Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: patenten 1890-1894


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 961 (patenten 1890-1894)

* * * scans verkrijgbaar * * *

Register van afgegeven Patenten: dienst 1890/91, 1891/92, 1892/93, 1893/941891-1892


1891-1892


Datums der Uitgifte Nommer der uitgegeven Patenten NAMEN der GEPATENTEERDEN Artikels van het Register
2 Mei 1892 1 Klaas Hartog 53
2 Mei 1892 2 Pieter den Hartog Pz. 1
3 Mei 1892 3 Cornelis van der Meer Cz. 4
3 Mei 1892 4 Pieter Huijzer 5
4 Mei 1892 5 B. Pot Az. 3 (Pz.)
5 Mei 1892 6 W. van Straten 8 (Pz.)
5 Mei 1892 7 L. den Hoed 6 (Pz.)
5 Mei 1892 8 L. den Hoed Jr 7
5 Mei 1892 9 Arie Wilschut 10
5 Mei 1892 10 Jan van der Stel 9
6 Mei 1892 11 Teunis de Jong Tz 2
9 Mei 1892 12 H. Blanken 16
11 Mei 1892 13 W. Barendregt 12 (z)
11 Mei 1892 14 A. Taselaar en T.M. Roos 11 (z)
13 Mei 1892 15 wed. W.L. Bakker 14
13 Mei 1892 16 B.K. Aalbers 15
13 Mei 1892 17 P. Bol 60 (z)
13 Mei 1892 18 M. Aardoom 22
13 Mei 1892 19 P. Taselaar 75 (z)
13 Mei 1892 20 J.J. Vrolijk 17
13 Mei 1892 21 K. Huijzer 26
13 Mei 1892 22 P. Boele Pzn 25
14 Mei 1892 23 P. Molendijk 73 (Pz)
14 Mei 1892 24 C. Steehouwer 74
16 Mei 1892 25 H. van Weijen 70 (Pz)
17 Mei 1892 26 K. [Kaatje] Biesbroek vr. W. [Willem] v/d Burger 29
19 Mei 1892 27 Adr.s [Adrianus] v.d. Staaij 18(?)
19 Mei 1892 28 Firma H.B. Pas en Zonen 30
19 Mei 1892 29 Firma H.B. Pas en Zonen 31
19 Mei 1892 30 Maaike van Gameren 34
20 Mei 1892 32 Joh. Flach Gz 32
20 Mei 1892 33 J. Moerkerken 36
20 Mei 1892 34 P. Steenbergen 35
21 Mei 1892 35 Arie van Turenhout 21
21 Mei 1892 36 A.F. v.d. Steenhoven 76
21 Mei 1892 37 H.G. Juten 37 (Pz)
21 Mei 1892 38 P.C. Boele Pz 38
24 Mei 1892 39 Arie Stolk 23
24 Mei 1892 40 Jacob de Jong 40
24 Mei 1892 41 Jacob Verkerk 41
25 Mei 1892 42 H. Konijnenburg 24
27 Mei 1892 43 Job van Gog 45
27 Mei 1892 44 E. de Vroed 46
27 Mei 1892 45 K. Roskam 43 (Pz)
28 Mei 1892 46 G. Gelderblom 13
30 Mei 1892 47 J. van der Laan 44
30 Mei 1892 48 J. de Bakker 42
30 Mei 1892 49 Johs. Smit 47
1 Juni 1892 50 G. Boer Az 39
1 Juni 1892 51 A. Penning 48
1 Juni 1892 52 C. Penning 49
1 Juni 1892 53 G.D. de Kool 27
1 Juni 1892 54 Jan de Kool 28
2 Juni 1892 55 Firma P. Boele Pz. 50
3 Juni 1892 56 C. Alblas 51
3 Juni 1892 57 J. van Luik 87
2 Juni 1892 58 Arie van Gorp 20
9 Juni 1892 59 P. de Ruiter Pz 61
14 Juni 1892 60 A. Bos 438 (z)
15 Juni 1892 61 W. Slooff Jr. 440
15 Juni 1892 62 G. Slooff Wz 437
15 Juni 1892 63 W. Slooff Jr 439 (z)
20 Juni 1892 64 Adr. Bol 441
21 Juni 1892 65 W.G. van Helden 442
21 Juni 1892 66 J.C. van Rietschoten -
21 Juni 1892 67 Pieter de Jongh Dz 443
23 Juni 1892 68 Pieter Plaisier 444
5 Juli 1892 69 L. v.d. Tholen 445
28 Juli 1892 70 M. Oostlander 447
28 Juli 1892 71 H. van der Padt 448
3 Aug. 1892 72 J.W.K. Bams 19
3 Aug. 1892 73 K. de Jong 52 (z)
3 Aug. 1892 74 B. Pot Az 190 (z)
3 Aug. 1892 75 Joh. Smit 418 (z)
3 Aug. 1892 76 W.B. Smit 419 (z)
3 Aug. 1892 77 Jacob Lodder 420 (z)
3 Aug. 1892 78 B. Bakker Jr. 421 (z)
3 Aug. 1892 79 F. Bakker 422 (z)
3 Aug. 1892 80 P. Schop 423
3 Aug. 1892 81 P. van der Linden Pz. 424
3 Aug. 1892 82 C. van der Staaij 425
15 Aug. 1892 83 J. Schippers 54 (z)
15 Aug. 1892 84 P. Slikkerveer 55
15 Aug. 1892 85 D. van der Ben 56
15 Aug. 1892 86 F. Salij 57
15 Aug. 1892 87 N. van Sintmaartensdijk 58
15 Aug. 1892 88 Wed. A. Lagendijk 59 (z)
15 Aug. 1892 89 W. van der Kulk 60 (z)
15 Aug. 1892 90 Wed. P. Slikkerveer 62
15 Aug. 1892 91 P.W. van Gorp 63
15 Aug. 1892 92 J.C. van Rietschoten 64
15 Aug. 1892 93 D. van Wensveen 65
15 Aug. 1892 94 H.J. van Rietschoten 66 (z)
15 Aug. 1892 95 M. Mak 67 (z)
15 Aug. 1892 96 Wed. P. Heester 68 (z)
15 Aug. 1892 97 A.J. Kasteelen 71 (z)
15 Aug. 1892 98 Wed. C. Leenheer 72 (z)
15 Aug. 1892 99 M. Huizer 77 (z)
15 Aug. 1892 100 M. Versnel 78
15 Aug. 1892 101 P.a van der Ven 79
15 Aug. 1892 102 A. Dijksman 80
15 Aug. 1892 103 J. Molendijk 81
15 Aug. 1892 104 Wed. P. Goudswaard 82
15 Aug. 1892 105 J. Huizer 83 (z)
15 Aug. 1892 106 D. van Warendorp 84 (z)
15 Aug. 1892 107 M. Broekzitter 86 (z)
15 Aug. 1892 108 H. Baas 88
15 Aug. 1892 109 G. Bodegom 89
15 Aug. 1892 110 Wed. J. Bodegom 90
15 Aug. 1892 111 W. van Oossanen 91 (z)
15 Aug. 1892 112 J.W.K. Bams 92
15 Aug. 1892 113 H. den Breeijen 93
15 Aug. 1892 114 firma G.B. Pas & Zonen 94
15 Aug. 1892 115 K. de Jong 95 (z)
15 Aug. 1892 116 A. de Jong Kz 96 (z)
15 Aug. 1892 117 H.J. Meijer 97
15 Aug. 1892 118 J.P. van der Hoogt 98 (z)
15 Aug. 1892 119 K. den Hartog 99
15 Aug. 1892 120 firma G.B. Pas & Zonen 100
15 Aug. 1892 121 H. Pot 101 (z)
15 Aug. 1892 122 W. Overweg 102
15 Aug. 1892 123 G. Gelderblom 103
15 Aug. 1892 124 D. Drinkwaard 104
15 Aug. 1892 125 Wed. G.D. Drinkwaard 105 (z)
15 Aug. 1892 126 J. Schippers 106
15 Aug. 1892 127 P. van der Starre 107
15 Aug. 1892 128 wed. G. Stofberg 108
15 Aug. 1892 129 Wed. G. van Affaire 109 (z)
15 Aug. 1892 130 G.S. van Affaire 110 (z)
15 Aug. 1892 131 C. Goud Az 111
15 Aug. 1892 132 L. Huijzer 112
15 Aug. 1892 133 Wed. G.L. Drinkwaard 113
15 Aug. 1892 134 J.L. van Rij 114
15 Aug. 1892 135 A. van der Waal 115
15 Aug. 1892 136 Wed. F. Blok 116
15 Aug. 1892 137 A. van Steenis 117
15 Aug. 1892 138 J. Schravesande Jr. 118 (z)
15 Aug. 1892 139 J. de Zanger 119
15 Aug. 1892 140 H.A.C. Musch 120
15 Aug. 1892 141 B. Bruijel 121
15 Aug. 1892 142 A. de Haan 122
15 Aug. 1892 143 J. Tieleman 123
15 Aug. 1892 144 W. Krijgsman 124
15 Aug. 1892 145 A. van Affaire Sz 125
15 Aug. 1892 146 P. Slikkerveer 126
15 Aug. 1892 147 L. van Gelder 127 (z)
15 Aug. 1892 148 W. van Galen 128
15 Aug. 1892 149 P. Steenbergen 129
15 Aug. 1892 150 J. van der Laan 130
15 Aug. 1892 151 L. Klootwijk Lz 131
15 Aug. 1892 152 C. Klootwijk 132
15 Aug. 1892 153 H. den Uijl 133
15 Aug. 1892 154 M. Aardoom 134
15 Aug. 1892 155 W. Schippers Sr 135
15 Aug. 1892 156 H. Konijnenburg 136
15 Aug. 1892 157 D. Burgerhoudt 137
15 Aug. 1892 158 A. Schippers 138
15 Aug. 1892 159 D. de Jongh 139 (z)
15 Aug. 1892 160 H. van Dam 140
15 Aug. 1892 161 W.G. van Helden 141
15 Aug. 1892 162 J.J. Vrolijk 142
15 Aug. 1892 163 P. de Jongh Dz 143 (z)
15 Aug. 1892 164 J. Huizer Wz 144
15 Aug. 1892 165 C. de Kok 145
15 Aug. 1892 166 A. Lagendijk Jz 146
15 Aug. 1892 167 A. Lodder 147
15 Aug. 1892 168 W. van der Hilt 148 (z)
15 Aug. 1892 169 L.H. Romeijn 149
15 Aug. 1892 170 H.G. Romeijn 150
15 Aug. 1892 171 W. Aardoom 151
15 Aug. 1892 172 B. Roos Jr 152
15 Aug. 1892 173 W. van der Kulk 153 (z)
15 Aug. 1892 174 G.J. Nijman Jr 154
15 Aug. 1892 175 M. Ooms 155
15 Aug. 1892 176 Wed. J. Aardoom 156
15 Aug. 1892 177 A. de Winter 157
15 Aug. 1892 178 A. Elzerman 158
15 Aug. 1892 179 P. de Ruiter Pz 159
15 Aug. 1892 180 G.J. van Krimpen 160
15 Aug. 1892 181 D. Roos 161
15 Aug. 1892 182 J. van der Kulk Wz 162
15 Aug. 1892 183 T. de Jooden 163
15 Aug. 1892 184 M. Zevenbergen 164
15 Aug. 1892 185 R. Leeuwenburg 165
15 Aug. 1892 186 H. van der Wouden 166 (z)
15 Aug. 1892 187 H. Bothof 167
15 Aug. 1892 188 C. Slikkerveer 168
15 Aug. 1892 189 J. Huijzer Jz 169 (z)
15 Aug. 1892 190 Wed. P. Slikkerveer 170
15 Aug. 1892 191 Wed. B. van der Kulk 171
15 Aug. 1892 192 J. Zwart 172
15 Aug. 1892 193 P.A. van Gorp 173
15 Aug. 1892 194 F.P. van Rij 174
15 Aug. 1892 195 J. van der Woerd 175
15 Aug. 1892 196 M. van der Kuijl 176 (z)
15 Aug. 1892 197 Wed. C. Boele & Zonen 177 (z)
15 Aug. 1892 198 P. Boele Pz 178 (z)
15 Aug. 1892 199 J. van Schagen 179
15 Aug. 1892 200 A. van Gemerden Cz 180
15 Aug. 1892 201 J.D. Hoorman 181
15 Aug. 1892 202 D. Bothof 182
15 Aug. 1892 203 H.J. van Rietschoten 183
15 Aug. 1892 204 P. Westbroek 184
15 Aug. 1892 205 W. Slooff 185
15 Aug. 1892 206 A. Bothof 186 (z)
15 Aug. 1892 207 H. Bothof 187
15 Aug. 1892 208 M. Mak 188
15 Aug. 1892 209 A. Mak 189
15 Aug. 1892 210 J. de Zeeuw 191
15 Aug. 1892 211 D. van der Woerdt 192
15 Aug. 1892 212 C. Booij 193 (z)
15 Aug. 1892 213 P. Kooijman Fz 194
15 Aug. 1892 214 G. Heester 195
15 Aug. 1892 215 P. Labrijn 196
15 Aug. 1892 216 A. Advokaat 197
15 Aug. 1892 217 L. Booij 198
15 Aug. 1892 218 G. de Kool 199 (z)
15 Aug. 1892 219 J.H. de Groot 200
15 Aug. 1892 220 L. Lodder 201
15 Aug. 1892 221 L. Oosthoek 202
15 Aug. 1892 222 C. Baas 203
15 Aug. 1892 223 J. Roos Rz 204
15 Aug. 1892 224 L.H.A. Monhemius 205
15 Aug. 1892 225 Roos & Monhemius 206 (z) 23 Aug. '92 afschrift L.H.A. Monhemius
15 Aug. 1892 226 Wed. W.G. Nugteren 207 (z)
15 Aug. 1892 227 A. Taselaar 208
15 Aug. 1892 228 C. Labrijn 209 (z)
15 Aug. 1892 229 L. Velhuizen Gz 210
15 Aug. 1892 230 P. van Kooten 211
15 Aug. 1892 231 A. Schippers 212
15 Aug. 1892 232 C.L. Simons 213 (z)
15 Aug. 1892 233 C. Vink 214
15 Aug. 1892 234 A. Velthuizen Az 215
15 Aug. 1892 235 L. van der Sijde 216
15 Aug. 1892 236 C. de Bruijn 217
15 Aug. 1892 237 J. ten Zijthoff 218
15 Aug. 1892 238 A.J. Kasteelen 219 (z)
15 Aug. 1892 239 L. Klootwijk Az 220
15 Aug. 1892 240 G. Coert 221 (z)
15 Aug. 1892 241 L. van der Grient 222
15 Aug. 1892 242 A. Hartkoorn 223 (z)
15 Aug. 1892 243 P. Bulsing 224
15 Aug. 1892 244 G. Slieker 225
15 Aug. 1892 245 G.J. Rijsdijk 226
15 Aug. 1892 246 J.L. Rijsdijk 227 (z)
15 Aug. 1892 247 C.J. Rijsdijk 228
15 Aug. 1892 248 G. Bulsing Cz 229
15 Aug. 1892 249 P.C. Bulsing Cz 230
15 Aug. 1892 250 P.C. Bulsing Cz 231
15 Aug. 1892 251 Wed. C. Leenheer 232
15 Aug. 1892 252 firma Gebrs. Bos 233 (z)
15 Aug. 1892 253 D. Lokker 234
15 Aug. 1892 254 A. van der Staaij 235
15 Aug. 1892 255 C. Oudijn 236
15 Aug. 1892 256 A. Plaisier 237
15 Aug. 1892 257 P. van Loenen 238
15 Aug. 1892 258 Wed. M. de Boe 239
15 Aug. 1892 259 Johs. van der Veeke 240
15 Aug. 1892 260 A. Verstegen 241 (z)
15 Aug. 1892 261 A. de Klerck 242
15 Aug. 1892 262 Wed. Johs: van Beek 243
15 Aug. 1892 263 G. Flach 244
15 Aug. 1892 264 G.A. Hoek 245
15 Aug. 1892 265 J. Alderlieste 246
15 Aug. 1892 266 F.H. d'Aulnis 247 (z)
15 Aug. 1892 267 J. Flach 248
15 Aug. 1892 268 J. Lagendijk 249
15 Aug. 1892 269 A. van Vuuren 250
15 Aug. 1892 270 Wed. H. IJsselstein 251
15 Aug. 1892 271 T. van der Plas 252
15 Aug. 1892 272 J. van der Steen 253
15 Aug. 1892 273 N. Stranders 254 (z)
15 Aug. 1892 274 L. Kruijff Jr 255
15 Aug. 1892 275 C. Karsseboom 256
15 Aug. 1892 276 J. van Noppen 257
15 Aug. 1892 277 N. Blom 258
15 Aug. 1892 278 G. Stehouwer 259
15 Aug. 1892 279 J.A. Snaauw 260
15 Aug. 1892 280 A.G. de Kroes 261
15 Aug. 1892 281 J.P. Nugteren 262
15 Aug. 1892 282 G. Bulsing Gz 263 (z)
15 Aug. 1892 283 L. den Hoed 264
15 Aug. 1892 284 Wed. W. Lodder 265
15 Aug. 1892 285 G. Slooff 266
15 Aug. 1892 286 A.T. van den Steenhoven 251
15 Aug. 1892 287 G.J. Nijman Pz 268
15 Aug. 1892 288 W. van Gent Wz 269 (z)
15 Aug. 1892 289 A. van Gemerden 270
15 Aug. 1892 290 W. Klok 271
15 Aug. 1892 291 J. Verkerk 272
15 Aug. 1892 292 A. Flach 273
15 Aug. 1892 293 H. Geervliet 274
15 Aug. 1892 294 J. van der Kulk Mz 275
15 Aug. 1892 295 G.J. Flach 276
15 Aug. 1892 296 W. Bachman 277 (z)
15 Aug. 1892 297 A. Lagendijk 278
15 Aug. 1892 298 J. Schouten 279
15 Aug. 1892 299 M. Huizer 280
15 Aug. 1892 300 G. Boer 281
15 Aug. 1892 301 N. Huizer 282
15 Aug. 1892 302 G. Maaskant 283
15 Aug. 1892 303 Wed. A. Kranendonk 284
15 Aug. 1892 304 L. Gravestein 285
15 Aug. 1892 305 A. Oudijn 286
15 Aug. 1892 306 A. Duijser 287 (z)
15 Aug. 1892 307 J. van Gog 288
15 Aug. 1892 308 J. van Kooten 289
15 Aug. 1892 309 C. Lodders 290
15 Aug. 1892 310 P. Brand 291
15 Aug. 1892 311 W. Noorlander 292
15 Aug. 1892 312 Wed. P. Wols 293
15 Aug. 1892 313 J. van Drunen 294 (z)
15 Aug. 1892 314 Wed. G. Verschoor 295
15 Aug. 1892 315 J. Wildeman 296
15 Aug. 1892 316 H. van Wingerden 297
15 Aug. 1892 317 P. van Gemerden 298
15 Aug. 1892 318 H. van Gemerden 299 (z)
15 Aug. 1892 319 S. den Hartog Ez 300 (z)
15 Aug. 1892 320 Wed. C. Blom 301
15 Aug. 1892 321 A. Visser 302
15 Aug. 1892 322 A. Wildeman 303 (z)
15 Aug. 1892 323 G. Wildeman Az 304
15 Aug. 1892 324 W. Barendregt 305
15 Aug. 1892 325 J. Molendijk 306 (z)
15 Aug. 1892 326 H. Penning 307
15 Aug. 1892 327 A. Schouten 308
15 Aug. 1892 328 G. Baas Jz 309
15 Aug. 1892 329 J. de Jong Wz 310
15 Aug. 1892 330 A. Penning 311
15 Aug. 1892 331 H.N. den Hartog 312
15 Aug. 1892 332 H.W. van der Vorm 313
15 Aug. 1892 333 A. Stolk 314
15 Aug. 1892 334 C. van der Waal Cz 315
15 Aug. 1892 335 M. van Kooten 316
15 Aug. 1892 336 Wed. G. den Hartog 317
15 Aug. 1892 337 G. Groenenboom Jr 318
15 Aug. 1892 338 L. de Kool 319
15 Aug. 1892 339 G.D. de Kool 320
15 Aug. 1892 340 L. Nugteren Pz 321
15 Aug. 1892 341 A. Verhoeven 322
15 Aug. 1892 342 Johs. van 't Hof 323
15 Aug. 1892 343 Jacob de Koning 324
15 Aug. 1892 344 Corns. van Nes 325 (z)
15 Aug. 1892 345 A. van der Padt 326
15 Aug. 1892 346 G. Zaaijer 327
15 Aug. 1892 347 Wed. P. Goudswaard 328
15 Aug. 1892 348 Gebrs. Bestebreurtje 329 (uitgeven afschrift aan: J. Bestebreurtje
15 Aug. 1892 349 Gebrs. Bestebreurtje 330 (uitgeven afschrift aan: H. Bestebreurtje
15 Aug. 1892 350 A. Penning 331
15 Aug. 1892 351 W. van den Burger 332
15 Aug. 1892 352 G. Romeijn 323
15 Aug. 1892 353 Wed. A. Lagendijk 334
15 Aug. 1892 354 C.W. van der Kulk 335
15 Aug. 1892 355 L. Nugteren Az 336
15 Aug. 1892 356 H. de Koning 337
15 Aug. 1892 357 Johs. van Nes 338
15 Aug. 1892 358 M. Wilschut 339
15 Aug. 1892 359 W. van der Poel 340
15 Aug. 1892 360 J.G. de Zeeuw 341
15 Aug. 1892 361 A. van Ballegooijen 342 (z)
15 Aug. 1892 362 Wed. M.J. Poirot 343
15 Aug. 1892 363 A. Bol 344
15 Aug. 1892 364 C. Karsseboom 345
15 Aug. 1892 365 M. de Zeeuw Gz 346
15 Aug. 1892 366 J. Hooijmeijer 347
15 Aug. 1892 367 J. Huizer 348
15 Aug. 1892 368 G. Lans 349
15 Aug. 1892 369 C. Stok 350
15 Aug. 1892 370 J. Legerstee 351
15 Aug. 1892 371 S. Drinkwaard 352
15 Aug. 1892 372 J. de Jong 353
15 Aug. 1892 373 Wed. L. van Gameren 354
15 Aug. 1892 374 J. de Zeeuw Mz 355
15 Aug. 1892 375 J.C. de Back 356
15 Aug. 1892 376 Wed. J. Valster 357
15 Aug. 1892 377 J.W. de Zeeuw 358
15 Aug. 1892 378 D. van Warendorp 359 (z)
15 Aug. 1892 379 J. Nugteren Lz 360
15 Aug. 1892 380 A. Noorlander 361 (z)
15 Aug. 1892 381 S. Boer 362
15 Aug. 1892 382 H. van der Linden 363 (z)
15 Aug. 1892 383 P. Klootwijk 364
15 Aug. 1892 384 A. de Kool 365 (z)
15 Aug. 1892 385 Gerrit Stok 367
15 Aug. 1892 386 M. Blaak 368
15 Aug. 1892 387 J.J. Hooijmeijer 369
15 Aug. 1892 388 T: de Jong 370
15 Aug. 1892 389 L. Velthuizen Az 371
15 Aug. 1892 390 H.G. Juten 372
15 Aug. 1892 391 Wed. J. van Die 373
15 Aug. 1892 392 G. Flohil 374 (z)
15 Aug. 1892 393 P. van der Linden Pz 375
15 Aug. 1892 394 A. de Zeeuw Cz 376
15 Aug. 1892 395 A.T. de Groot 377
15 Aug. 1892 396 A.T. de Groot 378 (z)
15 Aug. 1892 397 A. van 't Hoff 379
15 Aug. 1892 398 W. van Gilst Pz 380
15 Aug. 1892 399 C. van Gilst Pz. 381
15 Aug. 1892 400 A. Nugteren 382
15 Aug. 1892 401 M. Broekzitter 383
15 Aug. 1892 402 W. Visser Lz 384
15 Aug. 1892 403 D. de Jong Rz 385 (z)
15 Aug. 1892 404 A. Wilschut 386
15 Aug. 1892 405 P. Bestebreurtje 387
15 Aug. 1892 406 W. van Straten 388
15 Aug. 1892 407 J. Rijsdijk Pz 389 (z)
15 Aug. 1892 408 J. van Luik 390
15 Aug. 1892 409 A. Huizer Az 391
15 Aug. 1892 410 M. Huijser 392
15 Aug. 1892 411 T. de Haan 393
15 Aug. 1892 412 H. van der Padt 394
15 Aug. 1892 413 Wed. W. Bravenboer 395
15 Aug. 1892 414 J. in 't Veld 396
15 Aug. 1892 415 A. Verveer 397
15 Aug. 1892 416 W. van der Waal 398
15 Aug. 1892 417 A. Plaizier 399
15 Aug. 1892 418 T. de Jong 400
15 Aug. 1892 419 A. Lans 401
15 Aug. 1892 420 G. Lans Az 402
15 Aug. 1892 421 J. Moerkerken 403
15 Aug. 1892 422 Wed. P. Rijsdijk 404
15 Aug. 1892 423 H. Baas 405
15 Aug. 1892 424 Wed. A. Maaskant 406 (z)
15 Aug. 1892 425 Wed. L. Bakker 407
15 Aug. 1892 426 K. Kievit 408
15 Aug. 1892 427 J. van Gemerden 409
15 Aug. 1892 428 C.H. Alberti 410
15 Aug. 1892 429 N. Lodder 411
15 Aug. 1892 430 A. Brouwer 412
15 Aug. 1892 431 G. den Hoed 413
15 Aug. 1892 432 T. van Dam 414
15 Aug. 1892 433 W. Kranendonk 415
15 Aug. 1892 434 J.O. Geene 416
15 Aug. 1892 435 E. van der Blom 417
15 Aug. 1892 436 P. Schop 366
14 Sept. 1892 437 D. Labrijn 426
14 Sept. 1892 438 J.L. van Rij 427
14 Sept. 1892 439 M. van Kooten 428
14 Sept. 1892 440 Dr. J.M. Langeveld 429 (z)
14 Sept. 1892 441 L.H. Romeijn 430
14 Sept. 1892 442 L. van der Sijde 431
14 Sept. 1892 443 J. Sintnicolaas 432
14 Sept. 1892 444 D. van Dongen 435
14 Sept. 1892 445 J.O. Geene 436
14 Sept. 1892 446 J. Sintnicolaas 446
14 Sept. 1892 447 J.H. van Cappellen 449 (z)
20 Sept. 1892 448 G.J. Nijman Jr 461
1 Oct. 1892 449 A. Boer wed. A. Oudijn 462
7 Oct. 1892 450 W. Vleggaar 464
14 Oct. 1892 451 B. Penning 465
15 Oct. 1892 452 J. Schouten 466
4 Nov. 1892 453 C. Buitendijk 472
9 Nov. 1892 454 L. Nugteren Az 473
18 Nov. 1892 455 A.J. van Ooijen 474
19 Nov. 1892 456 J. van Cappellen 475
13 Dec. 1892 457 R. Leeuwenburg 450
13 Dec. 1892 458 G. Maaskant 451
13 Dec. 1892 459 P. Plaizier Az 452
13 Dec. 1892 460 P. van der Linden Pz 453
13 Dec. 1892 461 T. de Haan 454
13 Dec. 1892 462 C. Boonstoppel 455
13 Dec. 1892 463 P. de Koning Hz 456
13 Dec. 1892 464 H.A. de Vlaming 457
13 Dec. 1892 465 G. Valkhoff 458
13 Dec. 1892 466 J. Lagendijk 459
13 Dec. 1892 467 J. Schouten 467
13 Dec. 1892 468 C. Roos Wz 461
13 Dec. 1892 469 J. v.d. Steen 468
13 Dec. 1892 470 P.L. Bams 469
2 Maart 1893 471 Corstiaan Stok 490
14 Maart 1893 472 P. Schop 470
14 Maart 1893 473 O. Lodder 471
14 Maart 1893 474 P. Grandia 478
14 Maart 1893 475 L. den Hoed Lz 479 (z)
14 Maart 1893 476 G. Kamsteeg 480 (z)
14 Maart 1893 477 A. de Kool 481
14 Maart 1893 478 G.L. Hooijmeijer Kz 482
14 Maart 1893 479 R. Bruring 483
14 Maart 1893 480 C. Roodzant 484
14 Maart 1893 481 B. Rijsdijk Bz 485
14 Maart 1893 482 D. van der Ben 486
14 Maart 1893 483 K. van der Linden 487
14 Maart 1893 484 N. van der Pol 488
14 Maart 1893 485 A. Nugteren 489

Laatst gewijzigd: november 2017.