. [Benjamin Joseph] Stranders
P. [Pieter] Taselaar
Dw Bravenboer
De Wed. G.J. Nijman
G. Lodder
J. v.d. Steen
Wed. J. v. Gemerden
G.J. Nijman
J.G. [Jan Gerrit] Broere
H.J.W. Bernard
E.H. de Groot
p.d. A. v.d. Kulk


- [3309] (Ontv. 4 Dec. 1898)
B. No. 2004
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Trijntje van der Stel, oud 27 jaren, huisvrouw van J. van der Graaf, wonende te Bolnes
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 18 November 1898 ter zake van
mishandeling
is veroordeeld tot
eene geldboete van f 3 subsidair een dag hechtenis.
Dordrecht, 3 December 1898.
De Officier van Justitie

- [3310] (Ontv. 6 Dec. 1898)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Edelachtbare Heeren!
De ondergeteekenden burgers uwer gemeente vernamen met zekere voldoening eenerzijds, dat aan de doode
brandweer een einde zal worden gemaakt en deze door levende krachten zal worden versterkt. Sinds jaren een behoefte
waarop de inwoners van de wijken: Oude Molen, Pruimendijk en Oostendam als burgers uwer gemeente recht hadden
Anderzijds was het ons minder aangenaam, niettegenstaade een post was uitgetrokken voor een nieuwe brandspuit op den Oostendam
te hooren dat de Raad der gemeente van voornemens veranderd is, en aan het voorstel van een der leden gehoor heeft gegeven,
om n.l. de nieuwe spuit van zijn doel te vervreemden door, aan een ander wijk af te staan
om rede er meerdere personen voor noodig zijn. En, daartegen valt op temerken, dat de nieuwe distructie gemakkelijker werk voor ongedresseerden, en er juist meer persoonen noodig zijn,
voor een spuit die zwaarder werkt. Het is daarom dat de ondergeteekenden zich tot U wenden, met een beleefd maar tevens dringend verzoek,
het onbillijke daarvan in te zien en het besluit in te trekken. Om als zoodanig, het billijk recht van elk burger in welk wijk dan ook gelijk te stellen en te handhaven,
en niet op te offeren voor anderen.
Want ook hier geldt het; Eenerlei wet zij den inwoneren
en alzoo niet te vervreemden, wat naar recht en besluit aan genoemde wijken het eerst was toegedacht.
Met verschuldigde hoogachting geven onderteekende hier mede hun wensche te kennen in de hoop,
dat door U Nog tijdig ons verzoek als medeburgers zal worden ingezien en bewilligd.
De Ondergeteekenden: (27)
A.L. Molendijk, A. [Aart] Duijser, W.T. [Willem Teunis] Stehouwer Lz
A. Penning, W.H. v.d. Vorm, L. van Kooten, J. den hartog, H. van Gemerden, H. v. Wingerden, P. [Pieter] Duijser, R. van Vliet
Jan van Drunen, A. Plaisier As.zn., R. v. Gemerden, As. Molendijk, P. Barendregt, W. Barendregt, J. Wildeman J. de Kool, H. Penning,
V. [Vincent] van Montfoort, Arie Wildeman, J.(?) Visser, G. Wildeman Az, J. Molendijk, S. [Simon] den Hartog Ez, H.W. [Hendrik Willem] v.d. Vorm


- [3312] (Ontv. 7 Dec. 1898)
Noordeinde 72
Den Haag, 29 Sept. 1898
No. 1582
(A. van Wingerden te Rijsoord)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [3315] (Ontvangen 11 December 1898)
NIEUWER-AMSTEL, den 10 December 1898
No. 772/1435.50.
Onderwerp: Politie
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen, een politierapport dd. 8 dezer, met beleefd verzoek
Arie van der Padt
woonachtig ten Uwent, mondeling met den inhoud daarvan in kennis te stellen.
Voorts verzoek ik U, aan genoemden persoon mede te delen, dat ik, voor mijne verdere tusschenkomst in deze zaak
geene termen kan vinden.
Het rapport ontving ik daarna gaarne terug.
De Burgemeester van Nieuwer Amstel
Aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
+
- (Copie, bij ink. 3315 van 1898)
Politie M. Amstel
No. 1450 Ingekomen 10 Dec. 1898 gemeente Nieuwer-Amstel
Rapport van den Agent van politie G.Th. van der S...ert(?), uitgebracht Donderdag 8 Dec. 1898.
De ondergeteekne raporteert in verband met het schrijven van Arie van der Padt, dat hem bij
onderzoek is gelbkeken, en Cornelia Zaal huisvrouw van A. van der Padt thans verblijf houdende ten huize
harer ouders alhier aan de Sijdelweg B no. 4, door mij gehoord heeft verklaard, dat zij uit haar woning
te Ridderkerk heeft mee genomen, 6 bedden lakens, 5 kussensloopen, en het kindergoed; dat zij dit goed heeft
meegenomen omrede zij in zwangere toestand verkeerde, en zoo als zij ook thans bevallen is dit nodig had,
te meer omdat dit goed niet van haar man was, maar dit aan haar toebehoorde, daar zij het van haar ouders had gekregen
dat zij bij haar verklaring door mij bij procesverbaal dd 11 November jl. geconstateerd blijft volharden, dat alhoewel zij geen
andere getuigen
als die van haar zelf jan aanvoeren, hij persoonlijk aan haar vader Dirk Zaal heeft verklaard,
dat hij zich aan bedoelde diefstallen had schuldig gemaakt,
dat zij mij voorts heeft verklaard, dat zij niet
meer met hem wil zamen leven
, doch verder echtscheiding zal aanvragen, wanneer zij weder hersteld is, dar zij
te 7 November jl. van een dochter is bevallen.
(get.) G.T. van der S..rt(?), Agent van Politie.
(origineel teruggezonden 20 Dec. 898, B. no. 257)
+
- (met envelop) Zeer geachte Burge Meester
terwijl ik zelf Geen tijd heb om te komen wegens mijn werk hoop
ik dat het u wel goed zal zijn om het te schrijfe zoo las ik alles van
mijn broeder vernomen heb als dat u bericht van Amstelveen ontvange
hebt En die heeft Geschrefen als dat zij bevallen is van Een zoon En als
dat zij dat Goed zelfs gekocht heeft nu dat is ook zoo maar dat heeft
zij Gekocht toen wij getrouwt ware van mijn Cente dus wiens
Goed is dat dan ik Geloof toch van mij is niet zoo En daarom wil
ik dat ter... hebbe En dat heb ik Geschrefe aan de burge meester van Amstel Veen ook
En daar bij heb ik Geschreve dat ik twee getuige van haar verlangt als dat ik die dinge gest.. heb.
En dat wil ik nog Mijn heer de burgemeester Schreef ook als datr ik niet meer hilft
te schrijfe avant dat mijn briefe in ... etc.
van mij groet u vrient, A. v. der Padt Hz

- [3316] (Ontvangen 13 December 1898) No. 298 (4e Afd.) Onderwerp: Jacht en visscherij
's Gravenhage, den 12 December 1898.
Ter uitreiking aan de belanghebbenden heb ik de eer U te doen toekomen 3 buitengewone machtigingen tot het visschen als het water met ijs is bedekt.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(P. v. Buiten, J. de Bel, W.H.G. van Nes)

- [3321] (Ontv. 15 Dec. 1898)
Politie te 's-Gravenhage
's-Gravenhage, 14 December 1898.
Ik heb de eer U beleefd te vezoeken mede te deelen aan B. Penning, wonende aan den Pruimendijk
dat, zoo hij bij zijne sollicitatie voor agent van politie alhier blijft volharden,
het wenschelijk is, dat hij zich een dezer dagen, des namiddags ten half twee ure in persoon
vervoege aan het Hoofd Commissariaat van Politie op het Alexanderveld alhier, Kamer no. 7.
De Hoofdcommissaris van politie

- [3324] (Ontv. 17 Dec. 1898)
G.S. No. 18.
's-Gravenhage, den 12/16 December 1898.
Onderwerp: Aanvaarding van een legaat
Wij hebben de eer U te verzoeken, bijgaande stukken na kennisneming te willen doen
uitreiken aan het bestuur der Vereniging "Eene school met den Bijbel te Rijsoord, gemeente Ridderkerk"
en de zegelkosten ad f 0,75 op de gewone wijze aan ons over te maken.
Uwe missive dd. 28 September ll. D no. 187, was ter zake betrekkelijk.
De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland

- [3326] (Ontv. 17 Dec. 1898)
Noordeinde 72
Den Haag, 16 Dec. 1898
No. 1643
BIJLAGE: een
(Huibrecht van Dam)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [3332] (Ontv. 21 Dec. 1898)
Noordeinde 72
Den Haag, 20 Dec. 1898
No. 100
BIJLAGE: 1
(L. v/d Staaij)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [3337] (Ontvangen 24 Dec. '98)
's-Gravenhage, den 23 December 1898.
Onderwerp: Visscherij.
Ik heb de eer U te cerzoeken nevensgaande vischacte aan den belanghebbende, woonachtig te Bolnes te doen uitreiken.
De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland.
(T.A. Buitendijk op J. Buitendijk, groote vischakte)
Aan den heer Burgermeester der gemeente Ridderkerk

- [3351] (Ontv. 31 Dec. 1898)
B. No. 2028
De Officier van justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
dat:
Mels van Driel Wzn, oud 17 jaren, slagersknecht, wonende te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 16 December 1898 ter zake van
mishandeling
is veroordeeld tot
eene geldboete van f 15 subsidair vijf dagen hechtenis.
Jacob Notenboom, oud 17 jaren, bierbottelaarsknecht, mede te Ridderkerk woonachtig, eveneens
beklaagd wegens mishandeling, werd bij het zelfde vonnis vrijgesproken
Dordrecht, 31 December 1898.
De Officier van Justitie

Laatst gewijzigd: oktober/december 2017, februari-maart-april 2018.