Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord - huizenonderzoek


boerderij Pruimendijk (oorspr. Rijsoord perceel C665 en C666) (familie de Koning)("kadaster, 1832, Ridderkerk, sectie C blad 2"
(https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a772c4b4-94d7-11e5-b39b-4fe58a05f8bc/media/f9433b52-06dd-50c5-0d2c-0f5e663cabb3?mode=detail&view=horizontal&rows=1&page=9&fq%5B%5D=search_s_collection:%22Minuutplans%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_county:%22Ridderkerk%22&sort=order_s_objectnummer%20asc)
)

- legger 199
Florus Nugteren, bouwman, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C529 tuin
2. Polder Oud Reijerwaard C520 huis & erf
3. Polder Oud Reijerwaard C531 boschhakhout
4. Polder Oud Reijerwaard C664 tuin 00.03.50, naar 58-5;
5. Polder Oud Reijerwaard C665 huis & erf 00.35.00, naar 58-6;
6. Polder Oud Reijerwaard C666 boomgaard 0.32.50, naar 58-7;


- legger 58
Jacob Elshout, schoenmaker, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C578
2. Polder Oud Reijerwaard C578bis
3. Polder Oud Reijerwaard C658
4. Polder Oud Reijerwaard C659
5. Polder Oud Reijerwaard C664 tuin 00.03.50, van 199-4, naar 427-1;
6. Polder Oud Reijerwaard C665 huis & erf 00.35.00, van 199-5, naar 427-2;
7. Polder Oud Reijerwaard C666 boomgaard 0.32.50, van 199-6, naar 427-3;
8. ...


- legger 427
Jan Koelman, koopman, Rotterdam, Lampsteeg
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C664 tuin 00.03.50, van 427-1, naar 58-10;
2. Polder Oud Reijerwaard nr. 320 C665 huis & erf 00.35.00, van 427-2, naar 118-4 + 427-5 + 206-6/7;
3. Polder Oud Reijerwaard C666 boomgaard 0.32.50, van 427-3, naar 118-4 + 427-5 + 206-6/7;
4. Polder Oud Reijerwaard C1640 tuin 00.14.899, verkoop dj1861 van 118-3, naar 1011-1;
5. Polder Oud Reijerwaard C1642 huis schuur en erf 00.15.46, verkoop dj1861, van 427-3 en 3, naar 1011-3
6. Polder Oud Reijerwaard C1643 boomgaard
7. Polder Oud Reijerwaard C1641 schuur 00.00.36(kadaster, Ridderkerk, sectie C 1642, jaar 1839


- legger 1011
Pieter Labrijn Gijsbertszoon, wagenmaker, Hendrik Ido Ambacht, en minderjarig kind;
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C1640 tuin 00.14.89, verkoop dj1869, van 420-4, naar 1245-1
2. Polder Oud Reijerwaard C1641 schuur 00.00.36, verkoop dj1869, van 420-7, naar 1245-2
3. Polder Oud Reijerwaard C1642 huis, schuur en erf 00.15.46, verkoop dj1869, van 420-5, naar 1245-3
4. Polder Oud Reijerwaard C1643 boomgaard 00.32.00, verkoop dj1869, van 420-6, naar 1245-4


- legger 1245
Pieter de Koning, vlasboer, Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Polder Oud Reijerwaard C1640 tuin 00.14.89, dj1877 vereeniging, van 1011-1, naar 1245-5
2. Polder Oud Reijerwaard C1641 schuur 00.00.36, dj1877 vereeniging, van 1011-2, naar 1245-5
3. Pruimendijk (E148) C1642 huis, schuur en erf 00.15.46, dj1877 vereeniging, van 1011-3, naar 1245-5
4. Pruimendijk C1643 boomgaard 00.32.00, dj1887 stichting, van 1011-4, naar 1245-6+7
5. Pruimendijk (E148) C2544 huis schuur en erf 00.30.71, dj1887 slooping, van 1245-1/2/3, naar 1245-6+8
6. Pruimendijk C2855 huis schuur en erf 00.26.50, dj1900 scheiding, van 1245-4+5, naar 2459-1;
7. Pruimendijk C2856 boomgaard 00.23.10, dj1900 scheiding, van 1245-4, naar 2459-2;
8. Pruimendijk C2857 (weiland) tuin 00.14.10, dj1900 scheiding, van 1245-5, naar 2459-3;(kadaster, Ridderkerk, sectie C 2855, oktober 1886


- legger 2459
Bastiaan de Koning, bouwman, Rijsoord gem.te Ridderkerk
MEDE-EIGENAREN: Simon Cornelis de Koning, bouwman, Rijsoord gem.te Ridderkerk / Geertruida Helena de Koning, Rijsoord gem.te Ridderkerk / Pieter Hendrik de Koning, bouwman, Rijsoord gem.te Ridderkerk
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk C2855 (huis, schuur, erf) huis, schuur, erf, wagenhuis, koestal, schaapskooi, dj1914 scheiding, van 1245-6, naar 3246-1;
2. Pruimendijk C2856 boomgaard 00.23.10, dj1914 scheiding, van 1245-7, naar 3246-2;
3. Pruimendijk C2857 tuin 00.14.10, dj1914 scheiding, van 1245-8, naar 3246-3;


- legger 3246
Simon Cornelis de Koning, bouwman, Rijsoord
MEDE-EIGENAREN: Pieter Hendrik de Koning, bouwman, Rijsoord
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk C2855 huis, schuur, erf, wagenhuis, koestal, schaapskooi, dj1926 scheiding, van 2459-1, naar 4238-1;
2. Pruimendijk C2856 boomgaard 00.23.10, dj1926 scheiding, van van 2459-2, naar 4238-2;
3. Pruimendijk C2857 tuin 00.14.10, dj1926 scheiding, van van 2459-3, naar 4238-3;
4. Pruimendijk C3143 huis;
5. Pruimendijk C3186 huis en erf;
6. Pruimendijk C3143 huis
7. ...

* TWEE BOERDERIJEN TE RIJSOORD PROOI VAN VUUR
Rijsoord, 3 Oct. - Een felle brand heeft tegen het middaguur de
boerderijen van S. de Koning en A. van Nes aan den Pruimendijk alhier
totaal in asch gelegd. Beide boerderijen waren volgepropt met koren
en vlas, want de oogst is eerst korten tijd geleden binnengehaald.
Gelukkig is het vee nog op het land, zoodat dit gespaard bleef.

Over een oppervlakte van 50 tot 40 meter was het
terrein één vuurzee en de brandweer, die geassisteerd werd door de
motorspuiten uit Ridderkerk en Zwijndrecht, stond voor de onmogelijke
taak hier nog iets te redden. Zij bepaalde zich er dan ook toe de
omliggende huizen nat te houden, om zoodoende een catastrophe te
voorkomen. De boerderijen staan aan den rand van de dicht
bebouwde kom van Rijsoord en een gelukkige omstandigheid was, dat de
hevige wind, die het vuur aanwakkerde, van de huizen uitstond.
Omstreeks elf uur, toen het werk op de boerderij van De Koning in vollen gang was, ontdekte men plotseling, dat er vlammen uit het
rieten dak van de schuur kwamen. Terstond werd de brandweer gewaarschuwd
en ook de motorspuiten van Ridderkerk en Zwijndrecht werden gealarmeerd.
Maar toen deze na een kwartier ter plaatse
waren, had het vuur zich over de rieten daken van de schuur en hofstede
van den heer De Koning reeds een weg gezocht naar de
perceelen van den heer Van Nes aan de andere zijde van den Pruimendijk.
De schuur van deze hofstede zat vol met vlas, waarin de vlammen een gretig voedsel vonden.
De brandweerlieden beseften, dat hier niets meer te redden viel en met leede oogen moest men aanzien,
dat de welvarende boerderijen met den grond gelijk brandden.
In de Rijsoordschestraat werden tal van slangen aangevoerd, en overal dn den
omtrek werden de daken nat gespoten. Toen de huizen daar voldoende
beveiligd waren, aanvaardde men den strijd tegen de vuurzee. Met tien
stralen omsingelde men het terrein, maar vanmiddag raasden de
vlammen nog steeds door de puinhoopen.
Kolommen rook verspreidden zich tot ver in den omtrek en van heinde en ver stroomde het
publiek toe om getuige te zijn van den trooskeloozen aanblik der rookende perpeelen. De burgemeester, die op het terrein aanwezig
was, liet de politie voor de afzetting zorgdragen. Het zal nog geruimen tijd duren alvorens het blusschingswerk kan worden gestaakt.
Omtrent de oorzaak van den brand tast men nog in het duister. Men denkt aan de mogelijkheid van overslaande vonken uit den schoorsteen
van een nabijgelegen bakkerij. Daar de wind zeer fel was, is het zeer wel mogelijk, dat een vonk op het rieten dak ls terecht
gekomen en haar vernietigend werk is begonnen. Persoonlijke ongevallen hebben tóch niet voorgedaan.
De schade wordt door verzekering gedekt.
Slechts een partijtje stellinghout, ter waarde van zeshonderd gulden, dat op de boerderij van Van Nes lag opgeslagen, is niet gedekt.
[Soerabaijasch handelsblad 13-10-1938]

* Aanbesteding
Op Donderdag 19 Januari 1939, des namiddags 3 uur, zal ondergeteekende namens zijn principaal, den
WelEd Heer S.C. DE KONING te Rijsoord, in het Café Boon te Rijsoord, onder bestekhouders in het openbaar aanbesteden:
Het herbouwen van een woonhuis met landbouwschuur en bijkomende werken op een terrein aan den Pruimendijk te Rijsoord
Bestek met teekeningen verkrijgbaaf tegen betaling van f 3.50 per stel (franco per post f 3.70).
De Architect: P.G. v. d. GIJP. Ridderkerk, Jan. 1939.
[Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde 06-01-1939]


- legger 4238
Simon Cornelis de Koning, landbouwer, Rijsoord (Ridderkerk) E185
(7/10 Pieternella Adriana de Zeeuw, landbouwster, Ridderkerk (Rijsoord) Pruimendijk 12, en cons. / 3/40 Pieter de Koning, landbouwer, Ridderkerk (Rijsoord) / 3/40 Gerrit Huig de Koning, landbouwer, Ridderkerk (Rijsoord) / 3/40 Willem Cornelis de Koning, landbouwer, Ridderkerk (Rijsoord) / 3/40 Aart de Jong, autobusondernemer, Ridderkerk (Rijsoord))
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk C2855 huis, schuur, erf dj1940 slooping, van 3246-1, naar 4238-6;
2. Pruimendijk C2856 boomgaard 00.23.10, dj1940 stichting, van 3246-2, naar 4238-8;
3. Pruimendijk C2857 tuin 00.14.10, dj1941 vereniging, van 3246-3, naar 4238-9;
4. Pruimendijk C3509, huis en erf 00.02.17; dh1961 verkoop, van 3246-11, naar 7551-4;
5. Pruimendijk C3508;
6. Pruimendijk C2855 schuren, erf, bouwterrein 00.26.50, dj1940 slooping en stichting, van 4238-1, naar 4238-7;
7. Pruimendijk C2855 huis schuren erf 00.26.50, dj1941 vereniging enz, van 4238-6, naar 4238-9;
8. Pruimendijk C2856 ged. schuur, erf, boomgaard 00.23.10, dj1941 vereniging enz, van 4238-2, naar 4238-9;
9. Pruimendijk C4351 huis schuren, erf, boomgaard 00.63.70, dj1955 stichting, van 4238-3+7+8, naar 4238-17;
10. Rijsoordsche Steeg E417;
11. Waalweg F 1
12.
13.
17. C4351 3 huizen schuren, erf, boomgaard 00.63.70, dj1960 verkoop, van 4238-9, naar 5256-133 en 4238-30;
18. E 81
19. E 82
20. E 154
21. E 169
22. E 170
23. E 175
..
30. Pruimendijk C4748 2 huizen, schuren erf boomgaard 00.63.31, dj1961 verkoop, van 4238-17, naar 7551-6;


- legger 7551
1/2 Willem Cornelis de Koning, landbouwer, Ridderkerk (Rijsoord) Pruimendijk 10b
MEDE-EIGENAREN 1/2 Pieter de Koning, landbouwer, Ridderkerk (Rijsoord) Pruimendijk 10a
EIGENDOMMEN
1. C865
2. C867
3. Pruimendijk C3308
4. Pruimendijk C3309
5. Pruimendijk C4393
6. Pruimendijk C4748 3 huizen schuren en ged. huis boomgaard, ged. restaurant 00.63.31, 1986 vest., van 4238-30, naar 20102-1
7. ...


- legger 20102
1/2 Pieter de Koning, landbouwer, Ridderkerk (Rijsoord) Pruimendijk 10a
MEDE-EIGENAREN Willem Cornelis de Koning, landbouwer, Ridderkerk (Rijsoord) Pruimendijk 10b
EIGENDOMMEN
1. Pruimendijk C4748 3 huizen schuren en ged. huis boomgaard, ged. restaurant 00.63.31, van 7551-6;(kadaster, Ridderkerk, sectie C4748, dj1960)(kadaster, Ridderkerk, sectie C 6260; NB. C4748 gesplitst in C6259 en C6260 in 1990)(kadaster, Ridderkerk, sectie C 6743)


Laatst gewijzigd: augustus 2020 / maart-april-mei 2021.